Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1455

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 28 czerwca 2017 r.
w sprawie sprawozdań spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

Na podstawie art. 62c ust. 4 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1910, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, formę, sposób i częstotliwość sporządzania przez kasy oraz Kasę Krajową sprawozdań z danymi, o których mowa w art. 62c ust. 1 i 2 ustawy, zwanych dalej "danymi sprawozdawczymi", oraz terminy i sposób ich przekazywania Komisji.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego;
2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;
3) kasie - rozumie się przez to spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową;
4) Kasie Krajowej - rozumie się przez to Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową.
§  3.  Kasa przekazuje dane sprawozdawcze w zakresie:
1) danych ogólnych;
2) bilansu;
3) rachunku zysków i strat;
4) informacji o funduszach własnych;
5) współczynnika wypłacalności;
6) wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego;
7) wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka walutowego;
8) wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego;
9) informacji o inwestycjach kasy;
10) informacji o płynności kasy;
11) rezerwy płynnej kasy;
12) należności z tytułu lokat według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według podmiotów;
13) kredytów i pożyczek w podziale na zabezpieczenia oraz według podmiotów;
14) kredytów i pożyczek w podziale na zabezpieczenia oraz według produktów;
15) kredytów i pożyczek w podziale na opóźnienia w spłacie oraz według podmiotów;
16) kredytów i pożyczek w podziale na opóźnienia w spłacie oraz według produktów;
17) kredytów i pożyczek według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według produktów i podmiotów;
18) zobowiązań finansowych według wartości bilansowej oraz według produktów i podmiotów;
19) zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności według wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne oraz według podmiotów;
20) zobowiązań z tytułu kredytów według wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne oraz według podmiotów;
21) zobowiązań finansowych z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności według wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności oraz według podmiotów;
22) zobowiązań z tytułu kredytów według wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności oraz według podmiotów;
23) depozytów bezterminowych według wartości bilansowej w podziale na okresy wypowiedzenia oraz według podmiotów;
24) należności z tytułu kredytów i pożyczek według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według podmiotów;
25) papierów wartościowych według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według produktów;
26) istotnych zaangażowań kredytowych kasy;
27) istotnych zaangażowań depozytowych kasy;
28) przekroczenia koncentracji zaangażowań;
29) papierów wartościowych według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według produktów i podmiotów;
30) instrumentów kapitałowych w podziale na podmioty oraz według produktów;
31) dłużnych papierów wartościowych w podziale na podmioty oraz według produktów;
32) zobowiązań z tytułu własnej emisji w podziale na produkty oraz według terminów pierwotnych;
33) zobowiązań pozabilansowych udzielonych;
34) zobowiązań pozabilansowych otrzymanych;
35) promes udzielenia kredytu według wartości nominalnej;
36) informacji o radzie nadzorczej i zarządzie;
37) zobowiązań z tytułu własnej emisji w podziale na produkty oraz według terminów wymagalności;
38) propozycji podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia strat;
39) należności objętych restrukturyzacją;
40) ryzyka stopy procentowej;
41) sprzedaży wierzytelności;
42) przychodów z tytułu odsetek;
43) zabezpieczeń ustanowionych i przejętych na rzecz kasy.
§  4. 
1.  Dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 3, kasa sporządza odpowiednio do charakteru tych danych narastająco od początku roku obrotowego:
1) do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego i przekazuje Komisji do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który te dane są sporządzane - w odniesieniu do danych sprawozdawanych z częstotliwością miesięczną;
2) do ostatniego dnia kwartału, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień kwartału i przekazuje Komisji do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który te dane są sporządzane - w odniesieniu do danych sprawozdawanych z częstotliwością kwartalną.
2.  Dniem sprawozdawczym jest ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
§  5.  W przypadku rozpoczęcia przez kasę działalności w innym dniu niż:
1) pierwszy dzień miesiąca - dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, kasa sporządza po raz pierwszy za okres od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca, w którym działalność została rozpoczęta;
2) pierwszy dzień kwartału - dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, kasa sporządza po raz pierwszy za okres od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia kwartału, w którym działalność została rozpoczęta.
§  6. 
1.  Szczegółowe oznaczenie formularzy sprawozdawczych sprawozdawczości kas oraz częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych przy użyciu tych formularzy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.  Szczegółowe oznaczenie formularzy sprawozdawczych sprawozdawczości małych kas oraz częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych przy użyciu tych formularzy określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.  Szczegółowy zakres oraz strukturę danych sprawozdawczych, o których mowa w § 3:
1) pkt 1-25 i 28-43 - określają formularze sprawozdawcze, których wzory określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
2) pkt 26 i 27 - określają formularze sprawozdawcze, których wzory określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  7.  Kasa, z wyjątkiem kasy zawieszonej i w upadłości, przekazuje także informacje o poziomie współczynnika wypłacalności za każdy dzień roboczy, w którym utrzymuje się on poniżej wymaganego poziomu, nie później niż następnego dnia roboczego. Informacje te kasa przekazuje na formularzu FWW01 po wypełnieniu wszystkich określonych w tym formularzu pozycji.
§  8.  Kasa Krajowa przekazuje dane sprawozdawcze w zakresie:
1) danych ogólnych;
2) bilansu;
3) rachunku zysków i strat;
4) środków na rachunkach bieżących;
5) instrumentów kapitałowych w podziale na produkty oraz według podmiotów;
6) dłużnych papierów wartościowych w podziale na produkty oraz według podmiotów;
7) kredytów, pożyczek i pozostałych należności oraz instrumentów dłużnych w wartości bilansowej w podziale na przeterminowania;
8) zobowiązań finansowych w wartości bilansowej w podziale na produkty oraz według rodzajów podmiotów;
9) zobowiązań finansowych w wartości bilansowej w podziale na waluty;
10) zobowiązań finansowych w wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne;
