§ 15. - Stanowiska i szczegółowe zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu... - Dz.U.2021.2288 t.j. - OpenLEX

§ 15. - Stanowiska i szczegółowe zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2288 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r.
§  15. 
1. 
W ostatnim miesiącu stażu stażysta przystępuje do egzaminu.
2. 
Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora sądu albo właściwego prokuratora.
3. 
Komisja składa się z przewodniczącego, którym jest dyrektor sądu albo zastępca dyrektora sądu lub prokurator albo zastępca prokuratora, oraz dwóch lub trzech doświadczonych urzędników sądu albo prokuratury.
4. 
Egzamin odbywa się w formie pisemnej w terminie i miejscu wyznaczonych przez przewodniczącego komisji w obecności kierownika stażu.
5. 
Przedmiotem egzaminu jest całość zagadnień wchodzących w zakres programu zajęć teoretycznych, o którym mowa w § 12 ust. 4, z uwzględnieniem znajomości przepisów w sprawie wewnętrznej organizacji i zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji sądowej albo prokuratorskiej oraz wybranych zagadnień organizacji i funkcjonowania sądów i prokuratury.
6. 
Komisja określa wynik egzaminu ocenami: "bardzo dobry", "dobry", "dostateczny" albo "niedostateczny".
7. 
Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej. Wynik egzaminu podaje się do wiadomości zainteresowanemu.