§ 3. - Środki finansowe wymagane od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumenty, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2122 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2017 r.
§  3. 
Cudzoziemiec musi posiadać środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b lub c, w wysokości stanowiącej równowartość biletu, na podstawie którego przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mniej jednak niż:
1)
200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,
2)
500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż określone w pkt 1,
3)
2500 złotych, jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej

- albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.