11) zobowiązań z tytułu własnej emisji papierów wartościowych;
12) funduszu stabilizacyjnego;
13) informacji uzupełniającej o wykorzystaniu środków funduszu stabilizacyjnego;
14) promes udzielenia kredytu według wartości nominalnej;
15) zobowiązań finansowych w wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności;
16) depozytów bezterminowych w wartości bilansowej w podziale na okresy wypowiedzenia;
17) aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
18) aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży;
19) pożyczek udzielonych i należności własnych oraz aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności;
20) aktywów finansowych w wartości bilansowej w podziale na waluty;
21) kredytów, pożyczek i pozostałych należności;
22) należności z tytułu kredytów, pożyczek i pozostałych należności oraz instrumentów dłużnych w wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne;
23) utraty wartości aktywów finansowych w podziale na portfele;
24) utraty wartości aktywów finansowych w podziale na produkty;
25) rzeczowego majątku trwałego, nieruchomości inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
26) rzeczowego majątku trwałego, nieruchomości inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących przedmiotem leasingu finansowego;
27) rezerw;
28) informacji o wartości godziwej aktywów finansowych;
29) informacji o wartości godziwej zobowiązań finansowych;
30) przychodów z tytułu odsetek;
31) kosztów z tytułu odsetek;
32) zysków i strat z tytułu aktywów finansowych;
33) zysków i strat z tytułu zobowiązań finansowych;
34) pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;
35) kosztów pracowniczych;
36) usług obcych;
37) podatków i opłat;
38) zobowiązań pozabilansowych udzielonych;
39) zobowiązań pozabilansowych otrzymanych;
40) informacji o radzie nadzorczej i zarządzie;
41) należności z tytułu kredytów, pożyczek i pozostałych należności oraz instrumentów dłużnych według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności;
42) wielkości udzielonej kasom pomocy z innych źródeł niż fundusz stabilizacyjny;
43) wynagrodzeń oraz pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących;
44) należności z tytułu kredytów, pożyczek i pozostałych należności oraz instrumentów dłużnych wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności;
45) zobowiązań i należności Kasy Krajowej z tytułu zgromadzonych środków z tytułu rezerwy płynnej;
46) rezerwy obowiązkowej utrzymywanej w Narodowym Banku Polskim;
47) funduszu kredytowo-inwestycyjnego.
§  9.  Dane sprawozdawcze w zakresie, o którym mowa w § 8, Kasa Krajowa sporządza odpowiednio do charakteru tych danych narastająco od początku roku obrotowego:
1) do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego i przekazuje Komisji do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który te dane są sporządzane - w odniesieniu do danych sprawozdawanych z częstotliwością miesięczną;
2) do ostatniego dnia kwartału, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień kwartału i przekazuje Komisji do ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, za który te dane są sporządzane - w odniesieniu do danych sprawozdawanych z częstotliwością kwartalną.
§  10. 
1.  Szczegółowe oznaczenie formularzy sprawozdawczych sprawozdawczości Kasy Krajowej oraz częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych przy użyciu tych formularzy określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
2.  Wzory formularzy sprawozdawczych dla sprawozdawczości Kasy Krajowej określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  11. 
1.  Kasa oraz Kasa Krajowa przekazują dane sprawozdawcze w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Komisję, w formie plików zgodnych z wymogami określonymi w załączniku nr 7 do rozporządzenia, utworzonych w oparciu o pliki wzorcowe udostępnione na stronie internetowej Komisji.
2.  Dane sprawozdawcze, o których mowa w § 3 pkt 2 i 3 oraz § 8 pkt 2 i 3, odpowiednio kasa oraz Kasa Krajowa przekazują do Komisji także jako dokumenty w postaci papierowej podpisane zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089) albo jako dokumenty elektroniczne podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym - w terminie 10 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1 i § 9 pkt 1.
3.  Dane sprawozdawcze, o których mowa w § 7, są przekazywane w postaci cyfrowego odwzorowania (skanu) dokumentu w postaci papierowej z własnoręcznymi podpisami osób uprawnionych do reprezentowania kasy.
§  12. 
1.  Komisja udostępnia nieodpłatnie kasie oraz Kasie Krajowej system teleinformatyczny, o którym mowa w § 11 ust. 1, wraz z przyjętą w tym systemie technologią identyfikacji.
2.  Dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 11 ust. 1, kasa albo Kasa Krajowa uzyskują po złożeniu wniosku, którego wzór określa załącznik nr 8 do rozporządzenia. Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej.
3.  Kasa, która rozpoczyna działalność, składa wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności.
4.  Zmiana wskazanych we wniosku osób upoważnionych w imieniu kasy albo Kasy Krajowej do nadawania uprawnień użytkowników systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 11 ust. 1, lub zmiana adresu poczty elektronicznej wymaga zgłoszenia Komisji na formularzu wniosku, o którym mowa w ust. 2.
§  13.  W przypadku nieprawidłowości w przekazanych danych sprawozdawczych kasa albo Kasa Krajowa są obowiązane przekazać poprawione dane w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Komisji informacji o nieprawidłowościach. Przekazanie poprawionych danych sprawozdawczych wymaga przekazania pliku z pełnym zakresem wymaganych danych sprawozdawczych.
§  14.  W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 11 ust. 1, uniemożliwiającej przekazywanie danych sprawozdawczych dane te przekazuje się na informatycznym nośniku danych typu CD lub DVD.
§  15.  Kasy przejmowane przez inną kasę lub bank, do dnia wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby podmiotu przejmującego, przekazują dane w trybie i na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu.
§  16.  Dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w § 11 ust. 1, uzyskany przez kasy i Kasę Krajową przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowuje ważność.
§  17. 
1.  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do danych sprawozdawczych przekazywanych przez kasy i Kasę Krajową:
1) za styczeń 2018 r. - w przypadku danych sprawozdawczych przekazywanych miesięcznie;
2) za I kwartał 2018 r. - w przypadku danych sprawozdawczych przekazywanych kwartalnie.
2.  Dane sprawozdawcze przekazywane przez kasy i Kasę Krajową za okresy wcześniejsze niż określone w ust. 1 są opracowywane i przekazywane na zasadach dotychczasowych.
§  18.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZESTAWIENIE OZNACZENIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI KAS ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEKAZYWANIA DANYCH SPRAWOZDAWCZYCH PRZY UŻYCIU TYCH FORMULARZY

