Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.36.201

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 31 marca 1920 r.
w przedmiocie sprzedaży kokainy w aptekach i składach materjałów aptecznych.

Na mocy art. 2 p. 13 i art. 11 Zasadniczej Ustawy Sanitarnej z 19/VII 1919 r. (Dziennik Praw P. P. № 63, poz. 371) zarządzam co następuje:
Art.  1.

Przechowywać i zbywać kokainę mogą tylko apteki oraz osoby uprawnione do handlu hurtowego środkami leczniczemi, w myśl rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia Publicznego w przedmiocie handlu hurtowego środkami leczniczemi z 15/1 1920 r. (Dz. Ustaw R. P. № 5, poz. 36). Składom materjałów aptecznych, które w myśl powołanego rozporządzenia nie uzyskały potwierdzenia koncesji na hurtowy handel środkami leczniczemi dozwala się:

a) przechowywać kokainę jedynie przez 1 tydzień od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia,
b) zbywać kokainę jedynie na rzecz aptek, hurtowych składów materjałów aptecznych, lub też na rzecz szpitali i to przed upływem czasu pod p. a) określonego, zawiadamiając Wojewódzkie Urzędy Zdrowia, na czyją rzecz zbyli kokainę i w jakiej ilości.
Art.  2.

Zarządzający aptekami winni do dnia 15 maja 1920 r. zaprowadzić sznurową książkę przychodu i zużycia kokainy wedle załączonego wzoru. Do rubryki przychodu winna być wpisana cała ilość kokainy, znajdująca się w aptece w chwili zaprowadzenia książki.

Art.  3.

Apteki mogą wydawać lekarstwa, w których skład wchodzi kokaina, jedynie za receptami lekarzy, których podpis jest znany zarządzającemu apteką.

Art.  4.

Kokaina per se, w roztworach i proszkach może być wydawana przez apteki jedynie za oryginalnemi receptami lekarzy. Wydawanie tych leków za repetycjami jest niedozwolone.

Art.  5.

Faktury, za któremi apteki otrzymały kokainę, oraz recepty, na których podstawie została wyekspedjowana kokaina per se lub w mieszankach, winny być przechowywane oddzielnie.

Art.  6.

Hurtowe składy materiałów aptecznych mogą wydawać kokainę tylko do aptek i szpitali za oddzielnemi zamówieniami lekarzy i zarządzających aptekami, których podpisy znane są zarządzającemu składem.

W razach wątpliwych, należy żądać zamówień poświadczonych przez władze sanitarne, lub administracyjne.

Art.  7.

Przekroczenia przepisów niniejszego rozporządzenia, będą karane po myśli obowiązujących przepisów Ustawy Karnej.

Art.  8.

Rozporządzenie mniejsze obowiązuje z dniem ogłoszenia na obszarze b. zaboru rosyjskiego i b. zaboru austrjackiego.

Warszawa, dnia 31 marca 1920 r.

KSIĄŻKA

kontroli kupna i sprzedaży kokainy w aptece.

PRZYCHÓD

Data otrzymania

Od kogo kupiono (wyszczególnić nazwisko dostawcy, adres, datę i Nr rachunku)

Ilość w gramach

Rachunki, na których zasadzie otrzymano kokainą, winny być przechowywane oddzielnie.

ROZCHÓD

Data wydania kokainy

Nazwisko lekarza, na którego receptę wydano kokainę i Nr recepty

Ilość w gramach

Recepty, na których-zasadzie wydano kokainę, winny być przechowywane oddzielnie.