Sprzedaż wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.67.476

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lipca 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 25 czerwca 1925 r.
o sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Na podstawie art. 13 i 62 ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. № 47, poz. 409) zarządza się w częściowej zmianie rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 12 lutego 1925 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz. U. R. P. № 17, poz. 123), co następuje:
Koncesjonowani sprzedawcy wyrobów tytoniowych, posiadający na składzie wyroby tytoniowe wypuszczone w obieg handlowy przez b. koncesjonowane fabryki wyrobów tytoniowych i zaopatrzone w opaski, stwierdzające uiszczenie od tych wyrobów zysku monopolowego oraz zaopatrzone w myśl postanowień § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 12 lutego 1925 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz. U. R. P. № 17, poz. 123) w pieczęć urzędową inspektora kontroli skarbowej, jako też tytonie amerykańskie wypuszczone w obieg handlowy na mocy zezwolenia b. Generalnej Dyrekcji Monopolu Tytoniowego, zaopatrzone również w pomienioną wyżej urzędową pieczęć inspektora kontroli skarbowej, mogą je rozsprzedawać do dnia 30 września 1925 r. po cenie taryfowej, ustanowionej w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 27 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 137, poz. 1150).

Z dniem 1 października 1925 r. powyższe wyroby tracą charakter wyrobów tytoniowych dopuszczonych do sprzedaży na obszarze Rzeczypospolitej w rozumieniu ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. № 47, poz. 409).

Sprzedaż i nabywanie wyrobów tytoniowych, wymienionych w § 1 niniejszego rozporządzenia po terminie określonym w § 1 tego rozporządzenia, karane będzie po myśli postanowień art. 32, 33 i 34 ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. (Dz. U. R. P. № 47, poz. 409).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie ustaje moc obowiązująca rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 10 maja 1925 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz. U. R. P. № 49, poz. 343).