Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.288.1694

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Na podstawie art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wzór sprawozdania i sposób sporządzania sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zwanej dalej "ustawą", oraz terminy i sposób ich przedstawiania.
§  2. 
1.  Organy właściwe dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela składają wojewodzie, w postaci elektronicznej, sprawozdanie kwartalne z realizacji zadań przewidzianych w ustawie, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.
2.  Wojewoda przekazuje zbiorcze sprawozdanie kwartalne z realizacji zadań przewidzianych w ustawie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w postaci elektronicznej, w terminie do 5. dnia drugiego miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.
3.  Wzór sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych w ustawie, o których mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik do rozporządzenia.
§  3.  Do sporządzania sprawozdań za III i IV kwartał 2011 r. mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.
§  4.  Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 173, poz. 1075).
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

Dane

organu sporządzającego sprawozdanie

(nazwa i adres)

Wojewoda/Organ właściwy wierzyciela/Organ właściwy dłużnika1)

SPRAWOZDANIE/SPRAWOZDANIE ZBIORCZE1)

Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2007 R. O POMOCY OSOBOM

UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.)

za ................. 2 .... r.

(kwartał)

A. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego poniesione ze środków budżetu państwa, liczba wypłaconych świadczeń oraz

informacje na temat prowadzonych postępowań egzekucyjnych

Lp.WyszczególnienieKwoty narastająco od początku roku w złotychLiczba wypłaconych świadczeń narastająco od początku

roku

pierwszy

miesiąc kwartału

dwa

miesiące

kwartału

trzy

miesiące

kwartału

pierwszy

miesiąc kwartału

dwa

miesiące

kwartału

trzy

miesiące

kwartału

12345678
1.Wypłacone świadczenia z funduszu

alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w

wieku:

1.1.0-17 lat
1.2.18-24 lat
1.3.25 lat i więcej
2.Kwoty zwrócone przez dłużników

alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń

z funduszu alimentacyjnego,

z tego:

2.1.- przekazane na dochody budżetu

państwa

2.2.- przekazane na dochody własne gminy

wierzyciela

2.3.- przekazane na dochody własne gminy

dłużnika

3.Dochody własne gmin z tytułu świadczeń

z funduszu alimentacyjnego zwróconych przez

dłużników alimentacyjnych, z tego:

3.1.- przekazane przez gminę na dochody

własne

3.2.- przekazane przez inne gminy
4.Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z

funduszu alimentacyjnego2)

5.Umorzone należności od dłużników

alimentacyjnych, z tego należności,

o których mowa w:

5.1.- art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września

2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do

alimentów, zwanej dalej "ustawą"

5.2.- art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy
5.3.- art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy
6.Wygaszone należności z tytuł świadczeń

wypłaconych w zastępstwie alimentów,

z tego:

6.1.- należności, które wygasły zgodnie z art. 23 ust. 9

ustawy

6.2.- należności, które wygasły zgodnie z art. 28 ust.

3 ustawy

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Zasada narastania nie dotyczy wiersza 4.

B. Informacje na temat należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Lp.WyszczególnienieKwoty narastająco od początku roku w złotych1)
pierwszy miesiąc

kwartału

dwa miesiące kwartałutrzy miesiące

kwartału

12345
1.Stan należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ostatni dzień

miesiąca

2.Kwota umorzonych nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
3.Kwota nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których w danym

miesiącu podjęto decyzję o rozłożeniu na raty

4.Kwota nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, potrącona w danym miesiącu

z bieżąco wypłacanych świadczeń

1) Zasada narastania nie dotyczy wiersza 1.

C. Informacje na temat zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz niepodjętych świadczeń

Lp.WyszczególnienieKwoty narastająco od początku roku w złotych
pierwszy miesiąc

kwartału

dwa miesiące kwartałutrzy miesiące

kwartału

12345
1.Kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
1.1.- w tym podlegających zwrotowi do budżetu państwa
2Kwota niepodjętych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
2.1.- w tym podlegających zwrotowi do budżetu państwa

D. Informacje na temat kosztów obsługi

Lp.WyszczególnienieKwoty narastająco od początku roku w złotych1)
pierwszy

miesiąc

kwartału

dwa

miesiące

kwartału

trzy

miesiące

kwartału

12345
1.Wysokość planowanych w danym roku wydatków budżetu państwa w rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej 2)

