Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.207

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 26 stycznia 2017 r.
o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) w polskim tekście Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępczości, podpisanej w Brasilii dnia 9 października 2006 r. 2 :
1) w tiret piątym preambuły zamiast wyrazu "zainspirowanie" powinien być wyraz "zainspirowane";
2) w art. 1 w pkt xiii zamiast wyrazu "wprowadzenia" powinien być wyraz "wprowadzania";
3) w art. 2 w ust. 2 w lit. a-c zamiast wyrazu "Minister" powinien być wyraz "minister";
4) w art. 11 w ust. 2 zamiast wyrazu "nieosiągnięci" powinien być wyraz "nieosiągnięcia".
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1899 oraz z 2016 r. poz. 131).
2 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych rodzajów przestępczości, podpisana w Brasilii dnia 9 października 2006 r., została ogłoszona w Dz. U. z 2016 r. poz. 1323.