§ 14. - Stanowiska i szczegółowe zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu... - Dz.U.2021.2288 t.j. - OpenLEX

§ 14. - Stanowiska i szczegółowe zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2288 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r.
§  14. 
1. 
Dyrektor sądu albo właściwy prokurator wyznaczają spośród urzędników kierownika stażu, który odpowiada za jego przebieg.
2. 
Kierownik stażu sporządza w odniesieniu do każdego stażysty kwartalną opinię o przebiegu stażu, obejmującą następujące cechy stażysty:
1)
wiedzę zawodową oraz umiejętności jej stosowania w praktyce;
2)
obowiązkowość, pracowitość, inicjatywę i punktualność;
3)
zdolności zawodowe;
4)
stosunek do współpracowników i interesantów.
3. 
Jeżeli w sądzie albo w powszechnej jednostce prokuratury staż odbywa równocześnie więcej niż 15 stażystów, dyrektor sądu albo właściwy prokurator mogą zwolnić kierownika stażu z innych obowiązków służbowych. W takim przypadku kierownikowi stażu nie przysługuje dodatek z tytułu pełnionej funkcji, o którym mowa w załączniku nr 4 do rozporządzenia.