(wg stanu na ostatni dzień miesiąca)

2.Otrzymana z budżetu państwa w danym miesiącu dotacja w rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej2)
3.Dotacja z budżetu państwa na koszty obsługi
4.Wydatki na obsługę wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym:
4.1.- wydatki na wynagrodzenia
4.2.- wydatki inwestycyjne
5.Wydatki na podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych, w tym:
5.1.- wydatki na wynagrodzenia
5.2.- wydatki inwestycyjne
6.Pokryte z dotacji z budżetu państwa w rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej2) wydatki na:
6.1.- obsługę wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego
6.2.- podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych
7.Pokryte z dochodów własnych gminy, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy wydatki na:
7.1.- podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych
7.2.- obsługę wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego
8.Liczba osób zajmujących się realizacją ustawy, w tym:
8.1.- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na pełne etaty)
8.2.- zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej
8.3.- innych

1) Zasada narastania nie dotyczy wierszy 1., 8., 8.1., 8.2. i 8.3.

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego.

E. Informacja na temat prowadzonych postępowań w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Lp.WyszczególnienieWykonanie miesięczne
pierwszy miesiąc kwartałudrugi miesiąc kwartałutrzeci miesiąc kwartału
12345
1.Liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez organ

właściwy wierzyciela

1.1.- w tym stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia
2.Liczba spraw, w których rozłożono na raty należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

z funduszu alimentacyjnego

3.Liczba decyzji w sprawie umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu

alimentacyjnego

4.Liczba decyzji umarzających należności od dłużników alimentacyjnych, w tym na podstawie:
4.1.- art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy
4.2.- art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy
4.3.- art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy
4.4.- art. 30 ust. 2 ustawy
5.Liczba spraw, w których wygaszono należności, z tego:
5.1.- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie

art. 23 ust. 9 ustawy

5.2.- od dłużników alimentacyjnych na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy
6.Liczba decyzji ostatecznych dotyczących funduszu alimentacyjnego wydanych przez Samorządowe

Kolegia Odwoławcze, w tym:

6.1.- pozostawiających w mocy decyzję organu właściwego
6.2.- zmieniających decyzję organu właściwego
6.3.- uchylających decyzję organu właściwego i przekazujących sprawę do ponownego rozpatrzenia

F. Informacje na temat osób korzystających ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dłużników alimentacyjnych

Lp.WyszczególnienieWykonanie miesięczne
pierwszy miesiąc

kwartału

drugi miesiąc

kwartału

trzeci miesiąc

kwartału

12345
1.Liczba rodzin pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego, z tego o dochodzie rodziny w przeliczeniu

na osobę:

1.1.- bez dochodu
1.2.- od 0,01 do 100 złotych
1.3.- od 100,01 do 252 złotych
1.4.- od 252,01 do 362,50 złotych
1.5.- od 362,51 do 504 złotych
1.6.- od 504,01 do 583 złotych
1.7.- od 583,01 do 725 złotych
2.Liczba rodzin, w których pobierane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego:
2.1.- z 1 osobą uprawnioną
2.2.- z 2 osobami uprawnionymi
2.3.- z 3 osobami uprawnionymi
2.4.- z 4 i więcej osobami uprawnionymi
3.Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez osobę pozostającą

w związku małżeńskim z osobą zobowiązaną do alimentacji wobec osoby uprawnionej

4.Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez osobę pozostającą

w związku małżeńskim z osobą niezobowiązaną_do alimentacji wobec osoby uprawnionej

5.Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez rodzica

niepozostającego w związku małżeńskim

6.Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wychowywanych przez rodziców

niepozostających w związku małżeńskim

7.Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobierających świadczenie z funduszu

alimentacyjnego na siebie

8.Liczba osób uprawnionych otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego w wysokości:
8.1.- do 100 złotych
8.2.- od 100,01 do 200 złotych
8.3.- od 200,01 do 300 złotych
8.4.- od 300,01 do 400 złotych
8.5.- od 400,01 do 500 złotych
9.Liczba osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w stosunku do których zasądzone zostało

świadczenie alimentacyjne, z tego w wysokości:

