Sprostowanie błędów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.54.310

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 grudnia 1961 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 listopada 1961 r.
o sprostowaniu błędów.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Dziennika Urzędowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524) prostuje się następujące błędy:
1)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników instytutów naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 226) - w tabelach stanowisk, kwalifikacji i uposażenia pracowników administracyjnych i fizycznych pracowników obsługi:
a)
pod lp. 16 w kolumnie drugiej zamiast wyrazów "Referent, magazynier, sekretarz dyrektora, kierownik archiwum" powinny być wyrazy "Referent, sekretarz dyrektora, kierownik archiwum",
b)
pod lp. 17 w kolumnie czwartej zamiast wyrazu "podstawowe" powinien być wyraz "średnie";
2)
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie warunków i trybu powoływania pracowników naukowych w instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 228) w § 13 ust. 3 zamiast wyrazów "w ust. 1" powinny być wyrazy "w ust. 2".