Sprzedaż wyrobów tytoniowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.31.184

Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1953 r.

DEKRET
z dnia 2 sierpnia 1945 r.
o sprzedaży wyrobów tytoniowych. *

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

Sprzedaż wyrobów tytoniowych prowadzi Polski Monopol Tytoniowy. Minister Skarbu może w drodze rozporządzenia i na zasadach w tym rozporządzeniu ustalonych zezwolić na prowadzenie hurtowej i detalicznej sprzedaży wyrobów tytoniowych przez osoby fizyczne lub prawne, z którymi Polski Monopol Tytoniowy zawrze odpowiednie umowy.

Sprzedawane mogą być tylko wyroby tytoniowe wprowadzone do obrotu przez przedsiębiorstwo Polski Monopol Tytoniowy.

Nie wolno sprzedawać wyrobów tytoniowych po cenach innych, aniżeli ustalone przez Ministra Skarbu.

Minister Skarbu może w drodze rozporządzeń wydawać przepisy, określające warunki handlu wyrobami tytoniowymi.

Wszelkie umowy o sprzedaż wyrobów tytoniowych, zawarte przez Polski Monopol Tytoniowy przed wejściem w życie dekretu niniejszego, oraz wszelkie zezwolenia, udzielone przez urzędy skarbowe akcyz i monopolów państwowych na sprzedaż wyrobów tytoniowych, a nadto prawa i obowiązki z tych umów i zezwoleń wynikające, z wyjątkiem zobowiązań kontrahentów i koncesjonariuszy wobec Monopolu, wygasają.

Utrata przez dotychczasowych sprzedawców wyrobów tytoniowych jakichkolwiek uprawnień, wynikających z umów zawartych z Polskim Monopolem Tytoniowym, z zezwoleń na sprzedaż wyrobów tytoniowych lub z dotychczasowych przepisów prawnych, spowodowana przez przepisy dekretu niniejszego i przepisy na jego podstawie wydane, nie daje sprzedawcom prawa do odszkodowania ani do innych roszczeń.

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie tracą moc obowiązującą przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 617) z wyjątkiem art. 8, 11 i 12 oraz przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 1937 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 218).

*Z dniem 7 lipca 1953 r. wykonanie dotychczasowych przepisów dotyczących sprzedaży wyrobów tytoniowych należy w zakresie handlu detalicznego do właściwości Ministra Handlu Wewnętrznego, zgodnie z art. 10 ust. 3 dekretu z dnia 24 czerwca 1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz.U.53.34.144).