Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.953

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni

Na podstawie art. 48a ust. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach, kwalifikacje osób świadczących usługi w noclegowniach oraz standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie;
2) standard podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących usługi w schroniskach dla osób bezdomnych oraz standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych;
3) standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalniach, kwalifikacje osób świadczących usługi w ogrzewalniach oraz standard obiektów, w których mieszczą się ogrzewalnie.
§  2. 
1.  Standard podstawowych usług świadczonych w noclegowniach, kwalifikacje osób świadczących usługi w noclegowniach oraz standard obiektów, w których mieszczą się noclegownie, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Standard podstawowych usług świadczonych w schroniskach dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących usługi w schroniskach dla osób bezdomnych oraz standard obiektów, w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3.  Standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalniach, kwalifikacje osób świadczących usługi w ogrzewalniach oraz standard obiektów, w których mieszczą się ogrzewalnie, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  3.  Osoby świadczące usługi na stanowisku opiekuna w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych lub ogrzewalniach, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie posiadają kwalifikacji wymaganych dla osób świadczących te usługi, mogą nadal świadczyć te usługi, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH W NOCLEGOWNIACH, KWALIFIKACJE OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W NOCLEGOWNIACH ORAZ STANDARD OBIEKTÓW, W KTÓRYCH MIESZCZĄ SIĘ NOCLEGOWNIE

KRYTERIA STANDARDUNORMY MINIMALNE
STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG
Okres świadczenia usługNoclegownia czynna jest cały rok, przez 7 dni

w tygodniu, w godzinach:

od 1 października do 31 marca: od 1800 do 800,

od 1 kwietnia do 30 września: od 2000 do 800.

Forma świadczonej usługiTymczasowe schronienie w postaci miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20°C.
Zakres usługUmożliwienie spożycia posiłku i zapewnienie gorącego napoju.
Umożliwienie skorzystania z prysznica oraz wymiany odzieży.
Zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany.
Zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w placówce.
KWALIFIKACJE OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W NOCLEGOWNI
OpiekunWykształcenie opiekuna co najmniej średnie oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
STANDARD OBIEKTU
Liczba miejsc w placówceLiczba miejsc nie większa niż 100.
Liczba osób w pomieszczeniach noclegowychNie więcej niż 20 osób w jednym pomieszczeniu.
Powierzchnia przypadająca

na osobę w pomieszczeniu noclegowym

Nie mniej niż 3 m2/osobę.

W pomieszczeniach z łóżkami piętrowymi nie mniej niż 2 m2/osobę.

Wyposażenie pomieszczeń noclegowychPomieszczenia noclegowe z co najmniej 1 oknem na pomieszczenie lub wentylacją przewidzianą dla pomieszczeń mieszkalnych bez otwieranych okien. Pomieszczenia noclegowe ze swobodnym dostępem do łóżek.

Miejsca do spania wyposażone w materac i komplet pościeli (tj. poduszkę, koc, prześcieradło i pokrycie na koc).

SanitariatyUrządzenie natryskowe - 1 dla 15 osób,

miska ustępowa - 1 dla 10 kobiet oraz 1 dla 20 mężczyzn,

pisuar - 1 dla 20 mężczyzn,

umywalka - 1 dla 5 osób.

Pomieszczenia sanitariatów zapewniające stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz gwarantujące możliwość przeprowadzenia zabiegów higienicznych.

Jadalnia/ świetlicaPomieszczenie do spożywania posiłków, które poza porami posiłków może pełnić funkcję świetlicy lub sali spotkań grupowych.
Pomieszczenie biuroweWydzielone pomieszczenie do prac biurowych oraz indywidualnych rozmów z osobami bezdomnymi.
Magazyn odzieży, bielizny, pościeliPomieszczenia wyposażone w regały, szafy i inne meble umożliwiające wymianę rzeczy brudnych i czystych.
Magazyn środków chemicznychWydzielone pomieszczenie na środki czystości i higieny.
PralniaWydzielone pomieszczenie wyposażone co najmniej w 1 pralkę dla 30 osób.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH W SCHRONISKACH DLA OSÓB BEZDOMNYCH, KWALIFIKACJE OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W SCHRONISKACH DLA OSÓB BEZDOMNYCH ORAZ STANDARD OBIEKTÓW, W KTÓRYCH MIESZCZĄ SIĘ SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

KRYTERIA STANDARDUNORMY MINIMALNE
STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG
Okres świadczenia usługSchronisko dla osób bezdomnych świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu.
Forma świadczonej usługiMożliwość całodobowego przebywania w schronisku, w tym zapewnienie miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20°C.
Zakres usługMożliwość spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju.
Umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży. Umożliwienie prania i suszenia odzieży.
Zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany.
Zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu.
Zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności.

Wzmacnianie aktywności społecznej może być realizowane m.in. przez:

trening umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,

trening umiejętności interpersonalnych

i umiejętności rozwiązywania problemów,

uczestnictwo w grupach wsparcia.

Uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście

z bezdomności może być realizowane m.in. przez:

zajęcia przygotowujące do podjęcia zatrudnienia,

trening gospodarowania własnym budżetem,

trening prowadzenia gospodarstwa domowego,

uczestnictwo w zajęciach centrum lub klubu integracji społecznej.

Zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 40 osób przebywających w schronisku.

Ponadto w schronisku zatrudnia się nie mniej niż 1 pracownika socjalnego na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku.

W porze nocnej powinna być w schronisku zapewniona opieka przez co najmniej 1 opiekuna.

KWALIFIKACJE OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W SCHRONISKU
OpiekunWykształcenie co najmniej średnie oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Pracownik socjalnyWykształcenie zgodne z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
STANDARD OBIEKTU
Liczba miejsc w schroniskuLiczba miejsc nie większa niż 80.
Liczba osób w pomieszczeniach mieszkalnychNie więcej niż 10 osób w jednym pomieszczeniu.
Powierzchnia przypadająca

na osobę w pomieszczeniu mieszkalnym

Nie mniej niż 4 m2/osobę.

W pomieszczeniach z łóżkami piętrowymi nie mniej niż 3 m2/osobę.

Wyposażenie pomieszczeń mieszkalnychPomieszczenia mieszkalne mają co najmniej 1 okno oraz zapewniają swobodny dostęp do łóżek wyposażonych w materac, komplet pościeli (tj. poduszkę, koc, prześcieradło i pokrycie na koc) oraz dostęp do szaf osobistych.
SanitariatyUrządzenie natryskowe - 1 dla 15 osób,

miska ustępowa - 1 dla 10 kobiet oraz 1 dla 20 mężczyzn,

pisuar - 1 dla 20 mężczyzn,

umywalka - 1 dla 5 osób.

Pomieszczenia sanitariatów zapewniające stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz gwarantujące możliwość przeprowadzenia zabiegów higienicznych.

Kuchnia do sporządzania indywidualnych posiłkówWydzielone pomieszczenie do samodzielnego przygotowywania posiłków wyposażone w co najmniej jedną kuchenkę i lodówkę oraz szafki kuchenne.
Jadalnia/ świetlicaPomieszczenie do spożywania posiłków, które poza porami posiłków może pełnić funkcję świetlicy lub sali spotkań grupowych.
Pralnia i suszarniaPomieszczenie na pralnię i suszarnię, wyposażone w co najmniej jedną pralkę na 30 osób.

W przypadku gdy schronisko nie posiada suszarni, zapewnia dostęp do co najmniej jednej suszarki elektrycznej na 30 osób.

Pomieszczenie biuroweWydzielone pomieszczenie do prac biurowych.
Magazyn odzieży, bielizny, pościeliPomieszczenia wyposażone w regały, szafy i inne meble umożliwiające wymianę rzeczy brudnych i czystych.
Magazyn środków chemicznychWydzielone pomieszczenie na środki czystości i higieny.
Pokój spotkań indywidualnychWydzielone pomieszczenie do spotkań indywidualnych.
Pracownia komputerowaWydzielone pomieszczenie lub jego część, wyposażone w komputer z dostępem do internetu.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

STANDARD PODSTAWOWYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH W OGRZEWALNIACH, KWALIFIKACJE OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W OGRZEWALNIACH ORAZ STANDARD OBIEKTÓW, W KTÓRYCH MIESZCZĄ SIĘ OGRZEWALNIE

KRYTERIA STANDARDUNORMY MINIMALNE
STANDARD ŚWIADCZONYCH USŁUG
Okres świadczenia usługOgrzewalnia świadczy usługi w okresie od 1 października do 30 kwietnia, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 1800 do 800 lub przez całą dobę - jeżeli na terenie gminy nie funkcjonuje noclegownia.
Forma świadczonej usługiMożliwość ogrzania się w pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 18°C.
Zakres usługZapewnienie gorącego napoju.
Umożliwienie wymiany odzieży.
Zapewnienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany.
Zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w ogrzewalni.
KWALIFIKACJE OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W OGRZEWALNI
OpiekunWykształcenie opiekuna co najmniej średnie oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
STANDARD OBIEKTU
Liczba miejsc w ogrzewalniLiczba miejsc nie większa niż 50.
Liczba miejsc siedzących w pomieszczeniach pobytowychNie więcej niż dla 25 osób w jednym pomieszczeniu.
Powierzchnia przypadająca

na osobę w pomieszczeniu pobytowym

Nie mniej niż 2 m2/osobę.
Wyposażenie pomieszczeń pobytowychOsoba przebywająca w ogrzewalni ma zapewnione miejsce siedzące w postaci krzesła o łatwo zmywalnej powierzchni.
SanitariatyMiska ustępowa - 1 dla 20 kobiet oraz 1 dla 30 mężczyzn,

pisuar - 1 dla 30 mężczyzn,

umywalka - 1 dla 20 osób.

Pomieszczenia sanitariatów zapewniające stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz gwarantujące możliwość przeprowadzenia zabiegów higienicznych.

Pomieszczenie biuroweWydzielone pomieszczenie do prac biurowych oraz indywidualnych rozmów z osobami bezdomnymi.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).