Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.57.617

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 1999 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 9 czerwca 1999 r.
o sprostowanie błędu.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524, z 1991 r. Nr 94, poz. 420 i z 1993 r. Nr 7, poz. 34) w oświadczeniu rządowym z dnia 6 czerwca 1997 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Międzynarodowej konwencji o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporządzonej w Rzymie dnia 26 października 1961 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 125, poz. 801), prostuje się następujący błąd:
oświadczenie Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do art. 6 ust. 2 konwencji zamiast brzmienia:

"Rzeczpospolita Polska udzieli ochrony nadaniom tylko w przypadku, gdy siedziba organizacji nadawczej znajduje się w innym Umawiającym się Państwie."

powinno mieć brzmienie:

"Rzeczpospolita Polska udzieli ochrony nadaniom tylko wtedy, kiedy siedziba organizacji nadawczej znajduje się w innym Umawiającym się Państwie i nadanie zostało dokonane z nadajnika znajdującego się w tym samym Umawiającym się Państwie."