Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1900 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2020 r.
Art.  39.  [Plan zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego]
1.  Wykonanie zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego wymaga ujęcia takiego zabiegu w planie zabiegów, zatwierdzonym przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia takiego zabiegu.
2.  Podmiot planujący przeprowadzenie zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi, o którym mowa w ust. 1, plan zabiegów, nie później niż na 40 dni przed planowanym rozpoczęciem tych zabiegów.
3.  Plan zabiegów zawiera:
1) informacje o:
a) zwalczanych organizmach szkodliwych,
b) obszarze objętym planowanymi zabiegami z zastosowaniem środka ochrony roślin oraz jego lokalizacji,
c) nazwie roślin lub produktów roślinnych, będących przedmiotem zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin,
d) planowanych terminach wykonania zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin, przedstawionych w układzie miesięcznym, ze wskazaniem nazw środków ochrony roślin, które zostaną zastosowane podczas tych zabiegów,
e) sposobie ostrzegania o planowanych zabiegach z zastosowaniem środka ochrony roślin osób, które mogą być zagrożone kontaktem ze środkiem ochrony roślin w wyniku przeprowadzenia takiego zabiegu lub posiadaczy zwierząt, które mogą być zagrożone kontaktem ze środkiem ochrony roślin w wyniku przeprowadzenia takiego zabiegu;
2) uzasadnienie konieczności wykonania zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin, potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 38 ust. 1.
4.  Do planu zabiegów podmiot planujący przeprowadzenie zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego dołącza oświadczenie, że:
1) są mu znane warunki wykonywania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego;
2) zabieg z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego będzie wykonany:
a) przez podmiot:
posiadający zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka lub
który uzyskał przyjęcie zgłoszenia na wykonywanie operacji specjalistycznych, lub
który uzyskał przyjęcie zgłoszenia na świadczenie usług lotniczych przy wykorzystaniu urządzeń latających o których mowa w przepisach Prawa lotniczego,
b) przez osobę spełniającą kwalifikacje wymagane dla osób wykonujących zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych,
c) przy użyciu sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który jest sprawny technicznie,
d) przy użyciu statku powietrznego, który posiada certyfikat typu lub uzupełniający certyfikat typu, w rozumieniu przepisów Prawa lotniczego, z wpisem dopuszczającym ten statek powietrzny do wykonywania zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego.
5.  Wojewódzki inspektor zatwierdza plan zabiegów, w drodze decyzji, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia planu zabiegów, jeżeli zostały spełnione warunki określone w art. 38 oraz wykonanie zabiegów z zastosowaniem środka ochrony roślin, ujętych w planie zabiegów, nie narusza przepisów ustawy oraz rozporządzenia nr 1107/2009.
6.  Podmiot planujący przeprowadzenie zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego informuje wojewódzkiego inspektora o zamiarze przeprowadzenia takiego zabiegu ujętego w planie zabiegów, w terminie 7 dni przed dniem planowanego zabiegu, określając:
1) termin tego zabiegu;
2) nazwę i ilość środka ochrony roślin, który będzie wykorzystany podczas tego zabiegu;
3) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania wykonawcy tego zabiegu albo jego nazwę oraz adres i siedzibę, z tym że w przypadku gdy wykonawcą tego zabiegu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania.
7.  Wojewódzki inspektor, w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 6, w drodze decyzji, zakazuje wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin, jeżeli:
1) wskazane środki ochrony roślin, zgodnie z zezwoleniem na ich wprowadzanie do obrotu lub pozwoleniem na handel równoległy, lub pozwoleniem na prowadzenie badań, nie mogą być stosowane przy użyciu sprzętu agrolotniczego lub
2) na wskazanym obszarze nie można wykonywać zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego.
8.  W przypadku wystąpienia nieprzewidzianego zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych możliwe jest wykonanie zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego nieujętego w planie zabiegów, jeżeli wykonanie takiego zabiegu nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska.
9.  Podmiot planujący wykonanie zabiegu, o którym mowa w ust. 8, informuje wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na planowane miejsce wykonania tego zabiegu o zamiarze przeprowadzenia takiego zabiegu w terminie 7 dni przed dniem planowanego zabiegu.
10.  Informacja, o której mowa w ust. 9, zawiera dane określone w ust. 3 pkt 1 lit. a-c i lit. e i pkt 2 oraz w ust. 6 pkt 3, planowany termin zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin oraz wskazanie nazwy i ilości środka ochrony roślin, który zostanie zastosowany podczas zabiegu.
11.  Wojewódzki inspektor, w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 9, w drodze decyzji, zakazuje wykonania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w ust. 7.
12.  Decyzje, o których mowa w ust. 7 i 11, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
13.  Wojewódzki inspektor udostępnia informacje o planowanych zabiegach z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego, na stronie internetowej wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, obejmujące w szczególności:
1) obszar objęty planowanymi zabiegami oraz jego lokalizację;
2) nazwy środków ochrony roślin, które zostaną zastosowane podczas planowanych zabiegów;
3) termin planowanych zabiegów;
4) czas, po zastosowaniu środka ochrony roślin, w którym ludzie oraz zwierzęta gospodarskie nie powinni przebywać na obszarze objętym planowanymi zabiegami.
14.  Informacje, o których mowa w ust. 13, wojewódzki inspektor może udostępniać także w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze.