Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1425

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej 2

Na podstawie art. 30i ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1928 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 624) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa szczegółowe dane i wzór sprawozdania rocznego dotyczącego emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia paliw i energii elektrycznej przekazywanego Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki przez podmiot realizujący Narodowy Cel Redukcyjny (NCR), zwanego dalej "sprawozdaniem".
2.  Sprawozdanie zawiera szczegółowe dane dotyczące:
1) roku, którego ono dotyczy;
2) realizacji obowiązku wspólnego składania sprawozdania, w tym wskazanie:
a) nazwy każdego z podmiotów realizujących NCR,
b) kodu referencyjnego dla każdego podmiotu realizującego NCR;
3) paliw bez zawartości biokomponentów, w zakresie:
a) kodu referencyjnego podmiotu realizującego NCR,
b) rodzaju paliwa,
c) kodu CN paliwa,
d) źródła surowca lub procesu,
e) państwa pochodzenia paliwa,
f) miejsca zakupu paliwa,
g) państwa pochodzenia surowca zużytego do produkcji paliwa,
h) nazwy handlowej surowca,
i) gęstości surowca,
j) ilości paliwa,
k) wartości opałowej paliwa,
l) całkowitej energii dostarczonej z paliwa,
m) emisji gazów cieplarnianych z paliwa w przeliczeniu na jednostkę energii;
4) biokomponentów, w zakresie:
a) kodu referencyjnego podmiotu realizującego NCR,
b) rodzaju biokomponentu,
c) informacji, czy biokomponent spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju,
d) kodu CN biokomponentu,
e) rodzaju surowca zużytego do produkcji biokomponentu,
f) ścieżki produkcji biokomponentu,
g) państwa pochodzenia surowca zużytego do produkcji biokomponentu,
h) państwa pochodzenia biokomponentu,
i) kategorii surowca uprawianego na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikającej z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów,
j) emisji gazów cieplarnianych pochodzącej z uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikającej z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów,
k) ilości biokomponentu,
l) wartości opałowej biokomponentu,
m) całkowitej energii dostarczonej z biokomponentu,
n) emisji gazów cieplarnianych z biokomponentu w przeliczeniu na jednostkę energii;
5) energii elektrycznej stosowanej w pojazdach samochodowych, w zakresie:
a) kodu referencyjnego podmiotu realizującego NCR,
b) całkowitej energii dostarczonej z energii elektrycznej, z uwzględnieniem współczynnika korygującego,
c) emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii;
6) wartości redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym, zwanej dalej "TJER", w zakresie:
a) kodu referencyjnego projektu UER,
b) łańcucha dostaw,
c) jednorazowego numeru certyfikatu jednoznacznie identyfikującego projekt UER,
d) jednorazowego numeru jednoznacznie identyfikującego metodę obliczania i związany z nią schemat,
e) daty rozpoczęcia projektu UER,
f) rocznej wartości UER,
g) okresu, dla którego osiągnięto UER,
h) współrzędnych geograficznych wyznaczających miejsce, gdzie jest realizowany projekt UER, określonych w stopniach szerokości oraz długości geograficznej, do czwartego miejsca po przecinku,
i) bazowej rocznej emisji gazów cieplarnianych przed osiągnięciem UER,
j) rocznej emisji po osiągnięciu UER,
k) dodatkowych danych, podawanych w przypadku projektów UER związanych z wydobyciem ropy naftowej, dotyczących: współczynnika stosunku gazu ziemnego do ropy naftowej, średniego rocznego ciśnienia złożowego, średniej rocznej głębokości pokładów, z których wydobywana była ropa naftowa, średniej rocznej wskaźników wydobycia oraz wskaźnika wydobycia za rok, którego dotyczy sprawozdanie;
7) podsumowania danych z poszczególnych części sprawozdania, w zakresie:
a) całkowitej wartości redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym,
b) całkowitej ilości emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii pochodzącej z wytworzonych, importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo paliw, biokomponentów i energii elektrycznej, z wyłączeniem UER, w tym dane dotyczące:
- całkowitej ilości energii,
- średniej szacowanej emisji gazów cieplarnianych pochodzącej z uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikającej z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów, przypadającej na całkowitą ilość paliwa,
- średniej emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii,
c) całkowitej ilości emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii netto pochodzącej z wytworzonych, importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo paliw, biokomponentów i energii elektrycznej, z uwzględnieniem UER, w tym dane dotyczące:
- emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii netto, z wyłączeniem średniej szacowanej emisji gazów cieplarnianych pochodzącej z uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikającej z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów,
- redukcji emisji gazów cieplarnianych netto w porównaniu ze średnią z 2010 r.,
- całkowitej wartości emisji gazów cieplarnianych,
d) emisji pochodzącej z uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikającej z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów, w tym dane dotyczące ilości dostarczonej energii dla poszczególnych kategorii surowców.
3.  Wzór sprawozdania określa załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR SPRAWOZDANIA ROCZNEGO DOTYCZĄCEGO EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH W CYKLU ŻYCIA PALIW I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Podstawa prawna: Art. 30i ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1928 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 624).

Składający: Podmiot realizujący Narodowy Cel Redukcyjny (NCR) w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Termin składania: Do dnia 31 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.

Miejsce składania: Urząd Regulacji Energetyki.

PaństwoPOLSKA
1 Rok sprawozdawczy
2 Wspólne sprawozdanie (TAK/NIE)
Podmiot realizujący NCR nr 1Podmiot realizujący NCR nr 2 (w przypadku wspólnej realizacji obowiązku)Podmiot realizujący NCR nr 3 (w przypadku wspólnej realizacji obowiązku)...
3 Nazwa podmiotu realizującego NCR
4 Kod referencyjny podmiotu realizującego NCR

CZĘŚĆ  A. 

PALIWA BEZ ZAWARTOŚCI BIOKOMPONENTÓW

A1Kod referencyjny podmiotu realizującego NCRA2 Rodzaj paliwaA3 Kod CN paliwaA4 Źródło surowca lub procesuA5 Państwo pochodzenia paliwaA6 Miejsce zakupu paliwa (nazwa obiektu)A7 Państwo pochodzenia surowcaA8 Nazwa handlowa surowca
NCR nr 1
...
cd.
A9 Gęstość surowca [°API]A10 Ilość paliwa [l]A11 Wartość opałowa paliwa [MJ/l]A12 Całkowita energia dostarczona z paliwa [MJ]A13 Emisja gazów cieplarnianych z paliwa w przeliczeniu na jednostkę energii [gCO2eq/MJ]
...

CZĘŚĆ  B. 

BIOKOMPONENTY (ZAWARTE W PALIWACH ORAZ STANOWIĄCE SAMOISTNE PALIWA)

B1 Kod referencyjny podmiotu realizującego NCRB2 Rodzaj biokomponentuB3 Czy biokomponent spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju (TAK/NIE)B4 Kod CN biokomponentuB5 Rodzaj surowca zużytego do produkcji biokomponentuB6 Ścieżka produkcji biokomponentuB7 Państwo pochodzenia surowcaB8 Państwo pochodzenia biokomponentu
NCR nr 1
...
cd.
B9 Kategoria surowca uprawianego na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikająca z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntówB10 Emisja gazów cieplarnianych pochodząca z uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikająca z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntówB11 Ilość biokomponentu [l]B12 Wartość opałowa biokomponentu [MJ/l]B13 Całkowita energia dostarczona z biokomponentu [MJ]B14 Emisja gazów cieplarnianych z biokomponentu w przeliczeniu na jednostkę energii [gCO2eq/MJ]
...

CZĘŚĆ  C. 

ENERGIA ELEKTRYCZNA

UWAGA: WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU PRZYJĘCIA OBOWIĄZKU REALIZACJI NCR PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W ZAKRESIE OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ STOSOWANĄ W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH
C1 Kod referencyjny podmiotu realizującego NCRC2 Całkowita energia dostarczona z energii elektrycznej, z uwzględnieniem współczynnika korygującego [MJ]C3 Emisja gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii [gCO2eq/MJ]
NCR nr 1
...

CZĘŚĆ  D. 

