Sprostowanie błędów: 1) w dekrecie z dnia 12 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od... - Dz.U.1947.24.95 - OpenLEX

Sprostowanie błędów: 1) w dekrecie z dnia 12 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń, 2) w dekrecie z dnia 27 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 r. o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych, 3) w prawie małżeńskim majątkowym, 4) w prawie spadkowym, 5) w przepisach o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 6) w dekrecie z dnia 3 lutego 1947 r. o odszkodowaniu dla funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa, żołnierzy Wojska Polskiego i członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, którzy utracili zdolność do pracy w walce z wrogami Polski Demokratycznej, oraz dla osób pozostałych po poległych w tej walce, 7) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1946 r. o określeniu osób, których przedsiębiorstwa przechodzą na własność Państwa, 8) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 1946 r. wydanym w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu...

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.24.95

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 1947 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 10 marca 1947 r.
o sprostowaniu błędów: 1) w dekrecie z dnia 12 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń, 2) w dekrecie z dnia 27 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 r. o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych, 3) w prawie małżeńskim majątkowym, 4) w prawie spadkowym, 5) w przepisach o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 6) w dekrecie z dnia 3 lutego 1947 r. o odszkodowaniu dla funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa, żołnierzy Wojska Polskiego i członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, którzy utracili zdolność do pracy w walce z wrogami Polski Demokratycznej, oraz dla osób pozostałych po poległych w tej walce, 7) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1946 r. o określeniu osób, których przedsiębiorstwa przechodzą na własność Państwa, 8) w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 1946 r. wydanym w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Żeglugi i Handlu Zagranicznego o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym, 9) w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 października 1946 r. w sprawie rejestracji pracowników służby zdrowia oraz 10) w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 18 stycznia 1947 r. o organizacji i zakresie działania komisyj odwoławczych przy izbach skarbowych.

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr 68, poz. 423 i z 1945 r. Nr 55, poz. 305) prostuje się następujące błędy:
1)
w dekrecie z dnia 12 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 18 sierpnia 1945 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 187) w art. 2 ust. (2) w wierszu 14 od góry zamiast "od" powinno być "do";
2)
w dekrecie z dnia 27 czerwca 1946 r. o zmianie dekretu z dnia 11 kwietnia 1945 r. o ustroju władz administracji skarbowej oraz skarbowych organów wykonawczych (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 209) w art. 1 pkt, 3 zamiast "organom wykonawczych" powinno być "organów wykonawczych";
3)
w prawie małżeńskim majątkowym (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 31, poz. 196) w art. 9 zamiast "wspólny" powinno być "wspólnie", a w § 1 art. 43 zamiast "wspólnie. małżonków" powinno być "małżonków wspólnie.";
4)
w prawie spadkowym (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 60, poz. 328) w art. 37 w wierszach drugim i ósmym oraz w § 1 art. 144 w wierszu trzecim dodaje się opuszczony wyraz "pełnej" przed wyrazami "zdolności do działań prawnych";
5)
w przepisach o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 70, poz. 382) w art. 112 ust. 2 pkt 7 dodaje się opuszczone w nawiasie po "Dz. U. R. P." wyrazy "z 1946 r.";
6)
w dekrecie z dnia 3 lutego 1947 r. o odszkodowaniu dla funkcjonariuszów służby bezpieczeństwa publicznego, żołnierzy Wojska Polskiego i członków Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej, którzy utracili zdolność do pracy w walce z wrogami Polski Demokratycznej, oraz dla osób pozostałych po poległych w tej walce (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 54) w art. 2 ust. 1 pkt b) w wierszu pierwszym zamiast "żołnierzy Wojska Polskiego" powinno być "dzieci z małżeństwa, przysposobione,";
7)
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 kwietnia 1946 r. o określeniu osób, których przedsiębiorstwa przechodzą na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 115) w § 1 ust. 2 wiersz ostatni zamiast "1939 r.", powinno być "1933 r.";
8)
w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 1946 r. wydanym w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Żeglugi i Handlu Zagranicznego o opłatach w postępowaniu przed sądem rejestrowym (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 245) w § 12 wiersz ostatni zamiast "250 zł" powinno być "500 zł.";
9)
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 października 1946 r. w sprawie rejestracji pracowników służby zdrowia (Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 316) w § 4 ust. 1 dodaje się po wyrazach "uprawnieni technicy dentystyczni" opuszczone wyrazy "i technicy dentystyczni";
10)
w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 18 stycznia 1947 r. o organizacji i zakresie działania komisyj odwoławczych przy izbach skarbowych (Dz. U. R. P. Nr 13, poz. 50) w § 1 dodaje się po wyrazie "urzędy" opuszczony wyraz "skarbowe"; w § 10 ust. 1 wiersz siódmy zamiast "środka" powinno być "źródła".

Cały nakład numeru 24 Dziennika Ustaw z 1947 r., noszącego datę ogłoszenia 8 marca 1947 r., został wycofany i jedynie obowiązującym jest niniejszy nakład tegoż numeru noszącego datę ogłoszenia 11 marca 1947 r.