§ 4. - Stanowiska i szczegółowe zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu... - Dz.U.2021.2288 t.j. - OpenLEX

§ 4. - Stanowiska i szczegółowe zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2288 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r.
§  4. 
1. 
Wysokość dodatku z tytułu zajmowanego stanowiska oraz pełnionej funkcji przysługującego urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury jest określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
2. 
W przypadku pełnienia więcej niż jednej funkcji lub zajmowania więcej niż jednego stanowiska urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury przysługuje jeden, najwyższy dodatek z dodatków przyznanych z tytułu zajmowanego stanowiska oraz pełnionej funkcji.
3. 
Dyrektor sądu albo właściwy prokurator powierzają pełnienie funkcji albo odwołują z niej urzędników lub innych pracowników sądów i prokuratury, o których mowa w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
4. 
Powierzenie pełnienia funkcji, o którym mowa w ust. 3, następuje na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony.