Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.46.286

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 1921 r.

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 maja 1921 r.
w sprawie sprostowania omyłek w ustawie z dnia 18 marca 1921 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów niemieckiej ustawy o postępowaniu w cywilnych sprawach spornych (Dz. Ust. z 1921 r. № 30, poz. 176).

W tekście powołanej wyżej ustawy prostuje się niniejszem następujące omyłki:
1) W art. 1 pod 6) ostatnie zdanie, zaczynające się od słów: "Po upływie czasokresu", winno tworzyć nowy czwarty ustęp.
2) W art. 1 pod 9) w ustępie drugim § 521 zamiast słowa: "przyłączone" winno być: "przyłączne".
3) W art. 1 pod 11) w § 524-b zamiast: "zniesieniu terminu" winno być: "zniesienie terminu".
4) W art. 1 pod 13) w ustępie drugim § 542 zamiast: "oświadczenie i twierdzenie" winno być: "oświadczenia i twierdzenia".

Sprostowania.

1. W № 45 Dz. U. Rz. P. poz. 270 w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 1921 r. wydrukowano mylnie po L. 30: "rozporządzenia wykonawczego Ministrów Spraw Wojskowych i Kolei Żelaznych do ustawy z dnia 27 marca 1920 r. o kolejach w czasie wojny (Dz. (J. Rz. P. z r. 1920 № 55 poz. 342)"; - zamiast zamieszczonego pod L. 31: "rozporządzenia Ministrów Spraw Wojskowych, Kolei Żelaznych i Skarbu z dnia 8 sierpnia 1920 r. w przedmiocie wykonania ustawy o kolejach w czasie wojny (Dz. U. Rz. P. z r. 1920 № 79 poz. 533)". Dalsze punkty § 1-go oznaczono mylnie liczbami 32 i 33 zamiast 31 i 32.
2. Sprostowanie umieszczone w № 35 Dziennika Ustaw Rz. P. z dnia 13 kwietnia 1921 r. zostaje niniejszem odwołane.