Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.101.734

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 1921 r.

Obwieszczenie
w sprawie sprostowania omyłki w ustawie z dnia 1 lipca 1921 roku w przedmiocie zmiany niektórych przepisów obowiązującego w b. Królestwie Polskiem prawa cywilnego, dotyczących praw kobiet (Dz. U. R. P. № 64, poz. 397):

1) w art. 19 w wierszu drugim pierwsze słowo winno brzmieć: "Małżonek", nie "Małżonka",
2) w art. 25 w wierszu drugim po pierwszem słowie "Małoletnim" należy postawić przecinek.