Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2097 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 listopada 2020 r.
Art.  17.  [Badania skuteczności działania środka ochrony roślin]
1.  Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania skuteczności działania środka ochrony roślin mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty upoważnione przez Głównego Inspektora.
2.  Upoważnienie do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin następuje, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia. W decyzji określa się zakres udzielonego upoważnienia.
3.  Upoważniony do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin w określonym zakresie może być podmiot, który spełnia wymagania dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009.
4.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;
2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer posiada;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;
4) wskazanie zakresu upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, z uwzględnieniem w szczególności funkcji środka ochrony roślin i miejsca prowadzenia badań oraz rodzaju upraw, w ramach których będą prowadzone badania;
5) datę i podpis wnioskodawcy.
5.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1) wykaz osób wskazanych do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, zawierający imiona i nazwiska tych osób wraz ze szczegółowym opisem zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy;
2) wykaz standardowych procedur roboczych stosowanych przy badaniu skuteczności działania środków ochrony roślin;
3) informację o:
a) gruntach lub obiektach, w których będą prowadzone badania skuteczności działania środka ochrony roślin, oraz ich lokalizacji,
b) sprzęcie technicznym, w tym laboratoryjnym, który będzie wykorzystywany do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin;
4) przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, w przypadku wnioskodawcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.  Główny Inspektor, przed udzieleniem upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, przeprowadza kontrolę w zakresie spełniania wymagań dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009 przez podmiot ubiegający się o udzielenie tego upoważnienia.
7.  Główny Inspektor odmawia, w drodze decyzji, udzielenia upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin w określonym zakresie, jeżeli podmiot ubiegający się o udzielenie tego upoważnienia nie wykazał, że spełnia wymagania dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009 lub nie przedstawił informacji umożliwiających rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 2.
8.  Do zmiany zakresu upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku:
1) ograniczenia zakresu tego upoważnienia nie stosuje się przepisów ust. 5 pkt 1-3 i ust. 6;
2) rozszerzenia zakresu tego upoważnienia przepisy ust. 5 pkt 1-3 i ust. 6 stosuje się w zakresie, w jakim dotyczą one rozszerzenia zakresu tego upoważnienia.