Sprostowanie błędów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2000.66.802

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 2000 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 27 lipca 2000 r.
o sprostowaniu błędów.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524, z 1991 r. Nr 94, poz. 420 i z 1993 r. Nr 7, poz. 34) prostuje się w przekładzie Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 27, poz. 112), następujące błędy:
1)
w artykule III w ustępie 3 zamiast wyrazów "zezwolenia importowego lub zezwolenia eksportowego albo świadectwa reeksportu" powinny być wyrazy "zezwolenia importowego oraz zezwolenia eksportowego albo świadectwa reeksportu",
2)
w tytule artykułu VII zamiast wyrazu "Zezwolenia" powinien być wyraz "Zwolnienia",
3)
w artykule VII w ustępie 3 w zdaniu drugim zamiast wyrazów "zezwolenie nie będzie miało zastosowania" powinny być wyrazy "zwolnienie nie będzie miało zastosowania".