Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2235

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej

Na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1181, 1237 i 1503) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) warunki i tryb przekazywania agencji płatniczej środków na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej w części:
a) podlegającej refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, zwanego dalej "EFRG", i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanego dalej "EFRROW", zwanych dalej "finansowaniem",
b) dotyczącej współfinansowania krajowego, zwanych dalej "współfinansowaniem";
2) sposób postępowania ze środkami odzyskanymi od beneficjentów pomocy w ramach wspólnej polityki rolnej.
§  2.  Warunkiem przekazania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków, o których mowa w § 1 pkt 1, jest:
1) złożenie, w postaci papierowej lub elektronicznej, w ramach limitu wydatków ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, zapotrzebowania przez agencję płatniczą do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, nie później niż do końca czwartego dnia przed terminem określonym w zapotrzebowaniu, przy czym termin złożenia zapotrzebowania ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
2) wypełnienie warunków określonych w § 13 przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz agencję płatniczą.
§  3. 
1.  Zapotrzebowanie zawiera:
1) nazwę i adres agencji płatniczej;
2) datę i numer zapotrzebowania;
3) wskazanie kwoty środków na realizację płatności, z wyszczególnieniem środków na finansowanie oraz współfinansowanie;
4) podział środków na realizację płatności objętych klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW;
5) nazwę i numery rachunków bankowych agencji płatniczej, na które mają zostać przekazane środki;
6) terminy przekazania środków na rachunki bankowe agencji płatniczej;
7) informację o poszczególnych tytułach i kwotach pomniejszeń, o których mowa w ust. 2 i 4.
2.  Kwotę środków określoną w zapotrzebowaniu na realizację płatności objętych klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW agencja płatnicza pomniejsza o kwoty niezrealizowanych w poprzednim okresie płatności na rzecz beneficjentów oraz o kwoty odzyskane z tytułu:
1) zwrotu nienależnie pobranych płatności, wraz z odsetkami, objętych klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW;
2) przejęcia zabezpieczeń oraz kar i grzywien objętych klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW.
3.  Przepis ust. 2 w zakresie kwot niezrealizowanych w poprzednim okresie płatności na rzecz beneficjentów stosuje się z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
4.  Kwotę środków na współfinansowanie określoną w zapotrzebowaniu agencja płatnicza pomniejsza o kwoty niezrealizowanych w poprzednim okresie płatności na rzecz beneficjentów.
§  4.  Wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, jest przekazywany ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w postaci papierowej lub elektronicznej, nie później niż do godziny 1100 drugiego dnia przed terminem określonym w zapotrzebowaniu, przy czym termin złożenia wniosku ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
§  5.  Środki na finansowanie w części dotyczącej EFRG lub EFRROW są przekazywane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie określonej we wniosku, o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, w terminie umożliwiającym ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi wydanie dyspozycji, o której mowa w § 6, nie później niż jeden dzień przed terminem określonym w zapotrzebowaniu, przy czym dzień ten ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
§  6.  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi wydaje Bankowi Gospodarstwa Krajowego dyspozycję przekazania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków, o których mowa w § 5, w terminie określonym w zapotrzebowaniu.
§  7.  Środki na współfinansowanie są przekazywane agencji płatniczej przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na rachunek bankowy agencji płatniczej w kwocie i w terminie, które są określone w zapotrzebowaniu.
§  8. 
1.  Środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych płatności objętych klasyfikacją budżetową EFRROW są przekazywane przez agencję płatniczą, w terminie miesiąca od dnia ich odzyskania, na rachunek bankowy do obsługi płatności w ramach wspólnej polityki rolnej prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego w oparciu o umowę, o której mowa w art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, chyba że w tym terminie środki te pomniejszą zapotrzebowanie zgodnie z § 3 ust. 2.
2.  Odsetki od środków, o których mowa w ust. 1, są przekazywane przez agencję płatniczą, w terminie miesiąca od dnia ich odzyskania, na rachunek bankowy wskazany przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, chyba że w tym terminie odsetki te pomniejszą zapotrzebowanie zgodnie z § 3 ust. 2.
§  9.  Kwoty przejętych zabezpieczeń oraz kar i grzywien, nieobjętych klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW, pomniejsza się o zwrot nienależnie pobranych zabezpieczeń oraz kar i grzywien.
§  10. 
1.  Środki odzyskane przez agencję płatniczą z tytułu:
1) ryczałtowego zwrotu kosztów odzyskania, o którym mowa w art. 55 akapit drugi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.),
2) zwrotu, wraz z odsetkami, nienależnie pobranych płatności, w części stanowiącej należność budżetu państwa,
3) przejęcia zabezpieczeń oraz kar odnoszących się do wydatków nieobjętych klasyfikacją budżetową EFRG lub EFRROW,
4) rozliczania z urzędem skarbowym podatku od towarów i usług - VAT

- stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane przez agencję płatniczą na rachunek bankowy ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, w terminie trzech dni od dnia następującego po dniu odzyskania tych środków, przy czym termin ten ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

2.  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi przekazuje uzyskane od agencji płatniczej środki na rachunek dochodów budżetu państwa, w terminach jak dla dochodów budżetu państwa pobieranych przez państwowe jednostki budżetowe, określonych w przepisach o finansach publicznych.
§  11. 
1.  Środki Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji" odzyskane przez agencję płatniczą z tytułu:
1) zwrotu, wraz z odsetkami, nienależnie pobranych płatności,
2) przejęcia zabezpieczeń oraz kar

- stanowią dochód budżetu państwa w wysokości kwot rozliczonych z Komisją Europejską, wynikających z przepisów Unii Europejskiej obowiązujących w tym zakresie, i są przekazywane przez agencję płatniczą na rachunek bankowy ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, w terminie trzech dni od dnia następującego po dniu odzyskania tych środków, przy czym termin ten ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

2.  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi przekazuje uzyskane od agencji płatniczej środki na rachunek dochodów budżetu państwa, w terminach jak dla dochodów budżetu państwa pobieranych przez państwowe jednostki budżetowe, określonych w przepisach o finansach publicznych.
§  12. 
1.  Środki odzyskane z tytułu sprzedaży towarów rolno-spożywczych, realizowanej na podstawie przepisów Unii Europejskiej dotyczących działań interwencyjnych na rynkach rolnych, są przekazywane przez agencję płatniczą na rachunek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, w terminie trzech dni od dnia następującego po dniu, w którym agencja płatnicza odzyskała te środki, przy czym termin ten ustala się z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
2.  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi przekazuje uzyskane od agencji płatniczej środki na rachunek dochodów budżetu środków europejskich, w terminach jak dla dochodów budżetu państwa pobieranych przez państwowe jednostki budżetowe, określonych w przepisach o finansach publicznych.
§  13. 
1.  Agencja płatnicza przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi, w postaci papierowej lub elektronicznej, miesięcznie oraz narastająco od początku roku kalendarzowego, informację dotyczącą:
1) kwot środków, o których mowa w § 3 ust. 2 i 4 oraz § 10-12,
2) płatności zrealizowanych w danym miesiącu, z podziałem na finansowanie i współfinansowanie, w tym podatek od towarów i usług - VAT, oraz z podziałem na środki EFRG i EFRROW

- w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

2.  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w postaci papierowej lub elektronicznej, zbiorcze zestawienia prognozowanych wydatków agencji płatniczej:
1) na kolejny najbliższy miesiąc, z podziałem na poszczególne dni miesiąca,
2) na kolejne dwa miesiące, z podziałem na poszczególne dekady miesiąca

- w terminie do dwudziestego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, o którym mowa w pkt 1, przy czym prognozowane wydatki są sporządzane przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na podstawie danych przekazanych przez agencję płatniczą z podziałem na finansowanie i współfinansowanie, w tym podatek od towarów i usług - VAT, oraz z podziałem na środki EFRG i EFRROW.

3.  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w postaci papierowej lub elektronicznej, zestawienia uznanych przez Komisję Europejską kwot wydatków agencji płatniczej:
1) miesięczne - w terminie do dwudziestego piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zestawienie;
2) roczne - w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy zestawienie.
4.  Agencja płatnicza przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi, w postaci papierowej lub elektronicznej, roczne rozliczenie środków otrzymanych i wydatkowanych na finansowanie i współfinansowanie, w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie.
5.  Minister właściwy do spraw rozwoju wsi przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w postaci papierowej lub elektronicznej, zestawienia środków wpłaconych odpowiednio na dochody budżetu państwa albo dochody budżetu środków europejskich, w tym środków, o których mowa w § 11 i § 12, z uwzględnieniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej:
1) miesięczne - w terminie do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zestawienie;
2) roczne - w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, którego dotyczy zestawienie.
6.  Agencja płatnicza przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi, w postaci papierowej lub elektronicznej, zestawienia wydatków budżetu państwa oraz wydatków budżetu środków europejskich, w podziale na środki przekazane: jednostkom samorządu terytorialnego i ich jednostkom organizacyjnym, pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych oraz beneficjentom nienależącym do sektora finansów publicznych, z uwzględnieniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej:
1) kwartalne - w terminie do piętnastego dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy zestawienie;
2) roczne - w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, którego dotyczy zestawienie.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1226), które na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624 i 1503) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.