WARTOŚĆ UER

UWAGA: WYPEŁNIĆ W PRZYPADKU DOKONYWANIA ROZLICZENIA REDUKCJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH W SEGMENCIE WYDOBYWCZYM
D1 Kod referencyjny projektu UER (nazwa/kod)D2 Łańcuch dostaw (gaz ziemny/ropa naftowa)D3 Jednorazowy numer certyfikatu jednoznacznie identyfikujący projekt UERD4 Jednorazowy numer jednoznacznie identyfikujący metodę obliczania i związany z nią schematD5 Data rozpoczęcia projektu UER (po 1 stycznia 2011 r.)

[dd-mm-rrrr]

D6 Roczna wartość UER [tCO2eq]D7 Okres, dla którego osiągnięto UERWspółrzędne geograficzne w stopniach do czwartego miejsca po przecinku
D8 Szerokość geograficznaD9 Długość geograficzna
...

cd.

D10 Bazowa roczna emisja gazów cieplarnianych przed wprowadzeniem projektu UER [gCO2eq/MJ]D11 Roczne emisje po wprowadzeniu projektu UER [gCO2eq/MJ]Wypełnić tylko w przypadku projektów związanych z wydobyciem ropy naftowej
D12 Historyczny roczny współczynnik stosunku gazu ziemnego do ropy naftowejD13 Roczny współczynnik stosunku gazu ziemnego do ropy naftowejD14 Średnie roczne historyczne ciśnienie złożowe [MPa]D15 Średnie roczne ciśnienie złożowe za rok, którego dotyczy sprawozdanie [MPa]D16 Średnia roczna historyczna głębokość pokładów, z których wydobywana była ropa naftowa [m]D17 Głębokość pokładów, z których wydobywana była ropa naftowa, za rok, którego dotyczy sprawozdanie [m]D18 Średnia roczna historyczna wskaźników wydobycia [m3/dzień]D19 Wskaźnik wydobycia za rok, którego dotyczy sprawozdanie [m3/dzień]
...

CZĘŚĆ  E. 

PODSUMOWANIE

1. Wartość UER
E1 Całkowita wartość UER [gCO2eq]

2. Całkowita ilość emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii pochodząca z wytworzonych, importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo paliw, biokomponentów i energii elektrycznej, z wyłączeniem UER

E2 Całkowita ilość energii [MJ]E3 Średnia szacowana emisja gazów cieplarnianych pochodząca z uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikająca z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów, przypadająca na całkowitą ilość paliwa, wyrażona w jednostkach energii [gCO2eq/MJ]E4 Średnia emisja gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii [gCO2eq/MJ]

3. Całkowita ilość emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii netto pochodząca z wytworzonych, importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo paliw, biokomponentów i energii elektrycznej, z uwzględnieniem UER

E5 Emisja gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii netto, z wyłączeniem średniej szacowanej emisji gazów cieplarnianych pochodzącej z uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikającej z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów [gCO2eq/MJ]E6 Redukcja emisji gazów cieplarnianych netto w porównaniu ze średnią z 2010 r* [%]E7 Całkowita wartość emisji gazów cieplarnianych [gCO2eq/MJ]

* Emisja gazów cieplarnianych pochodząca z uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikająca z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów nie jest uwzględniana w obliczeniach.

4. Emisje wynikające z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów dla uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów

E8 Kategoria surowcaZboża i inne rośliny wysokoskrobioweRośliny cukroweRośliny oleisteInne rośliny
E9 Ilość dostarczonej energii [MJ]
E10 Szacunkowa wartość emisji gazów cieplarnianych pochodzącej z uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikającej z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów [gCO2eq/MJ]1213550

OBJAŚNIENIA

OBJAŚNIENIA OGÓLNE

1. Niewypełnienie pola, w którym wymagana jest wartość liczbowa, jest równoznaczne z wpisaniem wartości "zero" (0).

2. Niewypełnienie pola opisowego jest równoznaczne z oświadczeniem podmiotu o braku wymaganej informacji.

3. Wielkości odnoszące się do jednostek objętości oraz masy należy wpisywać z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, natomiast odnoszące się do jednostek energii - do trzech miejsc po przecinku.

4. W przypadku wypełniania formularza w postaci elektronicznej, jeśli liczba kolumn lub wierszy nie odpowiada liczbie danych, które należy podać, należy dodać kolumnę lub wiersz. W przypadku wypełniania formularza w postaci papierowej należy podać dane w osobnym arkuszu w formie tabeli.

5. W przypadku gdy wiersz w tabelach zawiera oznaczenie " ...", dozwolone jest wprowadzenie kolejnych wierszy w celu wypełnienia odpowiednio sprawozdania poszczególnymi danymi.

OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE

(zgodnie z numeracją zastosowaną w rubrykach wzoru sprawozdania)

1. Należy wpisać rok, którego dotyczy sprawozdanie, w formacie: rrrr.

2. Jeżeli podmioty realizujące NCR wspólnie realizują obowiązek zapewniania minimalnej wartości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych stosownie do art. 30d ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, zwanej dalej "ustawą o jakości paliw", należy wpisać TAK. Jeżeli podmiot realizujący NCR realizuje obowiązek zapewniania minimalnej wartości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych indywidualnie, należy wpisać NIE.

3. Należy podać nazwę podmiotu realizującego NCR ("NCR nr 1"). W przypadku wspólnej realizacji obowiązku zapewniania minimalnej wartości ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, stosownie do art. 30d ustawy o jakości paliw, należy podać nazwę każdego z podmiotów wspólnie realizujących ten obowiązek, wypełniając odpowiednio rubryki dotyczące podmiotów realizujących NCR nr 2, nr 3 itd.

4. Kod referencyjny podmiotu realizującego NCR oznacza numer koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) lub numer podmiotu w rejestrze podmiotów przywożących. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe.

CZĘŚĆ  A. 

Paliwa bez zawartości biokomponentów

A1. Kod referencyjny podmiotu realizującego NCR oznacza numer koncesji wydanej przez Prezesa URE lub numer podmiotu w rejestrze podmiotów przywożących. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe.

A2. Należy podać nazwę rodzaju paliwa, wybierając z poniższej listy:

1) benzyna silnikowa,

2) olej napędowy,

3) gaz skroplony (LPG),

4) sprężony gaz ziemny (CNG),

5) skroplony gaz ziemny (LNG),

6) olej do silników statków żeglugi śródlądowej.

A3. Należy przyporządkować kod CN paliwa podanego w polu A2.

A4. Należy podać nazwę źródła surowca lub procesu, jakiemu surowiec został poddany w celu wytworzenia paliwa. Listę źródeł surowca lub procesów określają przepisy wydane na podstawie art. 30h ustawy o jakości paliw.

A5. Należy podać państwo pochodzenia paliwa, tj. państwo, w którym paliwo uległo ostatniemu istotnemu przetworzeniu, np. w rafinerii lub innym obiekcie przemysłowo-technicznym. W przypadku mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu art. 104, art. 105 i art. 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819), zwanych dalej "MŚP", jako "miejsce zakupu (państwo)" należy podać odpowiednio "UE" albo "poza UE".

A6. Należy podać nazwę obiektu, z którego pochodzi paliwo, tj. obiektu, w którym paliwo uległo ostatniemu istotnemu przetworzeniu. Może to być rafineria lub inny obiekt przemysłowo-technologiczny. W przypadku MŚP jako "miejsce zakupu (obiekt)" należy podać odpowiednio "UE" albo "poza UE".

A7. Należy podać państwo, z którego pochodzi surowiec do produkcji paliwa. Listę państw pochodzenia surowca zawiera tabela pt. "Nazwa surowców oraz ich właściwości stosowane w produkcji paliw" dołączona do niniejszych objaśnień. W razie potrzeby można podać państwo pochodzenia surowca nieuwzględnione w tabeli. W przypadku MŚP należy podać odpowiednio "UE" albo "poza UE".

A8. Należy podać nazwę handlową surowca, z którego wytworzone zostało paliwo. Nazwa handlowa surowca powinna odpowiadać państwu pochodzenia. Listę państw pochodzenia surowca oraz nazw handlowych surowca zawiera tabela pt. "Nazwa surowców oraz ich właściwości stosowane w produkcji paliw" dołączona do niniejszych objaśnień. W razie potrzeby można podać nazwę handlową surowca nieuwzględnioną w tabeli. W przypadku MŚP należy podać odpowiednio "UE" albo "poza UE".