Formularze sprawozdawcze dla kasCzęstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych
miesięcznie

(w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który te dane są sporządzane)

kwartalnie

(w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który te dane są sporządzane)

L.p.Symbol

formularza

Tytuł formularza"+" - obowiązek przekazania

"-" - brak obowiązku przekazania

1.DO02Dane ogólne++
2.DO03Liczba prowadzonych rachunków-+
3.BA02Bilans - aktywa++
4.BP02Bilans - pasywa++
5.RZS02Rachunek zysków i strat++
6.ZZFW01Zestawienie zmian w funduszach własnych-+
7.FWW01Fundusze własne++
8.WK01Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego++
9.WK02Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego++
10.WK03Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego++
11.RPP01Rachunek przepływów pieniężnych (dla kas stosujących metodę bezpośrednią)-+
12.RPP02Rachunek przepływów pieniężnych (dla kas stosujących metodę pośrednią)-+
13.GAP01Gotówka i inne aktywa pieniężne++
14.AF01Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy++
15.AF02Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu++
16.AF03Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży++
17.AF04Kredyty i pożyczki oraz inne należności++
18.AF05Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności++
19.AT01Aktywa trwałe-+
20.ST01Rzeczowe aktywa trwałe - zmiana stanu środków trwałych-+
21.ST02Pozostałe aktywa trwałe używane przez kasę-+
22.ST03Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe w budowie-+
23.WNIP01Wartości niematerialne i prawne - zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych-+
24.WNIP02Wartości niematerialne i prawne - nieamortyzowane wartości niematerialne i prawne-+
25.RMK01Rozliczenia międzyokresowe - aktywa++
26.PA01Inne aktywa++
27.ZF02Zobowiązania finansowe w wartości bilansowej++
28.RE01Rezerwy++
29.ZWB01Zobowiązania z tytułu podatków-+
30.RMK02Rozliczenia międzyokresowe - pasywa++
31.FSIZ01Fundusze specjalne i inne zobowiązania-+
32.FW02Struktura funduszu własnego-+
33.FW03Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych-+
34.FW04Propozycje co do sposobu podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia straty-+
35.ZPU01Zobowiązania pozabilansowe udzielone-+
36.ZPU02Ustanowione przez kasę zabezpieczenia majątkowe-+
37.ZPO01Zobowiązania pozabilansowe otrzymane-+
38.NLOK02Należności z tytułu lokat według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według podmiotów++
39.DPW01Papiery wartościowe według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według produktów i podmiotów-+
40.DPW02Instrumenty kapitałowe i dłużne papiery wartościowe - informacja o utracie wartości-+
41.DPW03Dłużne papiery wartościowe w podziale na podmioty oraz według produktów++
42.DPW04Instrumenty kapitałowe w podziale na podmioty oraz według produktów-+
43.DPW05Inwestycje w udziały, akcje i wkłady w innych podmiotach-+
44.DPW06Dłużne papiery wartościowe według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według produktów-+
45.DPW07Dłużne papiery wartościowe według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według podmiotów-+
46.NKIP01Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, z wyłączeniem ujmowanych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do obrotu - w podziale na zabezpieczenia oraz według podmiotów++
47.NKIP02Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, z wyłączeniem ujmowanych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do obrotu - w podziale na zabezpieczenia oraz według produktów++
48.NKIP03Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, z wyłączeniem ujmowanych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do obrotu - w podziale na kategorie ryzyka określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.)1 oraz według podmiotów++
49.NKIP04Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, z wyłączeniem ujmowanych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do obrotu - w podziale na kategorie ryzyka określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.)2 oraz według produktów++
50.NKIP05Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, z wyłączeniem ujmowanych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do obrotu - według podmiotów++
51.NKIP06Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności (wszystkie portfele) według zabezpieczeń, wartość brutto-+
52.NKIP07Kredyty i pożyczki na nieruchomości według terminów pierwotnych-+
53.NKIP08Informacja na temat ryzyka kredytowego oraz odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości - należności nieściągalne spisane w ciężar odpisów z tytułu utraty wartości++
54.NKIP09Należności objęte restrukturyzacją (wszystkie portfele) (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i pożyczki oraz inne należności)++
55.NKIP10Należności z odroczonym terminem zapłaty oraz należności przeterminowane i należności sporne, na które nie utworzono odpisu aktualizującego oraz według podmiotów++
56.NKIP11Należności z odroczonym terminem zapłaty oraz należności przeterminowane i należności sporne, na które nie utworzono odpisu aktualizującego oraz według produktów++
57.NWTZ01Kredyty i pożyczki oraz inne należności według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według podmiotów++
58.NWTZ02Kredyty i pożyczki oraz inne należności według wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne oraz według podmiotów++
59.NWTZ03Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności (wszystkie portfele) według wartości początkowej i terminów pierwotnych-+
60.NWTZ04Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności (wszystkie portfele) według wartości początkowej i terminów zapadalności-+
61.RSP01Ryzyko stopy procentowej - zestawienie pozycji według długości okresu przeszacowania++
62.RSP02Ryzyko stopy procentowej - zaktualizowany średni okres zwrotu++
63.RSP03Ryzyko stopy procentowej - informacje dodatkowe++
64.RSP04Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów według terminów pierwotnych, w okresie sprawozdawczym++
65.RSP05Dane służące obliczeniu oprocentowania nowych umów według terminów pierwotnych++
66.NO01Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, z wyłączeniem ujmowanych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do obrotu - według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według podmiotów i produktów-+
67.AF06Utrata wartości dla aktywów finansowych w podziale na portfele-+
68.AF07Utrata wartości dla aktywów finansowych w podziale na produkty i podmioty-+
69.AF08Aktywa finansowe stanowiące zabezpieczenie: wyłączenia i zobowiązania finansowe powiązane z przeniesionymi aktywami finansowymi-+
70.AF09Sprzedaż wierzytelności-+
71.ZF01Zobowiązania finansowe według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według produktów i podmiotów++
72.ZF03Zobowiązania finansowe według wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne według podmiotów++
73.ZF04Zobowiązania finansowe według wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności według podmiotów++
74.ZF05Pozostałe zobowiązania w wartości bilansowej-+
75.ZF06Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy-+
76.ZF07Zobowiązania finansowe z tytułu oszczędności i zabezpieczeń pieniężnych w wartości bilansowej-+
77.ZF08Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności według wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne oraz według rodzaju-+
78.ZF09Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności według wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności oraz według rodzaju-+
79.ZFW01Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych za zgodą Komisji-+
80.ZWE01Zobowiązania z tytułu własnej emisji w podziale na produkty oraz według terminów pierwotnych-+
81.ZWE02Zobowiązania z tytułu własnej emisji w podziale na produkty oraz według terminów wymagalności-+
82.PUK01Promesy udzielenia kredytu według wartości nominalnej-+
83.PO01Przychody z tytułu odsetek według rodzaju instrumentu finansowego++
84.PO02Przychody z tytułu odsetek według produktów++
85.KO01Koszty odsetek++
86.PIK01Pozostałe przychody i koszty operacyjne-+
87.PIK02Koszty pracownicze-+
88.PIK03Koszty działania kasy-+
89.PIK04Wynik operacji nadzwyczajnych-+
90.PIK05Podatek dochodowy od osób prawnych - struktura podatku dochodowego od osób prawnych-+
91.PIK06Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji-+
92.PIK07Zyski i straty z tytułu zobowiązań finansowych-+
93.PIK08Zyski i straty z tytułu aktywów finansowych-+
94.PIK09Przychody i koszty od środków pomocowych-+
95.PIK10Aktywa przychodowe i nieprzychodowe++
96.PIK11Pasywa kosztowe i niekosztowe++
97.OA01Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - zmiana w bieżącym okresie sprawozdawczym-+
98.OA02Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - w podziale na rodzaje aktywów-+
99.OA03Aktywa finansowe z tytułu kredytów i pożyczek, dłużnych papierów wartościowych oraz pozostałych należności, od których kasa nie nalicza odsetek-+
100.IK02Inwestycje kasy++
101.PLK02Płynność kasy++
102.RPL02Rezerwa płynna++
103.RO01Rezerwa obowiązkowa utrzymywana w Kasie Krajowej++
104.RNIZ01Informacja o składzie rady nadzorczej i zarządu kasy-+
105.RNIZ02Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących-+
106.DZ01Działalność zaniechana-+
107.PKZ02Przekroczenie koncentracji zaangażowań-+
108.PKZ03Koncentracja aktywów-+
109.FS01Aktywa z tytułu wpłat na fundusz stabilizacyjny-+
110.ZAB01Zabezpieczenia ustanowione i przejęte na rzecz kasy oraz sprzedane w przypadku, gdy kasa jest uprawniona do sprzedaży zabezpieczenia lub obciążenia go zastawem-+
111.ZAB02Zabezpieczenia ustanowione na rzecz kasy w przypadku, gdy kasa jest uprawniona do sprzedaży zabezpieczenia lub obciążenia go zastawem-+
112.ZAB03Składniki aktywów przejęte z tytułu zabezpieczenia-+
Formularze dotyczące istotnych zaangażowań
113DAN01Dane o sporządzającym i zatwierdzającym sprawozdanie++
114ZKK01Istotne zaangażowania kredytowe kasy - powyżej kwoty 100 tys. złotych++
115ZKD01Istotne zaangażowania depozytowe kasy - powyżej kwoty 100 tys. złotych++
__________________________________

