Standard organizacyjny opieki w izolatoriach. - Dz.U.2021.965 t.j. - OpenLEX

Standard organizacyjny opieki w izolatoriach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.965 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 27 maja 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 26 marca 2020 r.
w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) zarządza się, co następuje:
Określa się standard organizacyjny opieki w izolatorium sprawowanej w związku z przeciwdziałaniem zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STANDARD ORGANIZACYJNY OPIEKI W IZOLATORIUM W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM ZAKAŻENIU WIRUSEM SARS-COV-2

I. 

Postanowienia ogólne

1.
Opieka w izolatorium polega na zapewnieniu:
1)
pobytu w obiekcie, spełniającym kryteria określone w niniejszym standardzie, oraz
2)
opieki zdrowotnej personelu medycznego w zakresie określonym w niniejszym standardzie osobom, u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwaną dalej "COVID-19", lub podejrzenie zachorowania.
2.
Opiekę zdrowotną w izolatorium zapewnia podmiot wykonujący działalność leczniczą w izolatorium będącym w posiadaniu:
1)
tego podmiotu, w tym znajdującym się w jego zakładzie leczniczym, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, lub
2)
podmiotu niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, jeżeli podmiot ten zawarł umowę z podmiotem wykonującym działalność leczniczą o udzielanie świadczeń zdrowotnych w izolatorium.
3.
Obiekt, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie, w jakim pełni funkcję wskazaną w niniejszym standardzie, nie stanowi pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711).

II. 

Osoby objęte opieką izolatorium

Do objęcia opieką w izolatorium kwalifikują się osoby, o których mowa w części I ust. 1, od których pobrano materiał biologiczny w celu wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, skierowane na piśmie do tego izolatorium przez lekarza szpitala albo lekarza zakładu leczniczego, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne, albo przez lekarza lub felczera, który udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, albo przez państwowego inspektora sanitarnego:
1)
z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, do spełnienia kryteriów wypisu lub do podjęcia przez personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium decyzji o przeniesieniu do szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym z powodu pogorszenia stanu zdrowia; personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium uzgadnia tę decyzję z lekarzem szpitala zakaźnego lub szpitala z oddziałem zakaźnym;
2)
hospitalizowane z powodu COVID-19, niewymagające dalszego leczenia w warunkach szpitalnych.

III. 

Warunki sprawowania opieki w izolatorium

1.
Izolatorium sytuuje się w obiekcie zapewniającym następujący standard warunków lokalowo-pobytowych:
1)
osobny pokój i węzeł sanitarny dla każdego izolowanego pacjenta;
1a)
segment składający się z 2 pokoi i wspólnego węzła sanitarnego - dopuszcza się w przypadku osób izolowanych, u których zakażenie wirusem lub zachorowanie na COVID-19 zostało potwierdzone dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2;
2)
trzy posiłki dziennie dostarczane do pokoju;
3)
zapewnienie możliwości kontaktu bezpośredniego wyłącznie z personelem medycznym zapewniającym opiekę w izolatorium i innymi osobami z obsługi izolatorium, wyposażonymi w odpowiednie środki ochrony osobistej;
4)
umożliwienie połączenia osób izolowanych z personelem medycznym zapewniającym opiekę w izolatorium lub innymi osobami z obsługi izolatorium na odległość za pomocą systemów łączności (np. telefon, interkom);
5)
dezynfekcja pomieszczeń po pobycie osoby izolowanej.
2.
Dopuszcza się przebywanie w tym samym pokoju dwóch lub większej liczby osób, w przypadku gdy:
1)
osoba lub osoby izolowane ze względu na wiek lub stan zdrowia wymagają wsparcia osoby towarzyszącej lub;
2)
osoby izolowane są dla siebie osobami bliskimi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849),
3)
zapewnienie osobom, o których mowa w części II, warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 1a, nie jest możliwe.
3.
Pobyt osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1, w izolatorium kończy się jednocześnie. O zasadności pobytu osoby towarzyszącej w izolatorium decyduje lekarz kierujący do izolatorium.

IV. 

Standard opieki medycznej:

1.
Standard opieki medycznej:
1)
wizyta pielęgniarska:
a)
nie rzadziej niż raz na dobę; dopuszcza się wykonanie wizyty za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,
b)
nie rzadziej niż dwa razy na dobę, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych; w ramach wizyty jest dokonywana ocena stanu ogólnego, poziomu saturacji pulsoksymetrem i pomiar temperatury ciała osoby izolowanej oraz podawanie leków - w przypadku osoby izolowanej, dla której ocena skalą poziomu samodzielności (skalą Barthel) jest niższa niż 80 punktów;
2)
porada lekarska:
a)
w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia lub potrzeby podjęcia decyzji o wypisaniu izolowanego pacjenta z izolatorium,
b)
zapewnienie wizyty lekarskiej obejmującej badanie kontrolne lub ocenę stanu zdrowia nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu oraz porady w razie potrzeby - w przypadku osoby izolowanej, dla której ocena skalą poziomu samodzielności (skalą Barthel) jest niższa niż 80 punktów,
c)
dopuszcza się wykonanie porady w przypadku, o którym mowa w lit. a i b, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności;
3)
pobranie materiału biologicznego w celu przeprowadzenia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 w przypadkach uzasadnionych klinicznie;
4)
zapewnienie transportu lub transportu sanitarnego w przypadku konieczności przewiezienia osoby izolowanej do szpitala z powodu pogorszenia jej stanu zdrowia;
5)
w przypadku osoby izolowanej, dla której ocena skalą poziomu samodzielności (skalą Barthel) jest niższa niż 80 punktów:
a)
zapewnienie całodobowych świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych,
b)
zapewnienie wyrobów medycznych oraz wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia osoby izolowanej.
2.
Personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium zwraca się o udostępnienie informacji o wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 osoby izolowanej do podmiotu, w którym test był wykonany lub który zlecił jego wykonanie.
3.
Osoba izolowana podlega wypisaniu z izolatorium, jeżeli spełnia warunki zakończenia izolacji określone w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.).
4.
(uchylony).
5.
(uchylony).
6.
Personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium zaleca osobie wypisanej z izolatorium konieczność zachowania szczególnej higieny rąk przez co najmniej 7 dni.
7.
(uchylony).
8.
Wypisanie z izolatorium nie oznacza zwolnienia z kwarantanny, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
9.
W przypadku samowolnego opuszczenia izolatorium przez osobę objętą opieką personel medyczny zapewniający opiekę w izolatorium informuje o tym niezwłocznie telefonicznie państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby na numer telefonu alarmowego, który jest opublikowany na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932)