A9. Należy podać gęstość surowca, z którego wytworzone zostało paliwo, wyrażoną w stopniach Amerykańskiego Instytutu Naftowego (API). Gęstość surowca w stopniach API (°API) jest przypisana nazwie handlowej surowca i państwu pochodzenia surowca. Listę państw pochodzenia surowca, nazw handlowych surowca i gęstości API zawiera tabela pt. "Nazwa surowców oraz ich właściwości stosowane w produkcji paliw" dołączona do niniejszych objaśnień. W razie potrzeby można podać gęstość API dla surowca, która nie została uwzględniona w tabeli. W przypadku MŚP należy podać odpowiednio "UE" albo "poza UE".

A10. Należy podać całkowitą ilość paliw, które podmiot realizujący NCR wytworzył, importował lub nabył wewnątrzwspólnotowo w roku sprawozdawczym, w litrach [l]. Ilość paliw gazowych należy podawać w kilogramach [kg].

A11. Należy wprowadzić wartość opałową dla danego rodzaju paliwa określoną w przepisach wydanych na podstawie na podstawie art. 30h ustawy o jakości paliw. Wartość opałową podaje się w jednostkach megadżul na litr [MJ/l] lub megadżul na kilogram [MJ/kg], w zależności od jednostki, w której poddano całkowitą ilość paliw bez zawartości biokomponentów określoną w polu A10.

A12. Należy podać całkowitą energię dostarczoną z paliwa, wyrażoną w megadżulach [MJ], określoną jako iloczyn ilości paliw (podanej w polu A10) oraz wartości opałowej danego paliwa (podanej w polu A11).

A13. Należy wprowadzić wartość emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii, w cyklu życia paliw, która została określona w przepisach wydanych na podstawie art. 30h ustawy o jakości paliw.

CZĘŚĆ  B. 

Biokomponenty (zawarte w paliwach oraz stanowiące samoistne paliwa)

B1. Kod referencyjny podmiotu realizującego NCR oznacza numer koncesji wydanej przez Prezesa URE lub numer podmiotu w rejestrze podmiotów przywożących. Jest to ten sam kod/numer co w punkcie A1. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe.

B2. Należy podać nazwę biokomponentu z poniższej listy, zgodnej z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 285 i 624), zwanej dalej "ustawą o biokomponentach":

1) bioetanol,

2) biometanol,

3) biobutanol,

4) ester,

5) bioeter dimetylowy (bio-DME),

6) czysty olej roślinny,

7) biowęglowodory ciekłe,

8) bio propan-butan,

9) skroplony biometan,

10) sprężony biometan wytworzony z biomasy z przeznaczeniem do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych,

11) biowodór wytworzony z biomasy z przeznaczeniem do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych.

B3. Należy podać (TAK albo NIE), czy biokomponent spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b-28bc ustawy o biokomponentach.

B4. Należy przyporządkować kod CN danego biokomponentu podanego w polu B2.

B5. Należy podać surowiec, który został wykorzystany do produkcji biokomponentu, z poniższej listy:

1) algi, jeżeli są hodowane na lądzie, w stawach lub w fotobioreaktorach,

2) tłuszcze zwierzęce,

3) obornik i osad ściekowy,

4) wytłoczyny z trzciny cukrowej,

5) frakcja biomasy pochodząca z odpadów przemysłowych, nienadająca się do wykorzystania w łańcuchu żywnościowym ludzi i zwierząt, w tym materiał z detalu i hurtu oraz z przemysłu rolno-spożywczego, rybołówstwa i akwakultury,

6) frakcje ulegające biodegradacji zmieszanych odpadów komunalnych, ale niepozyskiwane w ramach selektywnego zbierania odpadów z gospodarstw domowych mającego na celu osiągnięcie poziomów, o których mowa w art. 3b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289),

7) frakcja biomasy z gospodarki leśnej, taka jak kora, gałęzie, liście, igły, wierzchołki drzew, trociny, strużyny oraz frakcja biomasy z gałęzi przemysłu opartych na leśnictwie,

8) bioodpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 785), pochodzące z gospodarstw domowych zbierane selektywnie zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 24 tej ustawy,

9) kolby oczyszczone z ziaren kukurydzy,

10) surowa gliceryna,

11) inny niespożywczy materiał celulozowy,

12) inny materiał lignocelulozowy z wyjątkiem kłód tartacznych i kłód skrawanych,

13) wytłoki z winogron i osad winny z drożdży,

14) łuski nasion,

15) łupiny orzechów,

16) ścieki z zakładów wytłaczania oleju palmowego i puste wiązki owoców palmy,

17) słoma,

18) smoła oleju talowego,

19) odnawialne ciekłe lub gazowe paliwa transportowe pochodzenia niebiologicznego,

20) dwutlenek węgla wychwytywany i wykorzystany na potrzeby transportu, jeżeli źródło energii jest odnawialne,

21) bakterie, jeżeli źródło energii jest odnawialne,

22) olej posmażalniczy.

B6. Należy wybrać ścieżkę produkcji danego biokomponentu z poniższej listy:

1) bioetanol z buraka cukrowego,

2) bioetanol z pszenicy (nośnik energii do procesów technologicznych nieokreślony),

3) bioetanol z pszenicy (nośnik energii do procesów technologicznych - węgiel brunatny wykorzystywany w elektrociepłowni),

4) bioetanol z pszenicy (gaz ziemny jako nośnik energii do procesów technologicznych w konwencjonalnym kotle),

5) bioetanol z pszenicy (gaz ziemny jako nośnik energii do procesów technologicznych w elektrociepłowni),

6) bioetanol z pszenicy (słoma jako nośnik energii do procesów technologicznych w elektrociepłowni),

7) bioetanol z kukurydzy (gaz ziemny jako nośnik energii do procesów technologicznych w elektrociepłowni),

8) bioetanol z trzciny cukrowej,

9) część ze źródeł odnawialnych eteru etylo-tert-butylowego (ETBE),

10) część ze źródeł odnawialnych eteru etylo-tert-amylowego (TAEE),

11) estry metylowe kwasów tłuszczowych z ziaren rzepaku,

12) estry metylowe kwasów tłuszczowych ze słonecznika,

13) estry metylowe kwasów tłuszczowych z soi,

14) estry metylowe kwasów tłuszczowych z oleju palmowego (technologia nieokreślona),

15) estry metylowe kwasów tłuszczowych z oleju palmowego (technologia z wychwytem metanu w olejami),

16) estry metylowe kwasów tłuszczowych ze zużytego oleju roślinnego lub zwierzęcego,

17) hydrorafinowany olej roślinny z ziaren rzepaku,

18) hydrorafinowany olej roślinny ze słonecznika,

19) hydrorafinowany olej roślinny z oleju palmowego (technologia wytwarzania dowolna),

20) hydrorafinowany olej roślinny z oleju palmowego (technologia z wychwytem metanu w olejami),

21) czysty olej roślinny z ziaren rzepaku,

22) biogaz z organicznych odpadów komunalnych jako sprężony gaz ziemny,

23) biogaz z mokrego obornika jako sprężony gaz ziemny,

24) biogaz z suchego obornika jako sprężony gaz ziemny,

25) bioetanol ze słomy pszenicy,

26) bioetanol z odpadów drzewnych,

27) bioetanol z drewna uprawianego,

28) węglowodory syntetyczne wytwarzane metodą Fishera-Tropscha z odpadów drzewnych,

29) węglowodory syntetyczne wytwarzane metodą Fishera-Tropscha z drewna uprawianego,

30) eter dimetylowy z odpadów drzewnych (DME),

31) DME z drewna uprawianego,

32) biometanol z odpadów drzewnych,

33) biometanol z drewna uprawianego,

34) część ze źródeł odnawialnych eteru metylo-tert-butylowego (MTBE).

B7. Podaje się informację na temat państwa pochodzenia surowca, użytego do produkcji biokomponentu. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe.

B8. Należy podać informację na temat państwa pochodzenia biokomponentu, tj. państwa, w którym biokomponent uległ ostatniemu istotnemu przetworzeniu, np. w obiekcie przemysłowo-technologicznym.

