[Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego] - Art. 38. - Środki ochrony roślin. - Dz.U.2020.2097 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - [Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego] - Środki ochrony roślin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2097 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 listopada 2020 r.
Art.  38.  [Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego]
1. 
Środki ochrony roślin mogą być stosowane przy użyciu sprzętu agrolotniczego, jeżeli zwalczanie organizmów szkodliwych nie jest możliwe przy użyciu sprzętu naziemnego lub zastosowanie środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego stwarza mniejsze zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska niż przy użyciu sprzętu naziemnego.
2. 
Zabrania się stosowania przy użyciu sprzętu agrolotniczego:
1)
środków chwastobójczych;
2)
desykantów;
3)
środków ochrony roślin zaklasyfikowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1272/2008 do co najmniej jednej z poniższych klas i kategorii zagrożenia:
a)
toksyczność ostra kategoria 1, 2 i 3,
b)
działanie rakotwórcze kategoria 1A i 1B,
c)
działanie mutagenne kategoria 1A i 1B,
d)
działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 1A i 1B,
e)
działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu jednorazowym (STOT SE) kategoria 1,
f)
działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu powtarzanym (STOT RE) kategoria 1;
4)
środków ochrony roślin bez dodania substancji obciążającej.