9.1.- do 100 złotych
9.2.- od 100,01 do 200 złotych
9.3.- od 200,01 do 300 złotych
9.4.- od 300,01 do 400 złotych
9.5.- od 400,01 do 500 złotych
9.6.- od 500,01 do 700 złotych
9.7.- od 700,01 do 900 złotych
9.8.- ponad 900,01 złotych
10.Liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego pobieranych w związku z zamieszkiwaniem dłużnika

alimentacyjnego poza granicami Polski, w tym:

10.1.- w związku z niemożnością wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów
11.Liczba dłużników alimentacyjnych w gminie

G. Informacja na temat podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych

Lp.WyszczególnienieLiczba podjętych działań

(wykonanie miesięczne)

Liczba podjętych działań, które

w kwartale doprowadziły do wzrostu

ściągalności należności

wymienionych

w art. 28 ust. 1 pkt 1-4 ustawy

pierwszy

miesiąc

kwartału

drugi miesiąc

kwartału

trzeci

miesiąc

kwartału

123456
1.Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję

zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego

oraz oświadczenia majątkowego

2.Przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z rodzinnego wywiadu środowiskowego
3.Zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się

w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy

4.Poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej

dłużnika alimentacyjnego

5.Informacje od starosty o odmowie dokonania przez dłużnika alimentacyjnego

czynności, o których mowa art. 5 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy

x
6.Wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego

za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych

7.Wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się

od zobowiązań alimentacyjnych

8.Wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, w tym:

x
8.1.- na podstawie art. 5 ust. 3a ustawyx
9.Złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu

karnego

10.Skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego
11.Skierowanie wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnegox
12.Wystąpienie z powództwem o ustalenie alimentów od innych osób
13.Informacje przekazywane do sądu o bezczynności lub opieszałości komornika

sądowego (art. 3 ust. 8 ustawy)

14.Przekazanie informacji gospodarczej do biura informacji gospodarczej o

zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających

z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy w przypadku powstania

zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy

Osoba sporządzająca sprawozdanie:

imię i nazwisko ...............................

telefon .............................................

e-mail ..............................................

podpis .............................................

data .................................................

SPOSÓB SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA (OBJAŚNIENIA)

1. W częściach A, B, C, D sprawozdania liczbę świadczeń oraz wydatki ujmuje się

narastająco od początku roku (np. informacja za listopad ujęta w sprawozdaniu za IV

kwartał w częściach A, B, C, D w kol. 4. i 7. obejmuje dane za okres styczeń-listopad).

2. W częściach E, F i G sprawozdania dane podaje się w ujęciu miesięcznym

(nienarastająco).

3. Wartości w sprawozdaniu ujmuje się z dokładnością do 1 zł, z wyjątkiem części A

wierszy 2., 2.1., 2.2. i 2.3. oraz części D wiersza 8.1. sprawozdania, gdzie wartości

wykazuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Sprawozdanie sporządza się metodą kasową - ujmuje się wydatki faktycznie poniesione

i liczbę rzeczywiście wypłaconych świadczeń. W przypadku gdy świadczenie wypłacane

jest w ratach, w części A w wierszach 1., 1.1., 1.2., 1.3. kol. 6.-8. sprawozdania

świadczenie ujmuje się w miesiącu, w którym wypłacono pierwszą ratę, zaś kwoty

wykazuje się według faktycznej wypłaty. W przypadku wypłaty wyrównania należnych

świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku z podwyższeniem przez sąd do nowej,

wyższej wysokości alimentów - kwot takich nie należy traktować jako wypłat nowych

świadczeń. W takiej sytuacji, w części A w wierszach 1., 1.1., 1.2.,1.3. kol. 6.-8.

sprawozdania świadczenie ujmuje się w miesiącu, w którym wypłacono świadczenie w

pierwotnie obowiązującej wysokości, zaś kwoty wykazuje się według faktycznej wypłaty

wyrównań w związku z podwyższeniem przez sąd wysokości alimentów.

