Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.201 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 listopada 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wykaz środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego wraz z minimalną ilością ich zastosowania, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego (Dz. U. Nr 8, poz. 49).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  2

WYKAZ ŚRODKÓW DOPUSZCZONYCH DO SKAŻANIA ALKOHOLU ETYLOWEGO WRAZ Z MINIMALNĄ ILOŚCIĄ ICH ZASTOSOWANIA

Lp.Środek skażającyMinimalna ilość środka skażającego na 100 l alkoholu etylowego 100%
123
1Aceton3 l
2Alkohol benzylowy3 l
3Alkohol butylowy5 l
4Alkohol izopropylowy10 l
5Benzoesan denatonium1)2 g
6Benzyna2)3 l
7Eter etylowo-tert butylowy3 l
8Eter dietylowy3 l
9Ftalan dietylu1 l
10Keton etylowo-metylowy3 l
11Nafta - frakcja naftowa z destylacji zachowawczej2)2 l
12Nipagina (aseptina)3 kg
13Octan etylu5 l
14Szelak3 kg
15Środek skażający otrzymany z połączenia3) benzoesanu denatonium1) oraz1 g
acetonu2 l
16Środek skażający otrzymany z połączenia3) benzoesanu denatonium1) oraz1 g
alkoholu izopropylowego2 l
17Środek skażający otrzymany z połączenia3) benzoesanu denatonium1) oraz1 g
ketonu etylowo-metylowego2 l
18Środek skażający otrzymany z połączenia3) jodu krystalicznego4) oraz0,1 kg
ftalanu dietylu0,8 l
19Środek skażający otrzymany z połączenia3) alkoholu izopropylowego,3 l
ketonu etylowo-metylowego oraz1 l
benzoesanu denatonium1)1 g
20Środek skażający otrzymany z połączenia3) alkoholu izopropylowego,3 l
ketonu etylowo-metylowego oraz3 l
benzoesanu denatonium1)1 g
21Środek skażający otrzymany z połączenia3) alkoholu tert-butylowego oraz78 g
benzoesanu denatonium1)1 g
22Środek skażający otrzymany z połączenia3) alkoholu izopropylowego oraz3 l
octanu etylu5 l
23Środek skażający otrzymany z połączenia3) benzyny silnikowej2),3 l
eteru etylo-tert-butylowego (ETBE) oraz2 l
alkoholu izopropylowego1 l
24Środek skażający otrzymany z połączenia3) 95-96% masowych ketonu etylowo-metylowego,1 l
2,5-3% masowych ketonu metylowo-izopropylowego,
1,5-2% masowych ketonu etylowo-sec-amylowego oraz
benzoesanu denatonium1)1 g
25Środek skażający otrzymany z połączenia3) ketonu etylowo-metylowego,2 l
ketonu metylowo izobutylowego oraz3 l
benzoesanu denatonium1)1 g
26Środek skażający otrzymany z połączenia3) ketonu etylowo-metylowego oraz1 l
benzoesanu denatonium1)1 g
27Środek skażający otrzymany z połączenia3) alkoholu izopropylowego,2 l
alkoholu tert-butylowego oraz1 l
benzoesanu denatonium1)1 g
Objaśnienia:

1) Dopuszczone jest stosowanie roztworów benzoesanu denatonium w etanolu lub alkoholu tert-butylowym po uprzednim przeliczeniu dawki na czysty składnik.

2) Niesklasyfikowana na podstawie przepisów części 3 sekcji 3.5 lub 3.6 załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.) odpowiednio jako substancja o działaniu mutagennym na komórki rozrodcze lub rakotwórczym.

3) Połączenie substancji musi nastąpić najpóźniej w trakcie procesu skażania alkoholu etylowego.

4) Dopuszczone jest stosowanie roztworów jodu w etanolu po uprzednim przeliczeniu dawki na czysty składnik.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).
2 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 października 2015 r. (Dz.U.2015.1780) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 listopada 2015 r.