Sprostowanie błędu w tekście dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 listopada 1938 r. o usprawnieniu postępowania sądowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.96.649

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 1938 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 3 grudnia 1938 r.
o sprostowaniu błędu w tekście dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 listopada 1938 r. o usprawnieniu postępowania sądowego.

Na podstawie art. 5 ust. (1) pkt 1) dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 68, poz. 423) prostuje się w tekście dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 listopada 1938 r. o usprawnieniu, postępowania sądowego (Dz. U. R. P. Nr 89, poz. 609) następujący błąd:
w art. 20 § 1 przepisów wprowadzający kodeks postępowania karnego, w brzmieniu nadanym mu przez art. 2 pkt 1) wymienionego dekretu o usprawnieniu postępowania sądowego, po wyrazach: "tego kodeksu" umieścić należy wyrazy: "oraz przesłuchiwać świadków bez odbierania od nich przysięgi".