B9. Należy określić kategorię surowca użytego do produkcji biokomponentów, którego uprawa powoduje pośrednią zmianę sposobu użytkowania gruntu. Kategorie należy wybrać z poniżej listy:

1) zboża i inne rośliny wysokoskrobiowe,

2) rośliny cukrowe,

3) rośliny oleiste,

4) inne rośliny.

B10. Należy wprowadzić podaną poniżej wartość emisji gazów cieplarnianych dla określonej kategorii surowców użytych do produkcji biokomponentów, których uprawa powoduje pośrednią zmianę sposobu użytkowania gruntu:

1) rośliny wysokoskrobiowe 12 [gCO2eq/MJ],

2) rośliny cukrowe 13 [gCO2eq/MJ],

3) rośliny oleiste 55 [gCO2eq/MJ],

4) inne rośliny 0 [gCO2eq/MJ].

B11. Należy podać całkowitą ilość biokomponentów, które były wytworzone, importowane lub nabyte wewnątrzwspólnotowo lub zakupione od wytwórców krajowych w danym roku sprawozdawczym. Biokomponenty powinny być podane w litrach [l], natomiast biokomponenty gazowe w kilogramach [kg]. W przypadku przeliczania ilości biokomponentów należy przyjąć gęstość biokomponentu w temperaturze 15 stopni Celsjusza [°C].

B12. Należy wprowadzić wartość opałową dla danego rodzaju biokomponentu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy o biokomponentach.

B13. Należy podać całkowitą energię dostarczoną z danego rodzaju biokomponentu, wyrażoną w megadżulach [MJ], określoną jako iloczyn ilości biokomponentu (podanej w polu B11) oraz wartości opałowej tego biokomponentu (podanej w polu B12).

B14. Należy wprowadzić wartości emisji gazów cieplarnianych wyznaczone zgodnie z załącznikiem pt. "Zasady obliczania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biokomponentu" do ustawy o biokomponentach lub na podstawie dostarczonego poświadczenia od wytwórcy biokomponentu. W przypadku gdy biokomponent nie spełnia kryteriów zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 28b-28bc ustawy o biokomponentach, jego wartość emisji gazów cieplarnianych jest równa emisji gazów cieplarnianych dla paliw bez zawartości biokomponentów.

CZĘŚĆ  C. 

Energia elektryczna

C1. Kod referencyjny podmiotu realizującego NCR oznacza numer koncesji wydanej przez Prezesa URE. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe.

C2. Należy podać wartość ilorazu całkowitej energii dostarczonej z energii elektrycznej, zdefiniowanej w przepisach wydanych na podstawie art. 30h ustawy o jakości paliw, oraz współczynnika korygującego wydajność układu napędowego w związku z rodzajem silnika, określonego w tych przepisach.

C3. Należy podać wskaźnik emisji gazów cieplarnianych dla energii elektrycznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30h ustawy o jakości paliw.

CZĘŚĆ  D. 

Wartość UER

Wytyczne w zakresie kwalifikowania UER znajdują się w przepisach wydanych na podstawie art. 30h ustawy o jakości paliw.

D1. Należy podać numer lub kod referencyjny jednoznacznie identyfikujący dany projekt UER.

D2. Należy określić, czy UER pochodzi z wydobycia ropy naftowej czy z gazu ziemnego. W przypadku redukcji emisji związanej z wydobyciem ropy naftowej należy uzupełnić pola od D12 do D19.

D3. Należy podać jednorazowy numer certyfikatu jednoznacznie identyfikujący projekt UER.

D4. Należy podać numer jednoznacznie identyfikujący metodę obliczania i związany z nią projekt redukcji emisji gazów cieplarnianych.

D5. Należy podać datę rozpoczęcia projektu UER, w formacie "dd-mm-rrrr" - po 1 stycznia 2011 r.

D6. Należy podać roczną wartość redukcji emisji gazów cieplarnianych dla danego projektu UER w tonach ekwiwalentu dwutlenku węgla [tCO2eq].

D7. Należy podać przedział czasowy, w którym osiągnięto UER, w formacie od "dd-mm-rrrr" do "dd-mm-rrrr".

D8. Należy podać współrzędną szerokości geograficznej, na której znajdował się albo znajduje się projekt UER, do czwartego miejsca po przecinku, zgodnie z systemem WGS84.

D9. Należy podać współrzędną długości geograficznej, na której znajdował się lub znajduje się dany projekt UER, do czwartego miejsca po przecinku, zgodnie z systemem WGS84.

D10. Należy podać bazową roczną emisję gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii przed wprowadzeniem projektu UER, wyrażoną w gramach ekwiwalentu dwutlenku węgla na megadżul [gCO2eq/MJ],

D11. Należy podać roczną (za rok sprawozdawczy) emisję gazów cieplarnianych na jednostkę energii po wprowadzaniu projektu UER, wyrażoną w gramach ekwiwalentu dwutlenku węgla na megadżul [gCO2eq/MJ],

D12. Należy podać średni roczny historyczny (tj. dotyczący okresu od roku uzyskania pierwszych danych do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy) współczynnik stosunku gazu ziemnego do ropy naftowej, w wydobywanej ropie naftowej, wyrażony w jednostkach bezwymiarowych [-].

D13. Należy podać średni roczny (za rok sprawozdawczy) współczynnik stosunku gazu ziemnego do ropy naftowej, w wydobywanej ropie naftowej, wyrażony w jednostkach bezwymiarowych [-].

D14. Należy podać średnie roczne historyczne (tj. dotyczące okresu od roku uzyskania pierwszych danych do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy) ciśnienie złożowe, wyrażone w megapaskalach [MPa].

D15. Należy podać średnie roczne (za rok sprawozdawczy) ciśnienie złożowe, wyrażone w megapaskalach [MPa].

D16. Należy podać średnią roczną historyczną (tj. dotyczącą okresu od roku uzyskania pierwszych danych do roku poprzedzającego rok sprawozdawczy) głębokość pokładów, z których wydobywana była ropa naftowa, wyrażoną w metrach [m].

D17. Należy podać średnią roczną (za rok sprawozdawczy) głębokość pokładów, z których wydobywana była ropa naftowa, wyrażoną w metrach [m].

D18. Należy podać średnią roczną historyczną (tj. dotyczącą okresu od roku uzyskania pierwszych danych do roku poprzedzającego rok raportowania) wskaźników wydobycia, wyrażoną w metrach sześciennych na dzień [m3/dzień].

D19. Należy podać średni roczny (za rok sprawozdawczy) wskaźnik wydobycia, wyrażony w metrach sześciennych na dzień [m3/dzień].

CZĘŚĆ  E. 

Podsumowanie

1. 

Wartość UER

E1. Należy podać całkowitą wartość redukcji emisji gazów cieplarnianych w segmencie wydobywczym w roku sprawozdawczym. Wartość ta jest sumą jednostkowych wartości wierszy w kolumnie pt. "Roczna wartość UER [tCO2eq]" w części D (podanej w polu D6). Całkowitą wartość UER należy podać w gramach ekwiwalentu dwutlenku węgla [gCO2eq].

2. 

Całkowita ilość emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii pochodząca z wytworzonych, importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo paliw, biokomponentów i energii elektrycznej, z wyłączeniem UER

E2. Należy podać całkowitą ilość energii dostarczonej z paliw bez zawartości biokomponentów, z biokomponentów oraz z energii elektrycznej, w roku sprawozdawczym, wyrażoną w megadżulach [MJ]. Całkowitą ilość energii stanowi suma jednostkowych wartości wierszy w kolumnie w części A (podanej w polu A12), kolumnie w części B (podanej w polu B13) oraz kolumnie w części C (podanej w polu C2).

E3. Należy podać średnią szacowaną emisję gazów cieplarnianych pochodzącą z uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikającą z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów, przypadającą na całkowitą ilość paliwa, wyrażoną w jednostkach energii i obliczaną jako iloraz wartości A i B, gdzie poszczególne symbole oznaczają:

A - sumę iloczynów ilości dostarczonej energii (podanej w polu E9) i wartości emisji gazów cieplarnianych pochodzącej z uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikającej z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów dla danej kategorii surowca, (podanej w polu E10),

B - całkowitą ilość energii, o której mowa w polu E2.

