Art. 47. - [Działania uzasadniające wykorzystanie broni palnej] - Środki przymusu bezpośredniego i broń palna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.202 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  47.  [Działania uzasadniające wykorzystanie broni palnej]

Broń palną można wykorzystać w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań:

1)
zatrzymanie pojazdu, jeżeli jego działanie zagraża życiu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby lub stwarza zagrożenie dla ważnych obiektów, urządzeń lub obszarów;
2)
pokonanie przeszkody:
a)
uniemożliwiającej lub utrudniającej ujęcie osoby albo ratowanie życia lub zdrowia uprawnionego, innej osoby lub ratowanie mienia,
b) 8
 w przypadku naruszenia porządku lub bezpieczeństwa publicznego przez osobę pozbawioną wolności, zatrzymaną lub umieszczoną w strzeżonym ośrodku albo areszcie dla cudzoziemców;
3)
zaalarmowanie lub wezwanie pomocy;
4)
neutralizacja przedmiotów lub urządzeń mogących stwarzać niebezpieczeństwo wybuchu, powodujących jednocześnie bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia uprawnionego lub innej osoby;
5)
unieszkodliwienie zwierzęcia, którego zachowanie zagraża bezpośrednio życiu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby;
6)
oddanie strzału ostrzegawczego;
7)
zniszczenia lub unieruchomienia bezzałogowego statku powietrznego, w przypadkach określonych w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642).
8 Art. 47 pkt 2 lit. b zmieniona przez art. 6 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.547) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 kwietnia 2023 r.