Sprostowanie błędu w obwieszczeniu Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych zagranicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.109.904

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 1932 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 4 listopada 1932 r.
o sprostowaniu błędu w obwieszczeniu Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1931 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu przepisów o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych zagranicą.

Na podstawie art. 6 punkt b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 5, poz. 18) w brzmieniu art. 4 ustawy z dnia 12 Sutego 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 13, poz. 89) prostuje się następujące błędy w obwieszczeniu Ministra Skarbu z dnia 12 sierpnia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 78 poz. 621):
1)
w treści obwieszczenia Ministra Skarbu w 15 wierszu po wyrazach: "1 kwietnia 1930 r." winien być przecinek, a zamiast wyrazów: "1 c)" winny być wyrazy: "c) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 66, poz. 521), obowiązującem od dnia 26 września 1930 r. i d) ",
2)
w § 22 załącznika do obwieszczenia Ministra Skarbu po pierwszym ustępie winien być dodany nowy ustęp treści następującej:

"Kierownikom Urzędów Zagranicznych, korzystającym z mieszkania reprezentacyjnego, umeblowanego przez Skarb Państwa, zwraca się udowodnione koszta przewozu własnych przedmiotów urządzenia domowego wysokości nieprzekraczającej 3313% norm ustalonych w poprzednim ustępie".