Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.47.426

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 1922 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 7 czerwca 1922 r.
w sprawie sprostowania omyłek druku w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 17 stycznia 1922 r., w przedmiocie tekstu ustawy o państwowym podatku przemysłowym, w brzmieniu obowiązującem od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1921 r. (Dz. U. R. P. № 17, poz. 140 z roku 1922).

1) W art. 6 wierszu 1, zamiast "Podatku" win o być "Państwowego podatku".
2) W art. 14 wierszu 3, zamiast "sprawdzania" winno być "sprawdzanie".
3) W art. 83 wierszu przedostatnim, zamiast "wyjaśnienie" winno, być "wyjaśnienia".
4) W art. 96 wierszu 4, zamiast "które są" winno być "które nie są".
5) W art. 98 ustępie 2) wierszu 4, zamiast "otrzymane" winno być "Otrzymywane", zaś w ustępie 3) wierszu 3, zamiast "wykonanie" winno być "wykonane".
6) W art. 108 części 2, wierszu 1, zamiast "O ile od" winno być "O ile do".
7) W art. 138 części ostatniej wierszu przed ostatnim, zamiast "w ic charakterze" winno być "w ich charakterze".
8) W art. 151 wierszu 4, zamiast "139" winno być "150".
9) W art. 153 wierszu 4. zamiast "nieprzekraczającej" winno być "nieprzekraczające".
10) W art. 157 części 1 ustępie 1) wierszu 5, zamiast "zeznanie" winno być "zeznania".
11) W art. 159 części 1 ustępie 2) a-wierszach 4 i 5, po słowach "(Zb. ust. pr. str. 152)" winno być "o daninach komunalnych przez ustawą z dnia 14 lipca".
12) W dodatku I do art. 3 (368 u. r.). Klasyfikacja miejscowości pod wzglądem poboru zasadni czego podatku przemysłowego, ustępie 1 D) wierszu 10, zamiast "(wojew. lubelskie)" winno być "(wojew. lubelskie)", zaś w wierszu 14 zamiast "brzezinskł" winno być "brzeziński".
13) W dodatku II. Klasyfikacja przedsiębiorstw handlowych pod względem poboru zasadniczego po datku przemysłowego, kategorja trzecia, ustępie 13 wierszu 1, zamiast "w stolicach winno być "w stolicy".
14) W dodatku III. Klasyfikacja przedsiębiorstw przemysłowych dla celów poboru zasadniczego po datku przemysłowego, kategorja pierwsza, ustępie 8 wierszu 2, zamiast "hektolitrów wiader" winno być "hektolitrów". W kategorji trzeciej, ustępie 1 wierszu 7, zamiast "200" winno być "dwustu", zaś w ustępie 2 a), zamiast "wełny" winno być "bawełny", wreszcie w ustępie 4 wierszu 2, zamiast "7" winno być "siedmiu".
15) W kategorji piątej ustępie 2 wierszu 2 po wyższego dodatku, zamiast "wynos" winno być "wynosi".
16) W dodatku IV. Wykaz kwot zasadniczego podatku przemysłowego, ustanowionych dla przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, w części B. Dla przedsiębiorstw przemysłowych, w wierszu 3, zamiast "IIII" winno być "III", zaś w wierszu 4, za miast "V" winno być IV".
17) W wykazie towarów, któremi nie wolno handlować na podstawie świadectw przemysłowych na przedsiębiorstwa handlowe trzeciej kategorji, w ustępie 16, zamiast "9.5 m2" winno być "9.5 dcm2".
18) W dodatku do art. 55 (448) klasyfikacja przedsiębiorstw według wysokości zysku, w części A. Przedsiębiorstwa handlowe, II kategorji, w wierszu 1, III kategorji, w wierszu 1, następnie w części. B. Przedsiębiorstwa przemysłowe, w VI kategorji w wierszu 1, w VII kategorji w wierszu 1, zamiast "w stolicach" winno być "w stolicy".

Sprostowanie.

W Dz. Ustaw № 39, poz. 326 w rozporządzedzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 maja 1922 r. o opłatach za czynności urzędów miar

zamiast:powinno być;
w § 25 p. 1:wielkości od 1 i 2 mrgwielkości 1 i 2 mrg
wielkości od 5 mrgwielkości 5 mrg
w § 25 p. 3:wielkości od 5 mrgwielkości 5 mrg
w § 25 p. 5:wzorowniczegowzorcowniczego
w § 26 p. 1b:(bez zmiany)(bezmiany)
w § 26 p. 2:nośności od 50 gr. do 500 gr. nośności powyżej 500 gr. do 2 kg.nośności od 50 g do 500 g nośności wyżej 500 g do 2 kg.