Standardy jakości gleby oraz standardy jakości ziemi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.165.1359

Akt utracił moc
Wersja od: 4 października 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 9 września 2002 r.
w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi.

Na podstawie art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 202 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje:
1. 
Glebę lub ziemię uznaje się za zanieczyszczoną, gdy stężenie co najmniej jednej substancji przekracza wartość dopuszczalną, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. 
Wartości dopuszczalne stężeń w glebie lub ziemi, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku do rozporządzenia; dopuszczalne stężenie metali ciężkich w glebach znajdujących się na terenach gospodarstw, w których może być prowadzona produkcja rolna metodami ekologicznymi, określają przepisy o rolnictwie ekologicznym.
3. 
Wartość dopuszczalną ustala się w trzech etapach:
1)
etap pierwszy - ustalenie listy substancji, których wystąpienie jest spodziewane ze względu na prowadzoną na danej nieruchomości lub w jej sąsiedztwie działalność;
2)
etap drugi - przeprowadzenie pomiarów wstępnych, których celem jest ustalenie czy substancje, o których mowa w pkt 1, faktycznie występują;
3)
etap trzeci - badania szczegółowe w celu określenia stężeń substancji ustalonych i wskazanie zakresu i sposobu przeprowadzenia rekultywacji gleby lub ziemi.
4. 
Jeżeli przekroczenie wartości dopuszczalnej stężenia substancji w badanej glebie lub ziemi wynika z naturalnie wysokiej jej zawartości w środowisku, uważa się, że przekroczenie dopuszczalnej wartości stężeń w glebie lub ziemi nie nastąpiło.
Określa się standardy jakości gleby lub ziemi, z uwzględnieniem ich funkcji aktualnej i planowanej, dla następujących grup rodzajów gruntów:
1)
grupa A:
a)
nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru poddanego ochronie na podstawie przepisów ustawy - Prawo wodne,
b)
obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody; jeżeli utrzymanie aktualnego poziomu zanieczyszczenia gruntów nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska - dla obszarów tych stężenia zachowują standardy wynikające ze stanu faktycznego, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;
2)
grupa B - grunty zaliczone do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami i gruntów pod rowami, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnych oraz terenów komunikacyjnych;
3)
grupa C - tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne.
Gleba lub ziemia używane w pracach ziemnych oraz używane do tego celu osady pochodzące z dna zbiorników powierzchniowych wód stojących lub wód płynących, powinny spełniać kryteria dopuszczalnych wartości stężeń, wskazanych w załączniku, o którym mowa w § 1 ust. 2, dla gruntów występujących w miejscu przeznaczenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚCI DOPUSZCZALNE STĘŻEŃ W GLEBIE LUB ZIEMI

(mg/kg suchej masy)

Lp.ZanieczyszczenieGrupa AGrupa BGrupa C
Głębokość [m ppt]
0-0.30.3-15.0>150-22-15Objaśnienia
Wodoprzepuszczalność gruntów [m/s]- Uwagi
doponiżejdoponiżejdoponiżej
1x10-71x10-71x10-7
123456789101112
I. METALE
1Arsen2020202525556025100
2Bar2002002503203006501.0003003.000
3Chrom50150150190150380500150800
4Cyna202030504030035040300
5Cynk1003003503003007201.0003003.000
6Kadm145641015620
7Kobalt202030605012020050300
8Miedź301501001001002006002001.000
9Molibden101010403021025030200
10Nikiel35100501007021030070500
11Ołów501001002001002006002001.000
12Rtęć0.523541030450
II. NIEORGANICZNE
1Cyjanki wolne1156512405100
2Cyjanki związki kompleksowe5556512405500
III. WĘGLOWODOROWE
III/ABenzyna suma (-węglowodory C6-12)11537550750500507501
III/BOlej mineralny (węglowodory C12-C35)30502001.0001.0003.0003.0001.0003.0002
III/C Węglowodory aromatyczne
1Benzen0.05d0.10.2253501003150
2Etylobenzen0.05d0.11751015020010250
3Toluen0.05d0.117551502005230
4Ksylen0.05d0.11355751005150
5Styren0.10.1152100602100
6Suma węglowodorów aromatycznych0.10.117510150200102503
III/D Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
1Naftalen0.10.15201040501040
2Fenantren0.10.15201040501040
3Antracen0.10.15201040501040
4Fluoranten0.10.15201040501040
5Chrysen0.10.15201040501040
6Benzo(a)antracen0.10.15201040501040
7Benzo(a)piren0.020.0351054050540
8Benzo(a)fluoranten0.10.151054050540
9Benzo(ghi)perylen0.10.11010540505100
10Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych11204020200250202004
IV. WĘGLOWODORY CHLOROWANE
1Alifatyczne chlorowane pojedyncze (lotne)0.010.010.1511051205
2Alifatyczne chlorowane (suma)0.010.010.157340602406
3Chlorobenzeny pojedyncze0.010.010.110.510150.5107
4Chlorobenzeny (suma)0.010.010.120.820250.8208
5Chlorofenole pojedyncze0.0010.0010.010.50.2110.259
6Chlorofenole (suma)0.0010.0010.00110.510100.51010
7PCB0.020.020.110.5520.5511
V. ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
V/APestycydy chloroorganiczne
1DDT/DDE/DDD0.00250.0250.02540.02540.250.025412
2aldrin0.00250.0250.02540.02540.250.0254
3dieldrin0.00050.0050.00540.00540.50.0054
4endrin0.0010.010.0140.0140.10.014
5a-HCH0.00250.0250.02520.02520.250.025213
6β-HCH0.0010.010.0120.0120.10.01213
7γ-HCH0.0000050.00050.00050.50.00050.50.0050.00050.513
V/B Pestycydy - związki nie chlorowe
1carbaryl0.010.20.150.10.20.15
2carbofuran0.010.20.120.120.20.12
3maneb0.010.20.1350.1350.20.135
4atrazin0.000050.050.00560.00560.050.0056
VI. POZOSTAŁE ZANIECZYSZCZENIA
1Tetrahydrofuran0.10.11424050240
2Pirydyna0.10.10.5212030120
3Tetrahydrotiofen0.10.11525060250
4Cykloheksan0.10.11656080580
5Fenol0.050.10.520340503100
6Krezole (suma)0.050.10.52034050310014
7Ftalany ( suma)0.10.156056060106015
Objaśnienia:

1. W znaczeniu suma węglowodorów alifatycznych, naftenowych i aromatycznych zawierających w cząsteczce od 6 do 12 węgli, z uwzględnieniem monoaromatów BTEX (benzenu, toluenu, etylobenzenu i ksylenów).

2. W znaczeniu suma węglowodorów alifatycznych, naftenowych i aromatycznych zawierających w cząsteczce od 12 do 35węgli i powyżej z uwzględnieniem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA (10.WWA- jak: naftalen, fenantren, antracen, fluorantren, chrysen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(a)fluoranten, benzo(ghi)perylen).

3. W znaczeniu suma: poziomu stężeń - benzenu, toluenu, etylobenzenu, ksylenów i styrenu.

4. W znaczeniu suma poziomu stężeń: 10.WWA- to jest: naftalen, fenantren, antracen, fluorantren, chrysen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(a)fluoranten, benzo(ghi)perylen.

5. W znaczeniu indywidualnych związków jak: 1,2chloroetan, dwuchlorometan, czterochloerometan, czterochloroetan, trójchlorometan, trójchloroetan, chlorekwinylu.

6. W znaczeniu suma: poziomu stężeń związków: 1,2chloroetan, dwuchlorometan, czterochloerometan, czterochloroetan, trójchlorometan, trójchloroetan, chlorekwinylu.

7. W znaczeniu: monochlorobenzen, dichlorobenzeny, trichlobenzeny, tetrachlorobenzeny, pentachlorobenzen i heksachliorobenzen.

8. W znaczeniu suma: poziomu stężeń związków: jak: monochlorobenzen, dichlorobenzeny, trichlobenzeny, tetrachlorobenzeny, pentachlorobenzen i heksachliorobenzen.

9. W znaczeniu: monochlorofenole (suma), dichlorofenole (suma), trichlorofenole (suma), tetrachlorofenole (suma), pentachlorofenol i chloronaftalen.

10. W znaczeniu suma : poziomu stężeń związków: monochlorofenole (suma), dichlorofenole(suma), trichlorofenole (suma),tetrachlorofenole (suma), pentachlorofenol i chloronaftalen.

11. PCB w rozumieniu art.3 pkt 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271).

12. W znaczeniu DDT i jego metabolity to jest DDT [1,1,1-trichloro-2,2-bis (4- chlorofenylo)etan], DDD[1,1-dichloro-2,2-bis(chlorofenylo) etylen] i DDE[1,1-dichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo) etan].

13. HCH odpowiednio alfa, beta, gamma, w znaczeniu - 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan (sześciochlorocykloheksan).

14. W znaczeniu suma krezoli.

15. W znaczeniu jako suma wszystkich ftalanów.

d- granica wykrywalności

Głębokość [m pt] - wartość głębokości wyrażona w metrach pod poziomem terenu

1x10-7 - wartość przewodnictwa hydraulicznego nasyconego