1 Z uwzględnieniem art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 245).

2 Z uwzględnieniem art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 245).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZESTAWIENIE OZNACZENIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI MAŁYCH KAS ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEKAZYWANIA DANYCH SPRAWOZDAWCZYCH PRZY UŻYCIU TYCH FORMULARZY

Formularze sprawozdawcze dla małych kasCzęstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych
miesięcznie

(w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który te dane są sporządzane)

kwartalnie

(w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który te dane są sporządzane)

L.p.Symbol

formularza

Tytuł formularza"+" - obowiązek przekazania

"-" - brak obowiązku przekazania

1.DO02Dane ogólne++
2.BA02Bilans - aktywa++
3.BP02Bilans - pasywa++
4.RZS02Rachunek zysków i strat++
5.FWW01Fundusze własne++
6.WK01Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego++
7.WK02Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego++
8.WK03Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego++
9.GAP01Gotówka i inne aktywa pieniężne++
10.AF01Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy++
11.AF02Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu++
12.AF03Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży++
13.AF04Kredyty i pożyczki oraz inne należności++
14.AF05Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności++
15.ZF02Zobowiązania finansowe w wartości bilansowej++
16.FW02Struktura funduszu własnego-+
17.NLOK02Należności z tytułu lokat według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według podmiotów++
18.DPW01Papiery wartościowe według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według produktów i podmiotów-+
19.NKIP01Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, z wyłączeniem ujmowanych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do obrotu - w podziale na zabezpieczenia oraz według podmiotów++
20.NKIP02Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, z wyłączeniem ujmowanych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do obrotu - w podziale na zabezpieczenia oraz według produktów++
21.NKIP03Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, z wyłączeniem ujmowanych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do obrotu - w podziale na kategorie ryzyka określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.)1 oraz według podmiotów++
22.NKIP04Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, z wyłączeniem ujmowanych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do obrotu - w podziale na kategorie ryzyka

określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.)2 oraz według produktów

++
23.NKIP05Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, z wyłączeniem ujmowanych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do obrotu - według podmiotów++
24.NKIP08Informacja na temat ryzyka kredytowego oraz odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości - należności nieściągalne spisane w ciężar odpisów z tytułu utraty wartości++
25.NKIP09Należności objęte restrukturyzacją (wszystkie portfele) (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i pożyczki oraz inne należności)++
26.NKIP10Należności z odroczonym terminem zapłaty oraz należności przeterminowane i należności sporne, na które nie utworzono odpisu aktualizującego oraz według podmiotów++
27.NKIP11Należności z odroczonym terminem zapłaty oraz należności przeterminowane i należności sporne, na które nie utworzono odpisu aktualizującego oraz według produktów++
28.NWTZ01Kredyty i pożyczki oraz inne należności według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według podmiotów++
29.NWTZ02Kredyty i pożyczki oraz inne należności według wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne oraz według podmiotów++
30.NWTZ03Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności (wszystkie portfele) według wartości początkowej i terminów pierwotnych-+
31.AF06Utrata wartości dla aktywów finansowych w podziale na portfele-+
32.ZF01Zobowiązania finansowe według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według produktów i podmiotów++
33.ZF03Zobowiązania finansowe według wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne według podmiotów++
34.ZF04Zobowiązania finansowe według wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności według podmiotów++
35.ZF05Pozostałe zobowiązania w wartości bilansowej-+
36.ZF06Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy-+
37.ZF07Zobowiązania finansowe z tytułu oszczędności i zabezpieczeń pieniężnych w wartości bilansowej-+
38.ZF09Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności według wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności oraz według rodzaju-+
39.OA01Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - zmiana w bieżącym okresie sprawozdawczym-+
40.OA02Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - w podziale na rodzaje aktywów-+
41.OA03Aktywa finansowe z tytułu kredytów i pożyczek, dłużnych papierów wartościowych oraz pozostałych należności, od których kasa nie nalicza odsetek-+
42.IK02Inwestycje kasy++
43.PLK02Płynność kasy++
44.RPL02Rezerwa płynna++
45.RO01Rezerwa obowiązkowa utrzymywana w Kasie Krajowej++
46.RNIZ01Informacja o składzie rady nadzorczej i zarządu kasy-+
47.PKZ02Przekroczenie koncentracji zaangażowań-+
48.FS01Aktywa z tytułu wpłat na fundusz stabilizacyjny-+
__________________________________

