§ 4. - Środki finansowe wymagane od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumenty, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2122 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2017 r.
§  4. 
1. 
Dokumentami, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1, są:
1)
czek podróżny;
2)
zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank lub instytucję kredytową, które wystawiły kartę kredytową;
3)
zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub instytucji kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
2. 
Dokumentem, który może potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b i c, może być także bilet powrotny uprawniający do podróży do tego państwa.
3. 
Dokumentem, który może potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków finansowych, o których mowa w § 2 ust. 3, może być także dokument potwierdzający przyznanie stypendium temu cudzoziemcowi.
4. 
Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, muszą być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem przekroczenia granicy.