Sprzedaż placu państwowego w Nowojelni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.91.785

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 października 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 21 października 1932 r.
w sprawie sprzedaży placu państwowego w Nowojelni.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 lit. a) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 165) postanawiam co następuje:

Zezwala się na sprzedaż Nowogródzkiemu Wojewódzkiemu Komitetowi Obchodu Dziesięciolecia Niepodległości Państwa Polskiego, na cele budowy szpitala - placu o powierzchni 8 ha 19 a 83 m2, mającego się wydzielić z nieruchomości państwowej, położonej w Nowojelni w powiecie nowogródzkim i wpisanej do księgi wieczystej przy sądzie okręgowym w Grodnie Hip. Nr. 2155, składającego się z parcel, oznaczonych na planie parcelacji i zabudowania terenów państwowych Nowojelnia numerami XVI i XVIII, oraz z części parceli, oznaczonej na tymże planie numerem XVII, ograniczonego od strony zachodniej ulicą Nr. 8, od strony północno - wschodniej szosą, prowadzącą z Nowojelni do Zdzięcioła, od strony południowo - wschodniej ulicą Nr. 7, a wreszcie od południa projektowanem przedłużeniem ulicy Nr. 19 - za cenę nie niższą jak 24.595 zł.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.