Art. 21. - [Wytwórcy energii elektrycznej zobowiązani do przekazania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny] - Środki nadzwyczajne mające na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.190 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2024 r. do: 23 sierpnia 2024 r.
Art.  21.  [Wytwórcy energii elektrycznej zobowiązani do przekazania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny]
1. 
Wytwórca energii elektrycznej wykorzystujący do wytwarzania energii elektrycznej:
1)
energię wiatru,
2)
energię promieniowania słonecznego,
3)
energię geotermalną w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy o odnawialnych źródłach energii,
4)
hydroenergię w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o odnawialnych źródłach energii,
5)
biomasę oraz biopłyny w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 3 i 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii,
6)
odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852 i 2029),
7)
węgiel brunatny,
8)
paliwa ciekłe w rozumieniu art. 3 pkt 3b ustawy - Prawo energetyczne,
9)
węgiel kamienny,
10)
paliwa gazowe w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo energetyczne, z wyłączeniem biogazu i biogazu rolniczego w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 1 i 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii, dostarczane sieciami gazowymi lub gazociągami bezpośrednimi w rozumieniu art. 3 pkt 11e ustawy - Prawo energetyczne, lub gaz ziemny transportowany siecią gazociągów kopalnianych w rozumieniu art. 3 pkt 11c ustawy - Prawo energetyczne;

- przekazuje odpis na Fundusz, na zasadach określonych w art. 23.

2. 
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, stosuje się także do przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną.
3. 
Wytwórca energii elektrycznej, o którym mowa w ust. 1, który wykonuje jednocześnie działalność, o której mowa w ust. 2, dokonuje odrębnie odpisu na Fundusz w zakresie wytwarzania energii elektrycznej oraz w zakresie obrotu energią elektryczną.