Sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2065

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego

Na podstawie art. 142 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
zakres danych zawartych w sprawozdaniu finansowym o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu wyborczego, zwanym dalej "sprawozdaniem";
2)
wzór sprawozdania i sposób prezentacji danych zawartych w sprawozdaniu;
3)
wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy załączyć do sprawozdania;
4)
sposób sporządzania sprawozdania, w tym wykazów, o których mowa w sprawozdaniu;
5)
sposób przekazania sprawozdania oraz załączonych do niego dokumentów organom wyborczym, w tym również w formie elektronicznej.
Sprawozdanie zawiera aktualne na dzień jego sporządzania dane dotyczące:
1)
komitetu wyborczego:
a)
pełną nazwę komitetu wyborczego,
b)
adres siedziby komitetu wyborczego,
c)
imię (imiona) i nazwisko pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego;
2)
nazwy organu wyborczego, któremu jest przedkładane sprawozdanie;
3)
okresu, za który jest przedkładane sprawozdanie;
4)
przychodów komitetu wyborczego;
5)
wydatków lub kosztów komitetu wyborczego;
6)
wysokości nadwyżki, o której mowa w art. 138 § 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy;
7)
numeru rachunku bankowego, na którym są gromadzone środki finansowe komitetu wyborczego;
8)
wpłat i wypłat ogółem;
9)
stanu środków pieniężnych komitetu wyborczego;
10)
wpłat przyjętych i niezwróconych;
11)
wpłat przyjętych i niezwróconych, dokonanych w inny sposób niż czekiem rozrachunkowym, przelewem lub kartą płatniczą;
12)
kredytów bankowych oraz warunków ich uzyskania;
13)
środków pieniężnych pochodzących z funduszy wyborczych;
14)
zobowiązań niespłaconych na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, innych niż z tytułu kredytu, z podaniem wysokości zobowiązania pozostałego do spłaty;
15)
pozostałych tytułów niewymienionych w pkt 10-13.
Wzór sprawozdania zawierający również sposób prezentacji danych zawartych w sprawozdaniu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy załączyć do sprawozdania, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Sprawozdanie, w tym wykazy, o których mowa w sprawozdaniu, sporządza się w formie pisemnej w postaci:
1)
papierowej oraz opatruje własnoręcznym podpisem lub
2)
elektronicznej w formacie przeszukiwalnego pliku PDF oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Sprawozdanie, w tym wykazy, o których mowa w sprawozdaniu, oraz dokumenty załączone do sprawozdania przekazuje się w przypadku, o którym mowa w § 5:
1)
pkt 1 - w postaci papierowej;
2)
pkt 2 - za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej albo na adres poczty elektronicznej Krajowego Biura Wyborczego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Sprawozdanie finansowe o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu wyborczego

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ RODZAJÓW DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO O PRZYCHODACH, WYDATKACH I ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH KOMITETU WYBORCZEGO

Dokumenty, jakie należy załączyć do sprawozdania finansowego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu wyborczego:

1) sprawozdanie biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie jest przedkładane Państwowej Komisji Wyborczej, chyba że zachodzą przesłanki wyłączające obowiązek sporządzenia sprawozdania biegłego rewidenta, o których mowa w art. 142 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem";

2) rejestry, o których mowa w art. 140 § 1 Kodeksu:

a) rejestr kredytów zaciągniętych przez komitet wyborczy,

b) rejestr wpłat od osób fizycznych na rzecz komitetu wyborczego o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

- przekazywane w sposób określony w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 140 § 4 Kodeksu;

3) dokumenty umożliwiające weryfikację informacji podanych w sprawozdaniu, uporządkowane chronologicznie, począwszy od najwcześniejszego zdarzenia gospodarczego:

a) historię rachunku bankowego, na którym są gromadzone środki finansowe komitetu wyborczego,

b) protokoły komisyjnej wyceny usług świadczonych nieodpłatnie na rzecz komitetu wyborczego, w tym dokumenty potwierdzające przyjęcie świadczeń niepieniężnych, o których mowa w art. 132 § 5 i art. 133 Kodeksu (w przypadku przyjęcia nieodpłatnego świadczenia usługi), w szczególności wykazy zawierające opis świadczenia i dane świadczącego lub umowy ze świadczącymi (w tym umowy użyczenia) oraz ich oświadczenia (w tym potwierdzające zgodę na eksponowanie materiałów wyborczych),

c) umowy, faktury, rachunki i inne dokumenty dotyczące kosztów i wydatków komitetu wyborczego,

d) pokwitowania odbioru materiałów wyborczych przez komitet wyborczy,

e) umowę rachunku bankowego, na którym są gromadzone środki finansowe komitetu wyborczego,

f) umowy kredytu,

g) umowy poręczenia kredytu,

h) inne dokumenty umożliwiające weryfikację podanych w sprawozdaniu informacji.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1566), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497).