Sprostowanie błędów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.118.574

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 października 1995 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 października 1995 r.
o sprostowaniu błędów.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524, z 1991 r. Nr 94, poz. 420 i z 1993 r. Nr 7, poz. 34) prostuje się następujące błędy:
1)
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 46), w § 11 w ust. 1 po wyrazach "może być wznoszony" powinien być wyraz "tylko",
2)
w rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 11 stycznia 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 22, poz. 119) w § 150 zamiast wyrazu "zagrożonej" powinny być wyrazy "nie zagrożonej",
3)
w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 23, poz. 126) w § 1 w ust. 1 w pkt 5 pod lit. b) zamiast wyrazu "kozły" powinien być wyraz "kozy",
4)
w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. Nr 83, poz. 420) w art. 4 w ust. 2 i 4 oraz w art. 10 w ust. 1 w pkt 9 zamiast wyrazu "napieniężny" powinien być wyraz "niepieniężny" w odpowiednich przypadkach,
5)
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie odliczeń od dochodu wydatków inwestycyjnych oraz obniżek podatku dochodowego (Dz. U. Nr 89, poz. 445) w § 4 w pkt 1 zamiast wyrazów "§ 1 pkt 3 lit. b)" powinny być wyrazy "§ 1 pkt 3 lit. c)",
6)
w ustawie z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 478) w art. 1 w pkt 50, w nowym brzmieniu art. 51 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, po wyrazach "W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń" powinny być wyrazy "do zadań Funduszu należy również".