1 Z uwzględnieniem art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 245).

2 Z uwzględnieniem art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 245).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZORY FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH SPRAWOZDAWCZOŚCI KAS

DO02 Dane ogólne

A.

DO02.1.

Okres sprawozdawczy

DO02.2.

Pełna nazwa kasy

DO02.3.

Numer kasy

DO02.4.

Numer Regon

DO02.5.

Numer KRS

DO02.6.

Liczba oddziałów kasy

DO02.7.

Liczba filii, ekspozytur, innych placówek obsługi klienta

DO02.8.

Liczba członków kasy

DO02.9.

Liczba zadeklarowanych udziałów członkowskich

DO02.10.

Liczba w pełni opłaconych udziałów członkowskich

DO02.10.1.

Liczba nie w pełni opłaconych udziałów członkowskich

DO02.10.2.

Liczba udziałów członkowskich przeznaczonych na pokrycie

straty

DO02.10.3.

Liczba udziałów członkowskich wypowiedzianych

DO02.10.4.

Wartość jednostki udziałowej

DO02.11.

Liczba przedstawicieli na zebraniu przedstawicieli

DO02.12.

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty

DO02.12.1.

W tym liczba kobiet

DO02.13.

Liczba zadeklarowanych wkładów członkowskich

DO02.14.

Liczba w pełni opłaconych wkładów członkowskich

DO02.14.1.

Liczba nie w pełni opłaconych wkładów członkowskich

DO02.14.2.

Wartość wkładu jednostkowego

DO02.15.

Dane adresowe:

DO02.15.1.

Kod pocztowy

DO02.15.2.

Miejscowość

DO02.15.3.

Ulica i numer domu

DO02.15.4.

Numer telefonu

DO02.15.5.

Adres strony internetowej

DO02.16.

Dane osoby sporządzającej sprawozdawczość

DO02.16.1.

Imię i nazwisko

DO02.16.2.

Telefon służbowy

DO02.16.3.

E-mail służbowy

DO02.17.

Dane osoby zatwierdzającej sprawozdawczość

DO02.17.1.

Imię i nazwisko

DO02.17.2.

Telefon służbowy

DO02.17.3.

E-mail służbowy

DO02.18.

Uwagi

DO02.19.

Data sporządzenia sprawozdania

DO03 - Liczba prowadzonych rachunków

Liczba prowadzonych rachunków

Duże

przedsiębiorstwa

MSP

Przedsiębiorcy

indywidualni

Osoby prywatne

Rolnicy

indywidualni

Instytucje

niekomercyjne

działające na

rzecz

gospodarstw

domowych

Inne

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

DO03.l.

Depozyty złotowe

DO03.1.1.

Depozyty bieżące

DO03.1.2.

Depozyty terminowe

DO03.1.3.

Depozyty zablokowane

DO03.1.4.

Depozyty z terminem

wypowiedzenia

DO03.2.

Depozyty walutowe

DO03.2.1.

Depozyty bieżące

DO03.2.2.

Depozyty terminowe

DO03.2.3.

Depozyty zablokowane

DO03.2.4.

Depozyty z terminem

wypowiedzenia

DO03.3.

Depozyty z dostępem do

internetu

DO03.4.

Kredyty i pożyczki

DO03.4.1.

w rachunku bieżącym

DO03.4.2.

karty kredytowe

DO03.4.3.

konsumpcyjne

DO03.4.4.

na działalność gospodarczą

DO03.4.5.

pozostałe

BA02 - Bilans - Aktywa

AKTYWA

Wartość

bilansowa

A.

BA02.1.

Aktywa pieniężne

BA02.1.1.

Środki pieniężne w kasie

BA02.1.2.

Środki na rachunkach

BA02.2.

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik

finansowy, w tym aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

BA02.2.1.

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

BA02.2.1.1.

Instrumenty kapitałowe

BA02.2.1.2.

Dłużne papiery wartościowe

BA02.2.1.3.

Pozostałe

BA02.2.2.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

BA02.2.2.1.

Instrumenty kapitałowe

BA02.2.2.2.

Dłużne papiery wartościowe

BA02.2.2.3.

Pozostałe

BA02.3.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

BA02.3.1.

Instrumenty kapitałowe

BA02.3.2.

Dłużne papiery wartościowe

BA02.3.3.

Pozostałe

BA02.4.

Kredyty i pożyczki oraz inne należności

BA02.4.1.

Kredyty i pożyczki

BA02.4.2.

Dłużne papiery wartościowe

BA02.4.3.

Pozostałe

BA02.5.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

BA02.5.1.

Dłużne papiery wartościowe

BA02.5.2.

Pozostałe

BA02.6.

Rzeczowe aktywa trwałe

BA02.7.

Wartości niematerialne i prawne

BA02.8.

Rozliczenia międzyokresowe

BA02.8.1.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

BA02.8.2.

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

BA02.9.

Inne aktywa

BA02.9.1.

w tym wkłady na fundusz stabilizacyjny

BA02.10.

Aktywa razem

BP02 - Bilans - Pasywa

PASYWA

Wartość

bilansowa

A.

BP02.1.

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik

finansowy, w tym zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

BP02.1.1.

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik

finansowy

BP02.1.1.1.

Oszczędności

BP02.1.1.2.

Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji

BP02.1.1.3.

Pozostałe zobowiązania

BP02.1.2.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

BP02.1.2.1.

Oszczędności

BP02.1.2.2.

Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji

BP02.1.2.3.

Pozostałe zobowiązania

BP02.2.

Zobowiązania finansowe wyceniane według skorygowanej ceny nabycia

BP02.2.1.

