Sprostowanie błędu w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o ustaleniu ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.3.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 stycznia 1934 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 grudnia 1933 r.
w sprawie sprostowania błędu w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o ustaleniu ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych.

Na podstawie art. 6 pkt. b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 18) w brzmieniu art. 4 ustawy z dnia 12 lutego 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 13, poz. 89) prostuję w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1933 r. o ustaleniu ilości stanowisk notarjuszów i ich siedzib urzędowych (Dz. U. R. P. Nr. 88, poz. 685) błędy następujące:
w § 1 pkt. VI 7) po słowach: "przy wydziale hipotecznym Sądu Grodzkiego w Będzinie", zamiast liczby "7 (siedem)" wstawić "5 (pięć)", po słowach "w Dąbrowie Górniczej 1 (jedno)", wykreślić słowa: "w Sosnowcu 2 (dwa)", wreszcie po słowach "w Wolbromiu 1 (jedno)" dopisać zdanie "przy wydziale hipotecznym Sądu Grodzkiego w Sosnowcu 2 (dwa), obydwa z siedzibą w Sosnowcu",

w § 1 pkt. VI 8) po słowach "przy wydziale hipotecznym sądu okręgowego" zamiast liczby "27 (dwadzieścia siedem)" wstawić "26 (dwadzieścia sześć)" i w związku z tem zamiast "59 (pięćdziesiąt dziewięć)" wstawić "58 (pięćdziesiąt osiem)".