5. Kwoty i liczby wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wykazane

w części A w wierszach 1., 1.1., 1.2., 1.3. sprawozdania nie są pomniejszane o zwroty

świadczeń nienależnie pobranych. Kwoty odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń

wykazywane są w części C sprawozdania. W przypadku, gdy ze świadczeń z funduszu

alimentacyjnego potrącane są w danym miesiącu świadczenia nienależnie pobrane,

należy w części A wykazać kwotę i liczbę świadczeń z funduszu alimentacyjnego bez

potrącenia o odzyskane świadczenia nienależnie pobrane, zaś w części C wykazać kwotę

odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

6. W części A w wierszach 1.1., 1.2., 1.3. kwoty i liczby wypłacanych świadczeń

z funduszu alimentacyjnego, w przypadku uzależnienia prawa do nich od legitymowania

się przez osobę uprawnioną orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

wykazuje się według odpowiedniej grupy wiekowej osoby uprawnionej.

7. Kwoty w części A w wierszach 2., 2.1., 2.2. i 2.3. należy wykazywać w tym miesiącu,

w którym nastąpiło przekazanie środków na dochody budżetu państwa.

8. Kwoty w części A w wierszach 3., 3.1., 3.2. należy wykazywać w tym miesiącu,

w którym nastąpiło faktyczne przekazanie środków na dochody własne.

9. Wartości w części A sprawozdania wykazuje się bez odsetek, z tym że w przypadku

wartości dotyczących zaliczek alimentacyjnych wykazuje się łącznie kwotę powiększenia

o 5%.

10. Wartości w części B sprawozdania wykazuje się bez odsetek.

11. Odzyskane świadczenia nienależnie pobrane wykazuje się w części C sprawozdania bez

pobranych odsetek. Wiersz 1.1. w części C sprawozdania dotyczy świadczeń

z funduszu alimentacyjnego wypłaconych w latach ubiegłych.

12. W części C w wierszu 2. sprawozdania ujmuje się niepodjęte świadczenia z funduszu

alimentacyjnego. W części A wykazuje się świadczenia faktycznie wypłacone (jeżeli

osoba nie zgłasza się po świadczenia, to w części A nie wykazuje się wydatków). Jeżeli

świadczenie nie zostało wykazane jako świadczenie pobrane w części A, to nie wykazuje

się tego świadczenia w części C. Istnieje wyjątek od powyższej zasady - jeżeli organ

przekazał do wypłaty świadczenie, a do momentu złożenia sprawozdania za dany kwartał

roku do organu nie wpłynęła informacja o niepobraniu świadczenia (np. 3-miesięczna

umowa z pocztą) albo jeżeli organ przekazał do wypłaty świadczenie i istnieją przesłanki

do uznania, że osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy nie zgłosi się po nie

do końca okresu świadczeniowego to świadczenie to wykazuje się w części A (brak

uwzględnienia w części C). Świadczenia niepodjęte, wykazane wcześniej w części A,

wykazuje się w części C w miesiącu, w którym prawo do świadczeń wygasło

(wygaśnięcie nie skutkuje koniecznością uwzględnienia tego faktu w powyższym

miesiącu w części A). W sytuacji gdy niepodjęte świadczenia przekazane były

do wypłaty w roku poprzednim, należy wykazać te świadczenia również w wierszu 2.1.

w części C sprawozdania.

13. W części D w wierszu 3. sprawozdania wykazuje się 3% miesięcznej transzy określonej

w rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej.

14. W części D w wierszu 4. sprawozdania ujmuje się całość wydatków na obsługę

świadczeń z funduszu alimentacyjnego sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu

państwa ujętej w rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej oraz z innych źródeł, w tym

również wydatki wykazane w wierszu 7.2. tej części sprawozdania. Natomiast

w części D w wierszu 5. ujmuje się całość wydatków na działania podejmowane wobec

dłużników alimentacyjnych sfinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa ujętej

w rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej oraz z innych źródeł, w tym również wydatki

wykazane w wierszu 7.1. tej części sprawozdania.

15. W części D w wierszu 8. sprawozdania wykazuje się liczbę osób realizujących ustawę -

np. jeżeli świadczenia realizują dwie osoby zatrudnione na 0,5 etatu, w wierszu 8.

wykazana będzie liczba 2, natomiast w wierszu 8.1. liczba 1. W przypadku zatrudnienia

osoby na podstawie różnych umów wykazuje się osobę w odpowiednich wierszach

sprawozdania odnoszących się do danego rodzaju zatrudnienia (np. jeżeli osoba jest

zatrudniona jednocześnie na 0,5 etatu oraz umowę zlecenie w wierszu 8.1. wykazuje się

0,5, w wierszu 8.2. wykazuje się 1, a w wierszu 8. wykazuje się 1).