Oszczędności

BP02.2.2.

Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji

BP02.2.3.

Pozostałe zobowiązania

BP02.3.

Rezerwy

BP02.3.1.

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

BP02.3.2.

Inne rezerwy

BP02.4.

Zobowiązania z tytułu podatków

BP02.5.

Rozliczenia międzyokresowe

BP02.6.

Fundusze specjalne i inne zobowiązania

BP02.7.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, razem

BP02.8.

Fundusz udziałowy

BP02.9.

Fundusz zasobowy

BP02.10.

Fundusz z aktualizacji wyceny, w tym dotyczący:

BP02.10.1.

Rzeczowego majątku trwałego

BP02.10.2.

Aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

BP02.11.

Zysk (strata) z lat ubiegłych

BP02.12.

Zysk (strata) netto

BP02.13.

Fundusze razem

BP02.14.

Pasywa razem

RZS02 - Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat

Wartość

A.

RZS02.1.

Przychody z tytułu odsetek

RZS02.1.1.

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w

tym aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

RZS02.1.2.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

RZS02.1.3.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

RZS02.1.4.

Kredyty i pożyczki oraz inne należności

RZS02.1.5.

Inne aktywa

RZS02.2.

Koszty z tytułu odsetek

RZS02.2.1.

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, w

tym aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

RZS02.2.2.

Zobowiązania finansowe wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia

RZS02.2.3.

Pozostałe zobowiązania

RZS02.3.

Wynik z tytułu odsetek

RZS02.4.

Przychody z tytułu dywidend

RZS02.5.1.

Przychody z tytułu prowizji

RZS02.5.2.

Koszty z tytułu prowizji

RZS02.5.

Wynik z tytułu prowizji

RZS02.6.

Zrealizowany wynik z aktywów finansowych i zobowiązań finansowych

innych niż wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz

innych niż przeznaczone do obrotu - netto

RZS02.6.1.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

RZS02.6.2.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

RZS02.6.3.

Kredyty i pożyczki oraz inne należności

RZS02.6.4.

Zobowiązania finansowe wyceniane metodą skorygowanej ceny nabycia

RZS02.6.5.

Pozostałe zrealizowane zyski (straty)

RZS02.7.

Wynik z tytułu aktywów finansowych i zobowiązań finansowych

wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy

RZS02.7.1.

w tym przeznaczonych do obrotu - netto

RZS02.8.

Wynik z tytułu różnic kursowych - netto

RZS02.9.

Wynik działalności kasy

RZS02.10.

Pozostałe przychody operacyjne

RZS02.10.1.

w tym rozwiązane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów

niefinansowych

RZS02.11.

Pozostałe koszty operacyjne

RZS02.11.1.

w tym odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych

RZS02.12.

Koszty działania kasy

RZS02.12.1.

Amortyzacja

RZS02.12.2.

Zużycie materiałów i energii

RZS02.12.3.

Usługi obce

RZS02.12.4.

Bieżące wpłaty na fundusz stabilizacyjny

RZS02.12.5.

Podatki i opłaty

RZS02.12.6.

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

RZS02.12.7.

Pozostałe koszty rodzajowe

RZS02.13.

Rezerwy i rozwiązane rezerwy - netto

RZS02.13.1.

Na zobowiązania pozabilansowe finansowe

RZS02.13.2.

Pozostałe rezerwy

RZS02.14.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości i rozwiązane odpisy

aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych - netto

RZS02.14.1.

Aktywa finansowe dostępne sprzedaży

RZS02.14.2.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

RZS02.14.3.

Kredyty i pożyczki oraz inne należności

RZS02.15.

Wynik działalności operacyjnej

RZS02.16.

Wynik operacji nadzwyczajnych

RZS02.16.1.

Zyski nadzwyczajne

RZS02.16.2.

Straty nadzwyczajne

RZS02.17.

Zysk (strata) brutto

RZS02.18.

Podatek dochodowy

RZS02.19.

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)

RZS02.20.

Zysk (strata) netto

ZZFW01 - Zestawienie zmian w funduszach własnych

Zestawienie zmian w funduszach własnych

Wartość

A.

ZZFW01.1.

Fundusz własny na początek okresu

ZZFW01.1.1.

Korekty błędów

ZZFW01.1.2.

Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZZFW01.2.

Fundusz własny na początek okresu, po korektach

ZZFW01.3.

Fundusz udziałowy na początek okresu

ZZFW01.3.1.

Zmiany funduszu udziałowego

ZZFW01.3.1.1.

a. Zwiększenia (z tytułu)

ZZFW01.3.1.1.1.

- wniesienia wpłat udziałów członkowskich

ZZFW01.3.1.1.2.

ZZFW01.3.1.1.3.

ZZFW01.3.1.1.4.

ZZFW01.3.1.1.5.

ZZFW01.3.1.2.

b. Zmniejszenia (z tytułu)

ZZFW01.3.1.2.1.

- wypłacenia udziałów członkowskich

ZZFW01.3.1.2.2.

ZZFW01.3.1.2.3.

ZZFW01.3.1.2.4.

ZZFW01.3.1.2.5.

ZZFW01.4.

Fundusz udziałowy na koniec okresu

ZZFW01.5.

Fundusz zasobowy na początek okresu

ZZFW01.5.1.

Zmiany funduszu zasobowego

ZZFW01.5.1.1.

a. Zwiększenia (z tytułu)

ZZFW01.5.1.1.1.

- wpłat wpisowego

ZZFW01.5.1.1.2.

- nadwyżki bilansowej

ZZFW01.5.1.1.3.

ZZFW01.5.1.2.

b. Zmniejszenia (z tytułu)

ZZFW01.5.1.2.1.

- pokrycia straty

ZZFW01.5.1.2.2.

ZZFW01.5.1.2.3.

ZZFW01.6.

Fundusz zasobowy na koniec okresu

ZZFW01.7.

Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu

ZZFW01.7.1.

Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny

ZZFW01.7.1.1.

a. Zwiększenia (z tytułu)

ZZFW01.7.1.1.1.

ZZFW01.7.1.1.2.

ZZFW01.7.1.1.3.

ZZFW01.7.1.1.4.

ZZFW01.7.1.1.5.

ZZFW01.7.1.2.

b. Zmniejszenia (z tytułu)

ZZFW01.7.1.2.1.