E4. Należy podać średnią emisję gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii dla paliw bez zawartości biokomponentów, dla biokomponentów oraz energii elektrycznej, podawaną w gramach ekwiwalentu dwutlenku węgla na megadżul [gCO2eq/MJ] i obliczaną zgodnie z wzorem zawartym w przepisach wydanych na podstawie art. 30h ustawy o jakości paliw. Średnia emisja gazów cieplarnianych w tym punkcie wyłącza wartość UER, w związku z tym nie uwzględnia się jej w obliczeniach.

3. 

Całkowita ilość emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii netto pochodząca z wytworzonych, importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo paliw, biokomponentów i energii elektrycznej, z uwzględnieniem UER

E5. Należy wprowadzić wartość emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii netto, tj. z wyłączeniem emisji będących wynikiem pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntu, wyrażoną w gramach ekwiwalentu dwutlenku węgla na megadżul [gCO2eq/MJ], obliczaną zgodnie z wzorem zawartym w przepisach wydanych na podstawie art. 30h ustawy o jakości paliw.

E6. Redukcję emisji gazów cieplarnianych netto w stosunku do średniej wartości z roku 2010 wyraża się w procentach [%] i oblicza jako różnicę wartości A i B, gdzie poszczególne symbole oznaczają:

A - średnią wartość emisji gazów cieplarnianych za rok 2010, która wynosi 100%,

B - iloraz wartości emisji gazów cieplarnianych netto podanej w polu E5, wyrażonej w gramach ekwiwalentu dwutlenku węgla na megadżul [gCO2eq/MJ], oraz średniej wartości emisji gazów cieplarnianych za rok 2010 - zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30h ustawy o jakości paliw.

E7. Należy podać całkowitą wartość emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednostkę energii, z uwzględnieniem emisji pochodzącej z uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikającej z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów, którą wyraża się w gramach ekwiwalentu dwutlenku węgla [gCO2eq/MJ] i oblicza jako sumę wartości podanej w polu E3 oraz wartości podanej w polu E5.

4. 

Emisje wynikające z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów dla uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów

E8. Pole określa kategorie surowców dla produkcji biokomponentów, których uprawa może prowadzić do pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów, określone w polu B9.

E9. Należy zsumować ilości całkowitej energii dostarczonej z biokomponentu podane w polu B13, do produkcji którego użyto surowiec, którego uprawa wynikała z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów. Ilość energii pochodzącej z danego biokomponentu należy podzielić na kategorie, o których mowa w polu B9, np. dla kategorii roślin cukrowych należy zsumować całkowitą ilość energii, której przypisany jest opis "rośliny cukrowe" w polu B9. Wartość wyraża się w megadżulach [MJ].

E10. Pole określa szacunkową wartość emisji gazów cieplarnianych pochodzącą z uprawy surowców na potrzeby produkcji biokomponentów, wynikającą z pośredniej zmiany sposobu użytkowania gruntów, i jest wartością stałą dla danej kategorii surowców. W obliczeniach należy używać tylko wartości podanych w tabeli w polu B10. Szacunkową wartość emisji wyraża się w gramach ekwiwalentu dwutlenku węgla na megadżul [gCO2eq/MJ].

