§ 1. - Stanowiska i szczegółowe zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu... - Dz.U.2021.2288 t.j. - OpenLEX

§ 1. - Stanowiska i szczegółowe zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2288 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2022 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
stanowiska w sądach powszechnych i wojskowych oraz w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, zwanych dalej "sądami i prokuraturą", na których są zatrudniani urzędnicy i inni pracownicy, a także kwalifikacje wymagane do zajmowania tych stanowisk;
2)
szczegółowe zasady wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury;
3)
tabele wynagrodzenia zasadniczego urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury;
4)
wysokość dodatku przysługującego z tytułu zajmowanego stanowiska oraz pełnionej funkcji;
5)
sposób i tryb odbywania stażu urzędniczego oraz przeprowadzania egzaminu.