Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2455

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 7b ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, 2141, 2372 i 2432) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres informacji objętych sprawozdaniem podatkowym w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, zwanym dalej "sprawozdaniem";
2) wzór sprawozdania;
3) terminy i sposób przekazywania oraz sposób sporządzania sprawozdania;
4) terminy i sposób przekazywania oraz sposób sporządzania aktualizacji sprawozdania, o której mowa w art. 7b ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej "aktualizacją sprawozdania".
§  2. 
1.  Sprawozdanie obejmuje, w zakresie:
1) wysokości stawek podatku od nieruchomości - rodzaje przedmiotów opodatkowania i określone dla nich stawki podatku;
2) średniej ceny skupu żyta - kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta;
3) średniej ceny sprzedaży drewna - kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna;
4) podstaw opodatkowania podatkiem:
a) od nieruchomości - zagregowane dane o powierzchni, powierzchni użytkowej oraz wartości przedmiotów opodatkowania tym podatkiem, w podziale na rodzaje przedmiotów opodatkowania zgodnym z obowiązującymi na terenie gminy stawkami podatku od nieruchomości,
b) rolnym - zagregowane dane o liczbie hektarów przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz liczbie hektarów pozostałych gruntów opodatkowanych tym podatkiem,
c) leśnym - zagregowane dane o powierzchni lasów oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych opodatkowanych tym podatkiem;
5) podstaw opodatkowania zwolnionych od podatku:
a) od nieruchomości - zagregowane dane o powierzchni, powierzchni użytkowej oraz wartości przedmiotów opodatkowania zwolnionych od tego podatku na mocy uchwał rady gminy, w podziale na rodzaje przedmiotów opodatkowania zgodnym z obowiązującymi na terenie gminy stawkami podatku od nieruchomości,
b) rolnego - zagregowane dane o liczbie hektarów przeliczeniowych gruntów gospodarstw rolnych oraz liczbie hektarów pozostałych gruntów, zwolnionych od tego podatku na mocy uchwał rady gminy,
c) leśnego - zagregowane dane o powierzchni lasów oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych zwolnionych od tego podatku na mocy uchwał rady gminy.
2.  Wzór sprawozdania określa załącznik do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3, wykazuje się zgodnie z treścią uchwał rady gminy obowiązujących na terenie danej gminy w roku podatkowym, w którym jest sporządzane sprawozdanie.
2.  W przypadku gdy rada gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta lub średniej ceny sprzedaży drewna, w sprawozdaniu wykazuje się średnią cenę skupu żyta lub średnią cenę sprzedaży drewna, ustalone na podstawie komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązujące w roku podatkowym, w którym jest sporządzane sprawozdanie.
§  4.  Dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 i 5, wykazuje się zgodnie ze stanem ewidencji podatkowej nieruchomości, o której mowa w art. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, prowadzonej przez organ podatkowy.
§  5.  W sprawozdaniu wykazuje się pełne tytuły uchwał rady gminy, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 oraz § 3 ust. 1, wraz z datami ich uchwalenia i miejscem publikacji.
§  6. 
1.  Sprawozdanie oraz aktualizacja sprawozdania są sporządzane w formie dokumentu elektronicznego i przekazywane w postaci elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2.  Struktury danych przekazywanych za pomocą aplikacji, o której mowa w ust. 1, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
§  7. 
1.  Organ podatkowy przekazuje sprawozdanie do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w następujących terminach:
1) część A sprawozdania - obejmującą dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3, wraz z odpowiednimi danymi, o których mowa w § 5 - do dnia 10 stycznia danego roku podatkowego;
2) część B sprawozdania - obejmującą dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 i 5, wraz z odpowiednimi danymi, o których mowa w § 5 - do dnia 20 lipca danego roku podatkowego.
2.  Regionalna izba obrachunkowa przekazuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych otrzymane od organów podatkowych sprawozdania w następujących terminach:
1) część A sprawozdania - do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego;
2) część B sprawozdania - do dnia 31 lipca danego roku podatkowego.
3.  W przypadku braku możliwości przekazania części A lub B sprawozdania w terminach, o których mowa w ust. 1 lub 2, spowodowanego niedostępnością lub nieprawidłowym działaniem systemu informatycznego lub aplikacji, o której mowa w § 6 ust. 1, części A lub B sprawozdania przekazuje się najpóźniej pierwszego dnia roboczego następującego po dniu usunięcia awarii.
§  8. 
1.  W przypadku konieczności aktualizacji sprawozdania organ podatkowy niezwłocznie przekazuje aktualizację części A sprawozdania do właściwej regionalnej izby obrachunkowej.
2.  Regionalna izba obrachunkowa przekazuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych otrzymaną od organu podatkowego aktualizację części A sprawozdania w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania aktualizacji sprawozdania.
§  9.  W przypadku stwierdzenia błędu w części A lub B sprawozdania lub aktualizacji sprawozdania organ podatkowy niezwłocznie przekazuje poprawioną odpowiednią część sprawozdania lub aktualizację sprawozdania do właściwej regionalnej izby obrachunkowej. Przepis § 8 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  10. 
1.  Sprawozdanie podpisuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2.  Sprawozdanie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§  11.  W 2018 r. część A sprawozdania jest przekazywana przez:
1) organy podatkowe - w terminie do dnia 28 lutego;
2) regionalne izby obrachunkowe - w terminie do dnia 10 marca.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

SP-1 SPRAWOZDANIE PODATKOWE W ZAKRESIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO

wzór

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 2331).