Stanowiska kierownicze i dodatki funkcyjne pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.16.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1946 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 27 listopada 1946 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o stanowiskach kierowniczych i dodatkach funkcyjnych pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Na podstawie § 8 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1945 r. o uposażeniu pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. R. P. Nr 57, poz. 325) z późniejszymi zmianami (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 35, poz. 218, Nr 43, poz. 252 i Nr 51, poz. 290) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się następujące stanowiska kierownicze i wysokość dodatku funkcyjnego dla poszczególnych stanowisk:
a)
w administracyjnej służbie pocztowej, telegraficznej i telefonicznej:
StawkaRODZAJ STANOWISKAKwota dodatku funkcyjnego miesięcznie w złotych
I.Dyrektor Okręgu P. i T.5.000
II.Dyrektor: Izby Kontroli Rach., Państw. Instyt. Telekom., Ośrodka Szkolnictwa P. T. Zakł. Techn. Pocztowej.4.500
III.Wicedyrektor4.000
IV.Naczelnik Wydziału3.500
V.Kierownik Sam. Oddziału3.000
VI.Dyrektor Gimn. i Liceum P. i T. Kierownik Oddziału" Inspektor2.500
VII.Dyrektor (Naczelnik) Obwodu lub Rejonu dodatkowo do stawek w dziale "b" od I. - V.1.000
b)
w wykonawczej służbie pocztowej, telegraficznej i telefonicznej:
StawkaRODZAJ STANOWISKAKwota dodatku funkcyjnego miesięcznie w złotych
I.Dyrektor Urzędu pozaklas.3.000
II.Naczelnik Urzędu I klasy2.500
III.Naczelnik Urzędu II klasy2.000
IV.Naczelnik Urzędu III klasy1.500
V.Naczelnik Urzędu IV i V klasy1.000
VI.Kierownik Agencji 500
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 1946 r.