§ 2. - Środki finansowe wymagane od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumenty, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2122 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2017 r.
§  2. 
1. 
Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi posiadać środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w wysokości co najmniej:
1)
300 złotych, jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza 4 dni,
2)
75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli okres planowanego pobytu przekracza 4 dni

- albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

2. 
Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1)
jest uczestnikiem imprezy turystycznej, obozu młodzieżowego, zawodów sportowych,
2)
ma opłacone koszty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,
3)
przyjeżdża do placówki leczniczo-sanatoryjnej,
4)
jest uczestnikiem programu umożliwiającego wykonywanie pracy wakacyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie stanowi głównego celu jego pobytu, uregulowanego umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną

- musi posiadać środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w wysokości co najmniej 20 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, nie mniej jednak niż 100 złotych, albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

3. 
Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w badaniach naukowych lub szkoleniach, prowadzenia prac rozwojowych oraz podjęcia lub kontynuowania nauki musi posiadać środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w wysokości co najmniej 1270 złotych na pierwsze 2 miesiące planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.