- zbycia lub likwidacji środków trwałych

ZZFW01.7.1.2.2.

ZZFW01.7.1.2.3.

ZZFW01.7.1.2.4.

ZZFW01.7.1.2.5.

ZZFW01.8.

Fundusz z aktualizacji wyceny na koniec okresu

ZZFW01.9.

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

ZZFW01.9.1.

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

ZZFW01.9.1.1.

a. Korekty błędów

ZZFW01.9.1.2.

b. Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZZFW01.9.2.

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

ZZFW01.9.3.

Zmiana zysku z lat ubiegłych

ZZFW01.9.3.1.

a. Zwiększenia (z tytułu)

ZZFW01.9.3.1.1.

- podziału zysku z lat ubiegłych

ZZFW01.9.3.1.2.

ZZFW01.9.3.1.3.

ZZFW01.9.3.1.4.

ZZFW01.9.3.2.

b. Zmniejszenia (z tytułu)

ZZFW01.9.3.2.1.

ZZFW01.9.3.2.2.

ZZFW01.9.3.2.3.

ZZFW01.9.3.2.4.

ZZFW01.9.4.

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

ZZFW01.9.5.

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

ZZFW01.9.5.1.

a. Korekty błędów

ZZFW01.9.5.2.

b. Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZZFW01.9.6.

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach

ZZFW01.9.7.

Zmiana straty z lat ubiegłych

ZZFW01.9.7.1.

a. Zwiększenia (z tytułu)

ZZFW01.9.7.1.1.

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

ZZFW01.9.7.1.2.

ZZFW01.9.7.1.3.

ZZFW01.9.7.1.4.

ZZFW01.9.7.1.5.

ZZFW01.9.7.2.

b. Zmniejszenia (z tytułu)

ZZFW01.9.7.2.1.

ZZFW01.9.7.2.2.

ZZFW01.9.7.2.3.

ZZFW01.9.7.2.4.

ZZFW01.9.7.2.5.

ZZFW01.9.8.

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

ZZFW01.10.

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

ZZFW01.11.

Wynik netto

ZZFW01.11.1.

Zysk netto

ZZFW01.11.2.

Strata netto

ZZFW01.3.

Odpis z zysku

ZZFW01.12.

Fundusz własny na koniec okresu

ZZFW01.13.

Fundusz własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału

zysku (pokrycia straty)

FWW01 - Fundusze własne

Wartość

A.

FWW01.1.

Fundusz udziałowy

FWW01.1.1.

udziały obowiązkowe

FWW01.1.1.1.

udziały zadeklarowane

FWW01.1.1.2.

udziały nieopłacone (-)

FWW01.1.2.

udziały nadobowiązkowe

FWW01.1.2.1.

udziały zadeklarowane

FWW01.1.2.2.

udziały nieopłacone (-)

FWW01.2.

Fundusz zasobowy

FWW01.2.1.

z nadwyżki bilansowej

FWW01.2.2.

z wpłat wpisowego

FWW01.2.3.

z lat poprzednich

FWW01.3.

Zobowiązania podporządkowane otrzymane z funduszu

stabilizacyjnego

FWW01.3.1.

kwota pomniejszenia z tytułu 20% amortyzacji na koniec każdego roku

w ciągu ostatnich 5 lat trwania umowy zobowiązania

FWW01.4.

Dodatkowa kwota odpowiedzialności członków kasy

FWW01.5.

Strata z lat ubiegłych (-)

FWW01.6.

Strata w trakcie zatwierdzania (-)

FWW01.7.

Strata bieżącego okresu (-)

FWW01.8.

Inne pomniejszenia funduszy własnych kasy określone na podstawie

odrębnych przepisów (-)

FWW01.9

Zobowiązania podporządkowane otrzymane z innych źródeł

FWW01.9.1

kwota pomniejszenia z tytułu 20% amortyzacji na koniec każdego roku

w ciągu ostatnich 5 lat trwania umowy zobowiązania (-)

FWW01.10.

Zobowiązania podporządkowane otrzymane z Bankowego Funduszu

Gwarancyjnego

FWW01.10.1.

kwota pomniejszenia z tytułu 20% amortyzacji na koniec każdego roku

w ciągu ostatnich 5 lat trwania umowy zobowiązania (-)

FWW01.11.

Fundusz z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych

FWW01.12.

Niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych

FWW01.13.

Niezrealizowane zyski na instrumentach kapitałowych

FWW01.14.

Zaangażowania kapitałowe kasy w instytucje finansowe, instytucje

kredytowe, banki krajowe, banki zagraniczne, zakłady ubezpieczeń i

zakłady reasekuracji oraz kasy (-)

FWW01.15.

Brakująca kwota odpisów aktualizujących (-)

FWW01.16.

Niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych (-)

FWW01.17.

Niezrealizowane straty na instrumentach kapitałowych (-)

FWW01.18.

Suma funduszy własnych kasy

Wymogi kapitałowe kasy

FWW01.19.

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego

FWW01.20.

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego

FWW01.21.

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego

FWW01.22.

Całkowity wymóg kapitałowy kasy

FWW01.23.

Suma wymogów kapitałowych pomnożonych przez 20

FWW01.24.

Współczynnik wypłacalności kasy w %

WK01 - Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego

AKTYWA WAŻONE RYZYKIEM

Kwota

bilansowa

Wielkość

ważona

A.

B.

WK01.1.

Aktywa o wadze ryzyka 0%

WK01.1.1.

Środki pieniężne w kasie i równoważne pożycie gotówkowe

WK01.1.2.

Należności od podmiotów klasy I

WK01.1.3.

Należności od podmiotów klasy II, III i IV, w części zabezpieczonej:

WK01.1.3.1.

kwotą pieniężną przelaną na rachunek kasy

WK01.1.3.2.

gwarancjami (poręczeniami) udzielonymi przez podmioty klasy I

WK01.1.3.3.

dłużnymi papierami wartościowymi, których emitentem jest podmiot klasy I

WK01.1.4.

Obligacje lub inne papiery wartościowe, których emitentem jest podmiot

klasy I

WK01.1.5.

Obligacje lub inne papiery wartościowe, których emitentem jest podmiot klasy

II lub III lub IV w części gwarantowanej (poręczanej) przez podmioty klasy I

WK01.1.6.

Pomniejszenia funduszy własnych kasy, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 4

ustawy

WK01.2.