Tabela. Nazwa surowców oraz ich właściwości stosowane w produkcji paliw 3

1. Państwo2. Nazwa handlowa surowca3. Gęstość API4. Siarka (ułamek masowy)
Abu ZabiAl Bunduq38,51,1
Abu ZabiMubarraz38,10,9
Abu ZabiMurban40,50,8
Abu ZabiZakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)40,61
Abu ZabiUmm Shaif (Abu Dhabi Marine)37,41,5
Abu ZabiArzanah440
Abu ZabiAbu Al Bu Khoosh31,62
Abu ZabiMurban Bottoms21,4brak danych
Abu ZabiTop Murban21brak danych
Abu ZabiUpper Zakum34,41,7
AlgieriaArzew44,30,1
AlgieriaHassi Messaoud42,80,2
AlgieriaZarzaitine430,1
AlgieriaAlgerian440,1
AlgieriaSkikda44,30,1
AlgieriaSaharan Blend45,50,1
AlgieriaHassi Ramal600,1
AlgieriaAlgerian Condensate64,5brak danych
AlgieriaAlgerian Mix45,60,2
AlgieriaAlgerian Condensate (Arzew)65,80
AlgieriaAlgerian Condensate (Bejaia)65,00
AlgieriaTop Algerian24,6brak danych
AngolaCabinda31,70,2
AngolaTakula33,70,1
AngolaSoyo Blend33,70,2
AngolaMandji29,51,3
AngolaMalongo (West)26brak danych
AngolaCavala-142,3brak danych
AngolaSulele (South-1)38,7brak danych
AngolaPalanca400,14
AngolaMalongo (North)30brak danych
AngolaMalongo (South)25brak danych
AngolaNemba38,50
AngolaGirassol31,3brak danych
AngolaKuito20brak danych
AngolaHungo28,8brak danych
AngolaKissinje30,50,37
AngolaDalia23,61,48
AngolaGimboa23,70,65
AngolaMondo28,80,44
AngolaPlutonio33,20,036
AngolaSaxi Batuque Blend33,20,36
AngolaXikomba34,40,41
ArgentynaTierra del Fuego42,4brak danych
ArgentynaSanta Cruz26,9brak danych
ArgentynaEscalante240,2
ArgentynaCanadon Seco270,2
ArgentynaHidra51,70,05
ArgentynaMedanito34,930,48
ArmeniaArmenian Miscellaneousbrak danychbrak danych
AustraliaJabiru42,30,03
AustraliaKooroopa (Jurassic)42brak danych
AustraliaTalgeberry (Jurassic)43brak danych
AustraliaTalgeberry (Up Cretaceous)51brak danych
AustraliaWoodside Condensate51,4brak danych
AustraliaSaladin-3 (Top Barrow)49brak danych
AustraliaHarriet38brak danych
AustraliaSkua-3 (Challis Field)43brak danych
AustraliaBarrow Island36,80,1
AustraliaNorthwest Shelf Condensate53,10
AustraliaJackson Blend41,90
AustraliaCooper Basin45,20,02
AustraliaGriffin550,03
AustraliaBuffalo Crude53brak danych
AustraliaCossack48,20,4
AustraliaElang56,2brak danych
AustraliaEnfield21,70,13
AustraliaGippsland (Bass Strait)45,40,1
AzerbejdżanAzeri Light34,80,15
BahrajnBahrain Miscellaneousbrak danychbrak danych
BiałoruśBelarus Miscellaneousbrak danychbrak danych
BeninSeme22,60,5
BeninBenin Miscellaneousbrak danychbrak danych
BelizeBelize Light Crude40brak danych
BelizeBelize Miscellaneousbrak danychbrak danych
BoliwiaBolivian Condensate58,80,1
BrazyliaGaroupa30,50,1
BrazyliaSergipano25,10,4
BrazyliaCampos Basin20brak danych
BrazyliaUrucu (Upper Amazon)42brak danych
BrazyliaMarlim20brak danych
BrazyliaBrazil Polvo19,611,4
BrazyliaRoncador28,30,58
BrazyliaRoncador Heavy18brak danych
BrazyliaAlbacora East19,60,52
BruneiSeria Light36,20,1
BruneiChampion24,40,1
BruneiChampion Condensate650,1
BruneiBrunei LS Blend320,1
BruneiBrunei Condensate65brak danych
BruneiChampion Export23,90,12
KamerunKole Marine Blend34,90,3
KamerunLokele21,50,5
KamerunMoudi Light40brak danych
KamerunMoudi Heavy21,3brak danych
KamerunEbome32,10,35
KamerunCameroon Miscellaneousbrak danychbrak danych
KanadaPeace River Light41brak danych
KanadaPeace River Medium33brak danych
KanadaPeace River Heavy23brak danych
KanadaManyberries36,5brak danych
KanadaRainbow Light and Medium40,7brak danych
KanadaPembina33brak danych
KanadaBells Hill Lake32brak danych
KanadaFosterton Condensate63brak danych
KanadaRangeland Condensate67,3brak danych
KanadaRedwater35brak danych
KanadaLloydminster20,72,8
KanadaWainwright- Kinsella23,12,3
KanadaBow River Heavy26,72,4
KanadaFosterton21,43
KanadaSmiley-Coleville22,52,2
KanadaMidale292,4
KanadaMilk River Pipeline361,4
KanadaIpl-Mix Sweet400,2
KanadaIpl-Mix Sour380,5
KanadaIpl Condensate550,3
KanadaAurora Light39,50,4
KanadaAurora Condensate650,3
KanadaReagan Field350,2
KanadaSynthetic Canada30,31,7
KanadaCold Lake13,24,1
KanadaCold Lake Blend26,93
KanadaCanadian Federated39,40,3
KanadaChauvin222,7
KanadaGcos23brak danych
KanadaGulf Alberta L & M35,11
KanadaLight Sour Blend351,2
KanadaLloyd Blend222,8
KanadaPeace River Condensate54,9brak danych
KanadaSarnium Condensate57,7brak danych
KanadaSaskatchewan Light32,9brak danych
KanadaSweet Mixed Blend380,5
KanadaSyncrude320,1
KanadaRangeland - South L & M39,50,5
KanadaNorthblend Nevis34brak danych
KanadaCanadian Common Condensate55brak danych
KanadaCanadian Common390,3
KanadaWaterton Condensate65,1brak danych
KanadaPanuke Condensate56brak danych
KanadaFederated Light and Medium39,72
KanadaWabasca23brak danych
KanadaHibernia37,30,37
KanadaBC Light40brak danych
KanadaBoundary39brak danych
KanadaAlbian Heavy21brak danych
KanadaKoch Alberta34brak danych
KanadaTerra Nova32,3brak danych
KanadaEcho Blend20,63,15
KanadaWestern Canadian Blend19,83
KanadaWestern Canadian Select20,53,33
KanadaWhite Rose31,00,31
KanadaAccess22brak danych
KanadaPremium Albian Synthetic Heavy20,9brak danych
KanadaAlbian Residuum Blend (ARB)20,032,62
KanadaChristina Lake20,53
KanadaCNRL34brak danych
KanadaHusky Synthetic Blend31,910,11
KanadaPremium Albian Synthetic (PAS)35,50,04
KanadaSeal Heavy(SH)19,894,54
KanadaSuncor Synthetic A (OSA)33,610,178
KanadaSuncor Synthetic H (OSH)19,533,079
KanadaPeace Sour33brak danych
KanadaWestern Canadian Resid20,7brak danych
KanadaChristina Dilbit Blend21,0brak danych
KanadaChristina Lake Dilbit38,083,80
CzadDoba Blend (Early Production)24,80,14
CzadDoba Blend (Later Production)20,80,17
ChileChile Miscellaneousbrak danychbrak danych
ChinyTaching (Daqing)330,1
ChinyShengli24,21
ChinyBeibubrak danychbrak danych
ChinyChengbei17brak danych
ChinyLufeng34,4brak danych
ChinyXijiang28brak danych
ChinyWei Zhou39,9brak danych
ChinyLiu Hua21brak danych
ChinyBoz Hong170,282
ChinyPeng Lai21,80,29
ChinyXi Xiang32,180,09
KolumbiaOnto35,30,5
KolumbiaPutamayo350,5
KolumbiaRio Zulia40,40,3
KolumbiaOrito34,90,5
KolumbiaCano-Limon30,80,5
KolumbiaLasmo30brak danych
KolumbiaCano Duya-128brak danych
KolumbiaCorocora-131,6brak danych
KolumbiaSuria Sur-132brak danych
KolumbiaTunane-129brak danych
KolumbiaCasanare23brak danych
KolumbiaCusiana44,40,2
KolumbiaVasconia27,30,6
KolumbiaCastilla Blend20,81,72
KolumbiaCupiaga43,110,082
KolumbiaSouth Blend28,60,72
Kongo (Brazzaville)Emeraude23,60,5
Kongo (Brazzaville)Djeno Blend26,90,3
Kongo (Brazzaville)Viodo Marina-126,5brak danych
Kongo (Brazzaville)Nkossa470,03
Kongo (Kinszasa)Muanda340,1
Kongo (Kinszasa)Congo/Zaire31,70,1
Kongo (Kinszasa)Coco30,40,15
Wybrzeże Kości SłoniowejEspoir31,40,3
Wybrzeże Kości SłoniowejLion Cote41,10,101
DaniaDan30,40,3
DaniaGorm33,90,2
DaniaDanish North Sea34,50,26
DubajDubai (Fateh)31,12
DubajMargham Light50,30
EkwadorOriente29,21
EkwadorQuito29,50,7
EkwadorSanta Elena350,1
EkwadorLimoncoha-128brak danych
EkwadorFrontera-130,7brak danych
