§ 5. - Środki finansowe wymagane od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumenty, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2122 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2017 r.
§  5. 
Dokumentami, które mogą potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu przez cudzoziemców, o których mowa w § 2 ust. 2, są:
1)
dokument potwierdzający uczestnictwo w imprezie turystycznej, obozie młodzieżowym lub zawodach sportowych;
2)
dowód opłacenia kosztów pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obejmującym co najmniej koszty zakwaterowania i wyżywienia;
3)
skierowanie do placówki leczniczo-sanatoryjnej;
4)
wiza w celu udziału w programie pracy wakacyjnej zawierająca nazwę programu zamieszczoną w polu "Uwagi".