Stan techniczny statku wpisywanego do polskiego rejestru okrętowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.209

Akt utracił moc
Wersja od: 23 lutego 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 17 lutego 2012 r.
w sprawie stanu technicznego statku wpisywanego do polskiego rejestru okrętowego2)

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa warunki techniczne, jakie muszą zostać spełnione, aby statek został wpisany do polskiego rejestru okrętowego, gdy jego przynależność zmieniana jest z obcej na polską.
1.
Statek, o którym mowa w § 1, powinien spełniać warunki techniczne:
1)
przewidziane dla danego typu statku o polskiej przynależności w zakresie objętym wymaganiami określonymi w przepisach klasyfikacyjnych upoważnionych do wykonywania zadań administracji morskiej uznanych organizacji, o których mowa w art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, zwanej dalej "ustawą", dotyczące stanu technicznego statku, obejmującego:
a)
kadłub, w tym jego wytrzymałość, szczelność, uszkodzenia,
b)
urządzenia maszynowe i pokładowe, w szczególności:

- silniki napędu głównego,

- zespoły prądotwórcze oraz instalacje elektryczne,

- urządzenia sterowe,

- urządzenia kotwiczne i cumownicze,

- kotły i zbiorniki ciśnieniowe,

- stałe instalacje przeciwpożarowe,

- instalację zęzową,

- instalację balastową,

- instalację ładunkową,

c)
pomieszczenia załogi;
2)
określone dla danego typu statku zgodnie z przepisami Konwencji SOLAS, o której mowa w art. 5 pkt 33 lit. a ustawy, w zależności od jego pojemności brutto pomierzonej zgodnie z przepisami Konwencji TONNAGE, o której mowa w art. 5 pkt 33 lit. e ustawy.
2.
Potwierdzeniem spełniania przez statek warunków technicznych w okresie ostatnich 2 lat jest również, dokonana przez inspekcję państwa portu, liczba zatrzymań statku z powodu uchybień technicznych, która powinna być mniejsza niż 2 zatrzymania.
Sposób potwierdzania spełnienia warunków technicznych przez dyrektora urzędu morskiego określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/21/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zgodności z wymaganiami dotyczącymi państwa bandery (Dz. Urz. UE L 131 z 28.05.2009, str. 132).

ZAŁĄCZNIK

SPOSÓB POTWIERDZANIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZEZ DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO

Dyrektor urzędu morskiego potwierdza spełnienie warunków technicznych po przeprowadzeniu:

1. dla statków w wieku do 15 lat, kontroli:

1) zgodności certyfikatów i dokumentów wolnej burty statku z przepisami Konwencji o liniach ładunkowych, o której mowa w art. 5 pkt 33 lit. b ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368), zwanej dalej "ustawą";

2) zgodności certyfikatów i dokumentów dotyczących wyposażenia w środki i urządzenia ratunkowe statku z przepisami Konwencji SOLAS, o której mowa w art. 5 pkt 33 lit. a ustawy;

3) zgodności certyfikatów i dokumentów dotyczących ochrony środowiska z przepisami Konwencji MARPOL, o której mowa w art. 5 pkt 33 lit. d ustawy;

4) zgodności świadectw i dokumentów pomiarowych z przepisami Konwencji TONNAGE, o której mowa w art. 5 pkt 33 lit. e ustawy;

5) oświadczenia armatora, że statek nie posiada nieusuniętych uchybień stwierdzonych przez dotychczasowe państwo bandery.

2. dla statków w wieku powyżej 15 lat, oprócz kontroli, o której mowa w części I, dodatkowo inspekcji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Dla statków nowo wybudowanych kontroli lub inspekcji nie przeprowadza się.