§ 12. - Stanowiska i szczegółowe zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu... - Dz.U.2021.2288 t.j. - OpenLEX

§ 12. - Stanowiska i szczegółowe zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2288 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r.
§  12. 
1. 
Staż obejmuje zajęcia teoretyczne, uwzględniające w szczególności organizację i funkcjonowanie sądów albo prokuratury, oraz zajęcia praktyczne umożliwiające nabycie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktycznym działaniu.
2. 
Wymiar czasu zajęć teoretycznych w okresie stażu wynosi łącznie 48 godzin lekcyjnych.
3. 
Miejsce i czas odbywania zajęć teoretycznych oraz praktycznych określają w harmonogramie stażu i organizują dyrektor sądu albo właściwy prokurator.
4. 
W terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia rozpoczęcia stażu dyrektor sądu albo właściwy prokurator ustalają program zajęć teoretycznych i przekazują do zatwierdzenia odpowiednio Ministrowi Sprawiedliwości albo Prokuratorowi Generalnemu.