Art. 34. - Środki nadzwyczajne mające na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych... - Dz.U.2022.2243 - OpenLEX

Art. 34. - Środki nadzwyczajne mające na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2243

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  34. 

W ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538, z późn. zm. 65 ) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 12 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

"2b) środki odpisu na Fundusz, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. poz. 2243);";

2)
w art. 13 po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) wypłatę środków pochodzących z odpisów na Fundusz, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku;",

3)
w art. 15 w pkt 1 wyrazy "art. 16 ust. 1 pkt 1-2b" zastępuje się wyrazami "art. 16 ust. 1 pkt 1-2e";
4)
w art. 16 w ust. 1:
a)
po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:

"1c) weryfikacja sprawozdań, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku;",

b)
po pkt 2c dodaje się pkt 2d i 2e w brzmieniu:

"2d) przekazywanie z rachunku Funduszu kwoty wskazanej w decyzji Prezesa URE, wydanej na podstawie art. 28 ust. 7 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, podmiotom, o którym mowa w art. 20 tej ustawy;

2e) przekazywanie na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm. 66 ), środków zgromadzonych z tytułu odpisów na Fundusz, o którym mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku;".

65 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 412, 1210, 1495 i 1532, z 2021 r. poz. 1093 oraz z 2022 r. poz. 202, 1477 i 1692.
66 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127 i 2236.