EkwadorBogi-121,2brak danych
EkwadorNapo192
EkwadorNapo Light19,3brak danych
EgiptBelayim27,52,2
EgiptEl Morgan29,41,7
EgiptRhas Gharib24,33,3
EgiptGulf of Suez Mix31,91,5
EgiptGeysum19,5brak danych
EgiptEast Gharib (J-1)37,9brak danych
EgiptMango-135,1brak danych
EgiptRhas Budran25brak danych
EgiptZeit Bay34,10,1
EgiptEast Zeit Mix390,87
Gwinea RównikowaZafiro30,1brak danych
Gwinea RównikowaAlba Condensate55brak danych
Gwinea RównikowaCeiba30,10,42
GabonGamba31,80,1
GabonMandji30,51,1
GabonLucina Marine39,50,1
GabonOguendjo35brak danych
GabonRabi-Kouanga340,6
GabonT'Catamba44,30,21
GabonRabi33,40,06
GabonRabi Blend34brak danych
GabonRabi Light37,70,15
GabonEtame Marin36brak danych
GabonOlende17,61,54
GabonGabonian Miscellaneousbrak danychbrak danych
GruzjaGeorgian Miscellaneousbrak danychbrak danych
GhanaBonsu320,1
GhanaSalt Pond37,40,1
GwatemalaCoban27,7brak danych
GwatemalaRubelsanto27brak danych
IndieBombay High39,40,2
IndonezjaMinas (Sumatron Light)34,50,1
IndonezjaArdjuna35,20,1
IndonezjaAttaka42,30,1
IndonezjaSuri18,40,2
IndonezjaSanga Sanga25,70,2
IndonezjaSepinggan37,90,9
IndonezjaWalio34,10,7
IndonezjaArimbi31,80,2
IndonezjaPoleng43,20,2
IndonezjaHandil32,80,1
IndonezjaJatibarang290,1
IndonezjaCinta33,40,1
IndonezjaBekapai400,1
IndonezjaKatapa520,1
IndonezjaSalawati380,5
IndonezjaDuri (Sumatran Heavy)21,10,2
IndonezjaSembakung37,50,1
IndonezjaBadak41,30,1
IndonezjaArun Condensate54,5brak danych
IndonezjaUdang380,1
IndonezjaKlamono18,71
IndonezjaBunya31,70,1
IndonezjaPamusian18,10,2
IndonezjaKerindigan21,60,3
IndonezjaMelahin24,70,3
IndonezjaBunyu31,70,1
IndonezjaCamar36,3brak danych
IndonezjaCinta Heavy27brak danych
IndonezjaLalang40,4brak danych
IndonezjaKakap46,6brak danych
IndonezjaSisi-140brak danych
IndonezjaGiti-133,6brak danych
IndonezjaAyu-134,3brak danych
IndonezjaBima22,5brak danych
IndonezjaPadang Isle34,7brak danych
IndonezjaIntan32,8brak danych
IndonezjaSepinggan - Yakin Mixed31,70,1
IndonezjaWiduri320,1
IndonezjaBelida45,90
IndonezjaSenipah51,90,03
IranIranian Light33,81,4
IranIranian Heavy311,7
IranSoroosh (Cyrus)18,13,3
IranDorrood (Darius)33,62,4
IranRostam35,91,55
IranSalmon (Sassan)33,91,9
IranForoozan (Fereidoon)31,32,5
IranAboozar (Ardeshir)26,92,5
IranSirri30,92,3
IranBahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)27,12,5
IranBahr/Nowruz25,02,5
IranIranian Miscellaneousbrak danychbrak danych
IrakBasrah Light (Zatoka Perska)33,72
IrakKirkuk (Zatoka Perska)35,11,9
IrakMishrif (Zatoka Perska)28brak danych
IrakBai Hasson (Zatoka Perska)34,12,4
IrakBasrah Medium (Zatoka Perska)31,12,6
IrakBasrah Heavy (Zatoka Perska)24,73,5
IrakKirkuk Blend (Zatoka Perska)35,12
IrakN. Rumalia (Zatoka Perska)34,32
IrakRas el Behar33brak danych
IrakBasrah Light (Red Sea)33,72
IrakKirkuk (Red Sea)36,11,9
IrakMishrif (Red Sea)28brak danych
IrakBai Hasson (Red Sea)34,12,4
IrakBasrah Medium (Red Sea)31,12,6
IrakBasrah Heavy (Red Sea)24,73,5
IrakKirkuk Blend (Red Sea)341,9
IrakN. Rumalia (Red Sea)34,32
IrakRatawi23,54,1
IrakBasrah Light (Turkey)33,72
IrakKirkuk (Turkey)36,11,9
IrakMishrif (Turkey)28brak danych
IrakBai Hasson (Turkey)34,12,4
IrakBasrah Medium (Turkey)31,12,6
IrakBasrah Heavy (Turkey)24,73,5
IrakKirkuk Blend (Turkey)341,9
IrakN. Rumalia (Turkey)34,32
IrakFAO Blend27,73,6
KazachstanKumkol42,50,07
KazachstanCPC Blend44,20,54
KuwejtMina al Ahmadi (Kuwait Export)31,42,5
KuwejtMagwa (Lower Jurassic)38brak danych
KuwejtBurgan (Wafra)23,33,4
LibiaBu Attifel43,60
LibiaAmna (high pour)36,10,2
LibiaBrega40,40,2
LibiaSirtica43,30,43
LibiaZueitina41,30,3
LibiaBunker Hunt37,60,2
LibiaEl Hofra42,30,3
LibiaDahra410,4
LibiaSarir38,30,2
LibiaZueitina Condensate650,1
LibiaEl Sharara42,10,07
MalezjaMiri Light36,30,1
MalezjaTembungo37,5brak danych
MalezjaLabuan Blend33,20,1
MalezjaTapis44,30,1
MalezjaTembungo37,40
MalezjaBintulu26,50,1
MalezjaBekok49brak danych
MalezjaPulai42,6brak danych
MalezjaDulang390,037
MauretaniaChinguetti28,20,51
MeksykIsthmus32,81,5
MeksykMaya223,3
MeksykOlmeca39brak danych
MeksykAltamira16brak danych
MeksykTopped Isthmus26,11,72
NiderlandyAlba19,59brak danych
Strefa neutralnaEocene (Wafra)18,64,6
Strefa neutralnaHout32,81,9
Strefa neutralnaKhafji28,52,9
Strefa neutralnaBurgan (Wafra)23,33,4
Strefa neutralnaRatawi23,54,1
Strefa neutralnaNeutral Zone Mix23,1brak danych
Strefa neutralnaKhafji Blend23,43,8
NigeriaForcados Blend29,70,3
NigeriaEscravos36,20,1
NigeriaBrass River40,90,1
NigeriaQua Iboe35,80,1
NigeriaBonny Medium25,20,2
NigeriaPennington36,60,1
NigeriaBomu330,2
NigeriaBonny Light36,70,1
NigeriaBrass Blend40,90,1
NigeriaGilli Gilli47,3brak danych
NigeriaAdanga35,1brak danych
NigeriaIyak-336brak danych
NigeriaAntan35,2brak danych
NigeriaOSO470,06
NigeriaUkpokiti42,30,01
NigeriaYoho39,6brak danych
NigeriaOkwori36,9brak danych
NigeriaBonga28,1brak danych
NigeriaERHA31,70,21
NigeriaAmenam Blend390,09
NigeriaAkpo45,170,06
NigeriaEA38brak danych
NigeriaAgbami47,20,044
NorwegiaEkofisk43,40,2
NorwegiaTor420,1
NorwegiaStatfjord38,40,3
NorwegiaHeidrun29brak danych
NorwegiaNorwegian Forties37,1brak danych
NorwegiaGullfaks28,60,4
NorwegiaOseberg32,50,2
NorwegiaNorne33,10,19
NorwegiaTroll28,30,31
NorwegiaDraugen39,6brak danych
NorwegiaSleipner Condensat620,02
OmanOman Export36,30,8
Papua-Nowa GwineaKutubu440,04
PeruLoreto340,3
PeruTalara32,70,1
PeruHigh Cold Test37,5brak danych
PeruBayovar22,6brak danych
PeruLow Cold Test34,3brak danych
PeruCarmen Central-520,7brak danych
PeruShiviyacu-2320,8brak danych
PeruMayna25,7brak danych
FilipinyNido26,5brak danych
FilipinyPhilippines Miscellaneousbrak danychbrak danych
KatarDukhan41,71,3
KatarQatar Marine35,31,6
KatarQatar Land41,4brak danych
Ras al-ChajmaRak Condensate54,1brak danych
Ras al-ChajmaRas Al Khaimah Miscellaneousbrak danychbrak danych
RosjaUrals312
RosjaRussian Export Blend32,51,4
RosjaM10017,62,02
RosjaM100 Heavy16,672,09
RosjaSiberian Light37,80,4
RosjaE4 (Gravenshon)19,841,95
RosjaE4 Heavy182,35
RosjaPurovsky Condensate64,10,01
RosjaSokol39,70,18
Arabia SaudyjskaLight (Zatoka Perska)33,41,8
Arabia SaudyjskaHeavy (Zatoka Perska) (Safaniya)27,92,8
Arabia SaudyjskaMedium (Zatoka Perska) (Khursaniyah)30,82,4
Arabia SaudyjskaExtra Light (Zatoka Perska) (Berri)37,81,1
Arabia SaudyjskaLight (Yanbu)33,41,2
Arabia SaudyjskaHeavy (Yanbu)27,92,8
Arabia SaudyjskaMedium (Yanbu)30,82,4
Arabia SaudyjskaBerri (Yanbu)37,81,1
Arabia SaudyjskaMedium (Zuluf/Marjan)31,12,5
SzardżaMubarek. Szardża370,6
SzardżaSharjah Condensate49,70,1
SingapurRantau50,50,1
HiszpaniaAmposta Marina North37brak danych
HiszpaniaCasablanca34brak danych
HiszpaniaEl Dorado26,6brak danych
SyriaSyrian Straight15brak danych
SyriaThayyem35brak danych
SyriaOmar Blend38brak danych
SyriaOmar36,50,1
SyriaSyrian Light360,6
SyriaSouedie24,93,8
TajlandiaErawan Condensate54,1brak danych
TajlandiaSirikit41brak danych
TajlandiaNang Nuan30brak danych
TajlandiaBualuang27brak danych
