§ 1. - Standard organizacji opieki okołoporodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1324 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2023 r.
§  1. 
Określa się standard organizacyjny opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.