Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1573

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2020 r.
§  1b.  4  W roku akademickim 2019/2020 student odbywający studia przygotowujące do wykonywania zawodu, o którym mowa w § 1, może uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość część efektów uczenia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, umożliwiających uzyskanie nie więcej niż 40% liczby punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów dla roku studiów, na którym kształci się ten student.
4 § 1b:

- dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.581) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 kwietnia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 maja 2020 r. (Dz.U.2020.885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 maja 2020 r.