Rozdział 2 - Sprzedaż domów wielomieszkaniowych obejmujących do 20 lokali oraz sprzedaż lokali w domach wielomieszkaniowych. - Sprzedaż przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1975.2.9 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1982 r.

Rozdział  2

Sprzedaż domów wielomieszkaniowych obejmujących do 20 lokali oraz sprzedaż lokali w domach wielomieszkaniowych.

§  17.
1.
Cenę sprzedaży spółdzielniom budownictwa mieszkaniowego domów wielomieszkaniowych obejmujących do 20 lokali oraz cenę lokali sprzedawanych jako przedmiot odrębnej własności osób fizycznych w domach wielomieszkaniowych ustala się według stawek określonych w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia.
2. 4
Wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego mogą wprowadzić stosowanie stawek określonych w tabeli dla miast o większym zaludnieniu również w miastach zaliczonych do kategorii niższej:
1)
do których napływają znaczne ilości ludności w okresach turystyczno-wypoczynkowych,
2)
które są ściśle związane z graniczącymi z nimi miastami, tworząc wspólny organizm gospodarczy,
3)
w których względy natury gospodarczej i społecznej uzasadniają stosowanie wyższych stawek.
3. 5
Terenowe organy administracji państwowej mogą podwyższyć cenę sprzedaży lokalu w budynkach z instalacją wodno-kanalizacyjną i elektryczną o 10-20% w zależności od położenia budynku w mieście.
§  18.
1. 6
Przy ustalaniu ceny sprzedaży domu lub lokalu wymienionego w § 17 odlicza się z wyjątkiem wypadku, o którym mowa w ust. 3a stopień zużycia, który wynosi 1,25% wartości za każdy pełny rok eksploatacji budynku, z tym że nie można odliczyć więcej niż 50% ceny sprzedaży ustalonej na podstawie stawek tabeli.
2.
W stosunku do domów poddanych remontom kapitalnym lub modernizacji, w których wyniku nastąpiło pełne przywrócenie ich walorów konstrukcyjnych i użytkowych, stopień zużycia odlicza się począwszy od roku następnego po oddaniu budynku do eksploatacji.
3.
Nabywcy lokali oraz członkowie spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, którzy odpowiadają warunkom określonym w § 5 ust. 1, korzystają z 10% zniżki ceny sprzedaży. Jeżeli nabyty lokal lub spółdzielcze prawo do lokalu są objęte wspólnością ustawową, zniżka przysługuje od całej ceny sprzedaży, choćby tylko jeden z małżonków należał do kategorii osób wymienionych w § 5 ust. 1.
3a. 7
Przy ustalaniu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, uzyskanego w wyniku przebudowy strychów, suszarń i innych pomieszczeń niemieszkalnych w budynkach, nie odlicza się stopnia zużycia budynków, a koszty przebudowy poniesione przez nabywcę podlegają zaliczeniu na poczet ceny nabycia, z tym że ewentualnie powstała nadwyżka wydatków poniesionych na przebudowę ponad ustaloną cenę sprzedaży lokalu nie podlega zwrotowi
4.
Nabywcy lokali, którzy odbudowali je na zasadach określonych w dekrecie z dnia 26 października 1945 r. o rozbiórce i naprawie budynków zniszczonych i uszkodzonych wskutek wojny (Dz. U. z 1947 r. Nr 37, poz. 181, z 1948 r. Nr 50, poz. 389 i z 1951 r. Nr 10, poz. 75), korzystają ze zniżki ceny sprzedaży w granicach od 20-40%, w zależności od wysokości poniesionych nakładów.
5.
Przepis ust. 4 stosuje się także do następców prawnych osób, o których mowa w tym ustępie.
6.
O obniżeniu ceny sprzedaży lokalu w granicach określonych w ust. 4 decydują terenowe organy administracji państwowej.
§  19.
1.
Cena sprzedaży płatna jest w ratach, z tym że nabywca jest obowiązany wpłacić przy zawarciu umowy 30% tej ceny. Reszta ceny sprzedaży podlega spłacie w ratach przez okres od 10 do 25 lat z doliczeniem odsetek w wysokości 1% rocznie. Przy ustaleniu okresu spłaty terenowy organ administracji państwowej bierze pod uwagę warunki ekonomiczne kupującego.
2.
Terenowe organy administracji państwowej mogą w uzasadnionych wypadkach wprowadzić na określonych obszarach obniżkę pierwszej wpłaty, o której mowa w ust. 1, w granicach do 10% ceny sprzedaży budynku (lokalu).
3.
Spłata rat przez osoby fizyczne nabywające jako przedmiot odrębnej własności lokale mieszkalne w domach wielomieszkaniowych rozpoczyna się po upływie roku od dnia zawarcia umowy sprzedaży i dokonywana jest miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego spłacają cenę sprzedaży domów wymienionych w § 17 w ratach rocznych.
4.
Jeżeli spółdzielnia budownictwa mieszkaniowego nabywa dom wymieniony w § 17, w którym część lokali zajęta jest przez najemców nie przystępujących do spółdzielni, wpłata części ceny sprzedaży odpowiadającej wartości tych lokali może być odroczona do czasu opróżnienia tych lokali.
5.
Od nie zapłaconych w terminie rat liczone są odsetki za zwłokę w wysokości 4% w stosunku rocznym.