TajlandiaBenchamas42,40,12
Trynidad i TobagoGaleota Mix32,80,3
Trynidad i TobagoTrintopec24,8brak danych
Trynidad i TobagoLand/Trinmar23,41,2
Trynidad i TobagoCalypso Miscellaneous30,840,59
TunezjaZarzaitine41,90,1
TunezjaAshtart291
TunezjaEl Borma43,30,1
TunezjaEzzaouia-241,5brak danych
TurcjaTurkish Miscellaneousbrak danychbrak danych
UkrainaUkraine Miscellaneousbrak danychbrak danych
Zjednoczone KrólestwoAuk37,20,5
Zjednoczone KrólestwoBeatrice38,70,05
Zjednoczone KrólestwoBrae33,60,7
Zjednoczone KrólestwoBuchan33,70,8
Zjednoczone KrólestwoClaymore30,51,6
Zjednoczone KrólestwoS.V. (Brent)36,70,3
Zjednoczone KrólestwoTartan41,70,6
Zjednoczone KrólestwoTern350,7
Zjednoczone KrólestwoMagnus39,30,3
Zjednoczone KrólestwoDunlin34,90,4
Zjednoczone KrólestwoFulmar400,3
Zjednoczone KrólestwoHutton30,50,7
Zjednoczone KrólestwoN.W. Hutton36,20,3
Zjednoczone KrólestwoMaureen35,50,6
Zjednoczone KrólestwoMurchison38,80,3
Zjednoczone KrólestwoNinian Blend35,60,4
Zjednoczone KrólestwoMontrose40,10,2
Zjednoczone KrólestwoBeryl36,50,4
Zjednoczone KrólestwoPiper35,60,9
Zjednoczone KrólestwoForties36,60,3
Zjednoczone KrólestwoBrent Blend380,4
Zjednoczone KrólestwoFlotta35,71,1
Zjednoczone KrólestwoThistle370,3
Zjednoczone KrólestwoS.V. (Ninian)380,3
Zjednoczone KrólestwoArgyle38,60,2
Zjednoczone KrólestwoHeather33,80,7
Zjednoczone KrólestwoSouth Birch38,6brak danych
Zjednoczone KrólestwoWytch Farm41,5brak danych
Zjednoczone KrólestwoCormorant. North34,90,7
Zjednoczone KrólestwoCormorant. South (Cormorant "A")35,70,6
Zjednoczone KrólestwoAlba19,2brak danych
Zjednoczone KrólestwoFoinhaven26,30,38
Zjednoczone KrólestwoSchiehallion25,8brak danych
Zjednoczone KrólestwoCaptain19,10,7
Zjednoczone KrólestwoHarding20,70,59
Alaska (Stany Zjednoczone)ANSbrak danychbrak danych
Kolorado (Stany Zjednoczone)Niobrarabrak danychbrak danych
Nowy Meksyk (Stany Zjednoczone)Four Cornersbrak danychbrak danych
Północna Dakota (Stany Zjednoczone)Bakkenbrak danychbrak danych
Północna Dakota (Stany Zjednoczone)North Dakota Sweetbrak danychbrak danych
Teksas (Stany Zjednoczone)WTIbrak danychbrak danych
Teksas (Stany Zjednoczone)Eagle Fordbrak danychbrak danych
Utah (Stany Zjednoczone)Covenantbrak danychbrak danych
Federalny Zewnętrzny Szelf Kontynentalny (Stany Zjednoczone)Betabrak danychbrak danych
Federalny Zewnętrzny Szelf Kontynentalny (Stany Zjednoczone)Carpinteriabrak danychbrak danych
Federalny Zewnętrzny Szelf Kontynentalny (Stany Zjednoczone)Dos Cuadrasbrak danychbrak danych
Federalny Zewnętrzny Szelf Kontynentalny (Stany Zjednoczone)Hondobrak danychbrak danych
Federalny Zewnętrzny Szelf Kontynentalny (Stany Zjednoczone)Huenemebrak danychbrak danych
Federalny Zewnętrzny Szelf Kontynentalny (Stany Zjednoczone)Pescadobrak danychbrak danych
Federalny Zewnętrzny Szelf Kontynentalny (Stany Zjednoczone)Point Arguellobrak danychbrak danych
Federalny Zewnętrzny Szelf Kontynentalny (Stany Zjednoczone)Point Pedernalesbrak danychbrak danych
Federalny Zewnętrzny Szelf Kontynentalny (Stany Zjednoczone)Sacatebrak danychbrak danych
Federalny Zewnętrzny Szelf Kontynentalny (Stany Zjednoczone)Santa Clarabrak danychbrak danych
Federalny Zewnętrzny Szelf Kontynentalny (Stany Zjednoczone)Sockeyebrak danychbrak danych
UzbekistanUzbekistan Miscellaneousbrak danychbrak danych
WenezuelaJobo (Monagas)12,62
WenezuelaLama Lamar36,71
WenezuelaMariago271,5
WenezuelaRuiz32,41,3
WenezuelaTucipido360,3
WenezuelaVenez Lot 1736,30,9
WenezuelaMara 16/1816,53,5
WenezuelaTia Juana Light32,11,1
WenezuelaTia Juana Med 2624,81,6
WenezuelaOfficina35,10,7
WenezuelaBachaquero16,82,4
WenezuelaCento Lago36,91,1
WenezuelaLagunillas17,82,2
WenezuelaLa Rosa Medium25,31,7
WenezuelaSan Joaquin420,2
WenezuelaLagotreco29,51,3
WenezuelaLagocinco361,1
WenezuelaBoscan10,15,5
WenezuelaLeona24,11,5
WenezuelaBarinas26,21,8
WenezuelaSylvestre28,41
WenezuelaMesa29,21,2
WenezuelaCeuta31,81,2
WenezuelaLago Medio31,51,2
WenezuelaTigre24,5brak danych
WenezuelaAnaco Wax41,50,2
WenezuelaSanta Rosa490,1
WenezuelaBombai19,61,6
WenezuelaAguasay41,10,3
WenezuelaAnaco43,40,1
WenezuelaBCF-Bach/Lag1716,82,4
WenezuelaBCF-Bach/Lag2120,42,1
WenezuelaBCF-21.921,9brak danych
WenezuelaBCF-2423,51,9
WenezuelaBCF-31311,2
WenezuelaBCF Blend341
WenezuelaBolival Coast23,51,8
WenezuelaCeuta/Bach 1818,52,3
WenezuelaCorridor Błock26,91,6
WenezuelaCretaceous420,4
WenezuelaGuanipa300,7
WenezuelaLago Mix Med.23,41,9
WenezuelaLarosa/Lagun23,81,8
WenezuelaMenemoto19,32,2
WenezuelaCabimas20,81,8
WenezuelaBCF-23231,9
WenezuelaOficina/Mesa32,20,9
WenezuelaPilon13,82
WenezuelaRecon (Venez)34brak danych
Wenezuela102 Tj (25)251,6
WenezuelaTjl Cretaceous390,6
WenezuelaTia Juana Pesado (Heavy)12,12,7
WenezuelaMesa-Recon28,41,3
WenezuelaOritupano192
WenezuelaHombre Pintado29,70,3
WenezuelaMerey17,42,2
WenezuelaLago Light41,20,4
WenezuelaLaguna11,20,3
WenezuelaBach/Ceuta Mix241,2
WenezuelaBachaquero 13132,7
WenezuelaCeuta - 28281,6
WenezuelaTemblador23,10,8
WenezuelaLagomar321,2
WenezuelaTaparito17brak danych
WenezuelaBCF-Heavy16,7brak danych
WenezuelaBCF-Medium22brak danych
WenezuelaCaripito Blend17,8brak danych
WenezuelaLaguna/Ceuta Mix18,1brak danych
WenezuelaMorichal10,6brak danych
WenezuelaPedenales20,1brak danych
WenezuelaQuiriquire16,3brak danych
WenezuelaTucupita17brak danych
WenezuelaFurrial-2 (E. Venezuela)27brak danych
WenezuelaCurazao Blend18brak danych
WenezuelaSanta Barbara36,5brak danych
WenezuelaCerro Negro15brak danych
WenezuelaBCF2221,12,11
WenezuelaHamaca261,55
WenezuelaZuata 1015brak danych
WenezuelaZuata 2025brak danych
WenezuelaZuata 3035brak danych
WenezuelaMonoga15,93,3
WenezuelaCorocoro24brak danych
WenezuelaPetrozuata19,52,69
WenezuelaMorichal 1616brak danych
WenezuelaGuafita28,60,73
WietnamBach Ho (White Tiger)38,60
WietnamDai Hung (Big Bear)36,90,1
WietnamRang Dong37,70,5
WietnamRuby35,60,08
WietnamSu Tu Den (Black Lion)36,80,05
JemenNorth Yemeni Blend40,5brak danych
JemenAlif40,40,1
JemenMaarib Lt.490,2
JemenMasila Blend30-310,6
JemenShabwa Blend34,60,6
KażdeŁupki bitumicznebrak danychbrak danych
KażdeOlej łupkowybrak danychbrak danych
KażdeGaz ziemny: tłoczony rurami ze źródłabrak danychbrak danych
KażdeGaz ziemny: z instalacji LNGbrak danychbrak danych
KażdeGaz łupkowy: tłoczony rurami ze źródłabrak danychbrak danych
KażdeWęgielbrak danychbrak danych
1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady (UE) 2015/652 z dnia 20 kwietnia 2015 r. ustanawiającą metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych (Dz. Urz. UEL 107 z 25.04.2015, str. 26 oraz Dz. Urz. UE L 129 z 27.05.2015, str. 53).
3 Tekst niniejszej tabeli obejmuje treść zawartą w tabeli zamieszczonej w części 2 w pkt 7 załącznika nr 1 do dyrektywy Rady (UE) 2015/652 z dnia 20 kwietnia 2015 r. ustanawiającej metody obliczania i wymogi w zakresie sprawozdawczości zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych.