Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2097 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 listopada 2020 r.
Art.  2.  [Definicje ustawowe]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) środek ochrony roślin - środek ochrony roślin, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009;
2) substancje czynne - substancje czynne, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2009;
3) sejfner - sejfner, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1107/2009;
4) synergetyk - synergetyk, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1107/2009;
5) składnik obojętny - składnik obojętny, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1107/2009;
5a) adiuwant - adiuwant, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. d rozporządzenia nr 1107/2009;
6) pozostałości środka ochrony roślin - pozostałości w rozumieniu art. 3 pkt 1 rozporządzenia nr 1107/2009;
7) rośliny - rośliny w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia nr 1107/2009;
8) produkty roślinne - produkty roślinne w rozumieniu art. 3 pkt 6 rozporządzenia nr 1107/2009;
9) organizmy szkodliwe - organizmy szkodliwe w rozumieniu art. 3 pkt 7 rozporządzenia nr 1107/2009;
10) wprowadzanie do obrotu - wprowadzanie do obrotu w rozumieniu art. 3 pkt 9 rozporządzenia nr 1107/2009;
11) zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu - zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu w rozumieniu art. 3 pkt 10 rozporządzenia nr 1107/2009;
12) producent - producenta w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia nr 1107/2009;
13) środowisko - środowisko w rozumieniu art. 3 pkt 13 rozporządzenia nr 1107/2009;
14) posiadacz zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu - posiadacza zezwolenia w rozumieniu art. 3 pkt 24 rozporządzenia nr 1107/2009;
15) metody niechemiczne - metody ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi inne niż wykorzystujące chemiczne środki ochrony roślin, w szczególności metody agrotechniczne, fizyczne, mechaniczne lub biologiczne;
16) integrowana ochrona roślin - sposób ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska;
17) integrowana produkcja roślin - produkcję roślin, z zastosowaniem integrowanej ochrony roślin oraz z wykorzystaniem postępu technicznego i biologicznego w uprawie i nawożeniu, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochrony środowiska;
18) konfekcjonowanie - pakowanie lub przepakowywanie, lub etykietowanie, lub przeetykietowywanie środka ochrony roślin;
19) ostateczny nabywca środków ochrony roślin - podmiot, który nabywa środki ochrony roślin, które nie będą następnie wprowadzane do obrotu;
20) państwo trzecie - państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej;
21) sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin - wszelkie urządzenia przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin, w tym akcesoria, które mają znaczenie dla skutecznego działania takiego sprzętu, w szczególności:
a) rozpylacze,
b) manometry,
c) filtry i sita,
d) instalacje do przepłukiwania zbiornika;
22) sprzęt agrolotniczy - sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin montowany na statkach powietrznych w rozumieniu Prawa lotniczego, w tym na samolotach i śmigłowcach;
23) sprzęt naziemny - sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin inny niż montowany na statkach powietrznych w rozumieniu Prawa lotniczego;
24) użytkownik profesjonalny - osobę fizyczną, która stosuje środki ochrony roślin w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie i leśnictwie;
25) użytkownik nieprofesjonalny - osobę fizyczną, która stosuje środki ochrony roślin, niebędącą użytkownikiem profesjonalnym;
26) podrobiony środek ochrony roślin - środek ochrony roślin, z wyłączeniem środka ochrony roślin z niezamierzoną wadą jakościową, przedstawiany jako środek, który uzyskał zezwolenie na wprowadzanie do obrotu w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jakikolwiek składnik określony w dokumentacji, o której mowa w art. 33 ust. 3 lit. a lub b rozporządzenia nr 1107/2009, dotyczącej tego środka ochrony roślin, został usunięty w całości lub w części, dodany lub zmieniony, lub który został wytworzony przez podmiot inny niż wskazany w tej dokumentacji;
27) importer - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, mającą miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub na terytorium państwa trzeciego, która wprowadza środki ochrony roślin pochodzące z państw trzecich na obszar celny Unii Europejskiej.