§  20.
1.
Członkom spółdzielni budowlano-mieszkaniowych, którzy przypadający na nich pełny wkład budowlany wpłacą przy zawarciu przez spółdzielnię umowy sprzedaży budynku, umarza się 40% kwoty pozostającej do zapłaty, w razie wpłaty kredytowanej części ceny sprzedaży w ciągu 5 lat - 30%, a w razie wpłaty tej części ceny sprzedaży w ciągu 10 lat - 20%.
2. 8
Nabywcom lokali umarza się 40% kwoty pozostającej do zapłaty po uiszczeniu kwoty płatnej przy zawarciu umowy sprzedaży w razie zapłaty całej ceny sprzedaży z dniem objęcia lokalu, w razie wpłaty kredytowanej części ceny sprzedaży w ciągu 5 lat - 30%, a w razie wpłaty tej części ceny sprzedaży w ciągu 10 lat - 20%. W razie obniżenia nabywcom budynków (lokali) pierwszej wpłaty na podstawie § 19 ust. 2 umorzenie wynosi odpowiednio 30%, 23% i 15% ceny pozostającej do zapłaty po uiszczeniu kwoty płatnej przy zawarciu umowy.
3. 9
Przewidziane w ust. 1 i 2 umorzenie w wysokości 20% oraz w wysokości 15% nie następuje, jeżeli okres spłaty kredytowanej części ceny sprzedaży został umownie ustalony na 10 lat.
§  21.
1.
Wraz z lokalami mieszkalnymi w domach wielomieszkaniowych mogą być sprzedawane jako części składowe lokalu garaże zajmowane przez nabywców lokali oraz garaże wolne położone na tej nieruchomości.
2.
Cenę sprzedaży garażu ustala się łącznie z ceną sprzedaży lokalu mieszkalnego, przy zastosowaniu stawek określonych w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia.
§  22.
Warunkiem sprzedaży lokalu w domu wielomieszkaniowym na rzecz osoby trzeciej przed upływem 5-letniego okresu od dnia nabycia lokalu od Państwa jest uzyskanie zgody terenowego organu administracji państwowej na skrócenie tego okresu czasu oraz spłata całej ceny sprzedaży bez uwzględnienia ulg przyznanych w formie umorzenia kredytowanej części należności.
§  23.
Zarząd domu, w którym zostały sprzedane wszystkie lokale lub ich część, sprawują państwowe jednostki organizacyjne powołane do zarządu państwowymi budynkami mieszkalnymi. W razie nabycia przez najemców ponad 50% lokali mieszkalnych w określonym domu mogą oni zrzeszyć się w spółdzielni założonej na podstawie art. 135 § 4 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (Dz. U. Nr 12, poz. 61).
§  24.
1.
Właściciele lokali w domach wielomieszkaniowych pozostających w zarządzie państwowych jednostek organizacyjnych ponoszą koszty eksploatacji i remontów bieżących w wysokości 2% rocznie oraz koszty remontów kapitalnych w wysokości 1,0% rocznie, licząc od wartości lokalu nie pomniejszonej o stopień zużycia, o którym mowa w § 18 ust. 1; ponadto właściciele lokali ponoszą opłaty za oświetlenie, ogrzewanie lokali, dostarczanie ciepłej wody, za korzystanie z dźwigów i ze zbiorczej anteny.
2.
Koszty określone w ust. 1 płatne są miesięcznie z dołu do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły.
3. 10
Do dnia 31 grudnia 1985 r. zwalnia się właścicieli lokali w domach wielomieszkaniowych od obowiązku wpłaty 1% opłaty rocznej od wartości lokalu z tytułu ponoszenia kosztów remontów kapitalnych.
§  25.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1957 r. w sprawie zasad zbywania przez Państwo domów mieszkalnych i działek budowlanych (Dz. U. z 1967 r. Nr 18, poz. 83).
§  26.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Ministrowi Finansów i innym zainteresowanym ministrom.
4 § 17 ust. 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 listopada 1975 r. (Dz.U.75.45.235) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 grudnia 1975 r.
5 § 17 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 lutego 1980 r. (Dz.U.80.5.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1980 r.
6 § 18 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1981 r. (Dz.U.81.15.69) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 1981 r.
7 § 18 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 1981 r. (Dz.U.81.15.69) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 czerwca 1981 r.
8 § 20 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia z dnia 29 listopada 1975 r. (Dz.U.75.45.235) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 grudnia 1975 r.
9 § 20 ust. 3 zmieniony i według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 3 lit. b) i c) rozporządzenia z dnia 29 listopada 1975 r. (Dz.U.75.45.235) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 grudnia 1975 r.
10 § 24 ust. 3:

- dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 29 listopada 1975 r. (Dz.U.75.45.235) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 grudnia 1975 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 lutego 1980 r. (Dz.U.80.5.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1980 r.