16. W części D w wierszach 8.1. i 8.2. sprawozdania wykazuje się liczbę osób, za które

pracodawca ponosi pełne koszty zatrudnienia.

17. W części D w wierszu 8.3. sprawozdania wykazuje się również liczbę osób, za które

pracodawca nie ponosi pełnych kosztów zatrudnienia.

18. W części E w wierszu 1. wykazuje się wszystkie decyzje wydane przez organ właściwy

wierzyciela w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym

również te, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy.

19. Wartości w części F sprawozdania, z wyjątkiem wiersza 11., wykazuje się w miesiącu

wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W przypadku, gdy w danym miesiącu

nie wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego i nie wykazano go w części A

w wierszu 1. sprawozdania, stosownych wartości nie należy również wykazywać w części

F sprawozdania. Natomiast wypłata wyrównań kwot świadczeń w pełnej wysokości

w danym miesiącu za poprzednie miesiące nie powinna skutkować wielokrotnym

wykazywaniem liczby rodzin i liczby osób uprawnionych w części F sprawozdania.

W części F sprawozdania, zarówno w liczbie rodzin, jak i liczbie osób uprawnionych, nie

należy także wykazywać wartości w przypadku wypłaty kolejnej raty świadczenia

z funduszu alimentacyjnego oraz przypadku wypłaty wyrównania należnych świadczeń

z funduszu alimentacyjnego w związku z podwyższeniem przez sąd do nowej, wyższej

wysokości alimentów.

20. Osoba uprawniona pobierająca świadczenie z funduszu alimentacyjnego na siebie

wykazywana w części F sprawozdania, w szczególności w wierszu 7., jest to osoba, którą

w świetle ustawowej definicji rodziny (art. 2 pkt 12 ustawy) wykazuje się jako jedyną we

wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (np. osoba

uprawniona, która ma zasądzone alimenty od obojga rodziców i ich egzekucja jest

bezskuteczna albo osoba, która ma zasądzone alimenty od jednego z rodziców i ich

egzekucja jest bezskuteczna, gdy drugi z rodziców nie żyje albo ojciec dziecka jest

nieznany). Nie jest osobą uprawnioną pobierającą świadczenie z funduszu

alimentacyjnego na siebie pełnoletnia osoba uprawniona, która sama złożyła wniosek

o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jednakże w świetle

ustawowej definicji rodziny w skład tej rodziny wchodzą inni jej członkowie (i są oni

wykazani we wniosku). W przypadku wierszy 2.-2.4 dotyczących liczby rodzin,

w których pobierane są świadczenia z funduszu alimentacyjnego w zależności od liczby

osób uprawnionych w rodzinie, osobę pobierającą świadczenie z funduszu

alimentacyjnego na siebie wykazuje się wyłącznie w wierszu 2. tej części sprawozdania.

21. W części F sprawozdania wartość wiersza 7. nie zawiera się w wierszach 3.-6.

22. W części F w wierszu 11. sprawozdania wykazuje się dłużników alimentacyjnych,

dla których gmina jest organem właściwym dłużnika w rozumieniu ustawy.

23. W części G w wierszu 7. wykazuje się wyłącznie te decyzje o uznaniu dłużnika

alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, które stały się

ostateczne.

24. Ocena podjętych w kwartale działań, które doprowadziły do wzrostu ściągalności

należności wymienionych w art. 28 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, wykazywanych w części G

w kolumnie 6. sprawozdania należy do organu właściwego dłużnika (wiersze 1.-13.) oraz

organu właściwego wierzyciela (wiersze 12. i 14.) i dotyczy nie tylko efektów działań

podjętych w bieżącym kwartale sprawozdawczym, lecz również działań wykazanych

w sprawozdaniach za poprzednie kwartały.

25. Użyte w sprawozdaniu sformułowanie "w tym" oznacza sumę niezupełną, natomiast

"z tego" oznacza sumę zupełną.

1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 800 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 81, poz. 530 i Nr 229, poz. 1504 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 735, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212.