Aktywa o wadze ryzyka 20%

WK01.2.1.

Środki pieniężne w drodze

WK01.2.2.

Lokaty, wkłady lub udziały w Kasie Krajowej

WK01.2.3.

Należności od podmiotów klasy II, w części nieobjętej wagą ryzyka 0%

WK01.2.4.

Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178

ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896,

z późn. zm.)

WK01.2.5.

Papiery wartościowe, których emitentem jest podmiot klasy II, w części

niegwarantowanej (nieporęczanej) przez podmioty klasy I

WK01.2.6.

Papiery wartościowe, których emitentem jest podmiot klasy III lub IV, w części

objętej gwarancją (poręczeniem) przez podmioty klasy II

WK01.2.7.

Należności od podmiotów klasy III, których pierwotny efektywny termin

zapadalności jest nie dłuższy niż 3 miesiące z wyłączeniem należności, co do

których istnieje zamiar ich odnawiania po upływie terminu zapadalności tak, że

ich efektywny termin zapadalności jest dłuższy niż 3 miesiące

WK01.2.8.

Należności od podmiotów klasy III i klasy IV, w części zabezpieczonej

gwarancjami (poręczeniami) udzielonymi przez podmioty klasy II lub dłużnymi

papierami wartościowymi, których emitentem jest podmiot klasy II

WK01.3.

Aktywa o wadze ryzyka 50 %

WK01.3.1.

Należności w walucie polskiej od podmiotów klasy III, których pierwotny

efektywny termin zapadalności jest dłuższy niż 3 miesiące

WK01.3.2.

Należności w walucie polskiej od podmiotów klasy III i IV w części nieobjętej

wagami ryzyka 0% i 20%, zabezpieczonej hipoteką ustanowioną na

nieruchomości mieszkalnej, którą dłużnik zamieszkuje lub będzie zamieszkiwał

albo oddał lub odda w najem dzierżawę - do wysokości kwoty równej 50%

wartości ustalonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy

WK01.4.

Aktywa o wadze ryzyka 100%

WK01.4.1.

Należności nieobjęte wagami ryzyka 0%, 20%, 50%

WK01.4.2.

Akcje podmiotów notowanych na giełdzie, wchodzące w skład co najmniej

jednego z indeksów giełdowych wymienionych w rozporządzeniu Ministra

Finansów z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie współczynnika wypłacalności

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (Dz. U. poz. 1102)

WK01.4.3.

Papiery wartościowe, których emitentem jest podmiot klasy III lub klasy IV,

w części nieobjętej gwarancją (poręczeniem) przez podmioty klasy I

WK01.4.4.

Zaangażowania kapitałowe kasy wobec podmiotów świadczących usługi

pomocnicze względem działalności kasy oraz podmiotów zależnych w rozu-

mieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1047, z późn. zm.) lub powiązanych z Kasą Krajową w rozumieniu ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988,

z późn. zm.)

WK01.4.5.

Pozostałe aktywa, nieobjęte wagami ryzyka 0%, 20%, 50% lub 150%

WK01.5.

Aktywa o wadze ryzyka 150%

WK01.5.1.

Papiery wartościowe, w części nieobjętej niższymi wagami ryzyka

WK01.6.

Suma aktywów ważonych ryzykiem

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE WAŻONE RYZYKIEM

Wartość

nominalna

Ekwiwalent

bilansowy

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE WAŻONE RYZYKIEM PRODUKTU

A.

B.

WK01.7.

Waga ryzyka produktu 0% (ryzyko niskie)

WK01.7.1.

Niewykorzystane zobowiązania kredytowe (zobowiązania udzielenia kredytu) z

pierwotnym terminem zapadalności do jednego roku lub które można

bezwarunkowo wypowiedzieć w każdej chwili bez uprzedzenia

WK01.8.

Waga ryzyka produktu 50% (ryzyko średnie)

WK01.8.1

Niewykorzystane udzielone zobowiązania kredytowe (zobowiązania udzielenia

kredytu) i podobne zobowiązania z pierwotnym terminem zapadalności

powyżej jednego roku

WK01.9.

Waga ryzyka produktu 100% (ryzyko wysokie)

WK01.9.1.

Pozostałe udzielone zobowiązania pozabilansowe

WK01.10.

Suma zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem produktu

EKWIWALENT BILANSOWY ZOBOWIĄZAŃ POZABILANSOWYCH WAŻONY

RYZYKIEM

Ekwiwalent

bilansowy

Wielkość

ważona

WK01.11.

Ekwiwalent bilansowy o wadze ryzyka 0%

WK01.12.

Ekwiwalent bilansowy o wadze ryzyka 20%

WK01.13.

Ekwiwalent bilansowy o wadze ryzyka 50%

WK01.14.

Ekwiwalent bilansowy o wadze ryzyka 100%

WK01.15.

Ekwiwalent bilansowy o wadze ryzyka 150%

WK01.16.

Suma zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem

WYMÓG KAPITAŁOWY

Wartość

WK01.17.

Suma aktywów i zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem

WK01.18.

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego

WK02 - Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego

Pozycje bilansowe

Pozycja walutowa kasy (netto)

Wymóg

kapitałowy

Aktywa

Zobowiązania

Pozycje

długie

Pozycje

krótkie

Pozycje

domknięte

A.

B.

C.

D.

E.

F.

WK02.1.

EUR

WK02.2.

USD

WK02.3.

CHF

WK02.4.

Inne waluty

WK02.5.

Suma

WK03 - Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego

Lp.

Tytuł

Przychód/koszt/

wynik za rok n-

1

Przychód/koszt/

wynik za rok n-

2

Przychód/koszt/

wynik za rok n-

3

Średnia

arytmetyczna

zysków z

ostatnich trzech

lat

A.

B.

C.

D.

WK03.1.

Wynik z tytułu odsetek

WK03.2.

Wynik z tytułu prowizji

WK03.3.

Wynik z tytułu wyceny i

zrealizowany wynik ze sprzedaży

aktywów i zobowiązań finansowych

WK03.4.

Wynik z różnic kursowych

WK03.5.

Pozostałe przychody operacyjne

WK03.6.

Podstawa kalkulacji wymogu z tytułu

ryzyka operacyjnego (suma pozycji:

1-5)

WK03.7.

Średnia arytmetyczna zysków z

ostatnich trzech lat

WK03.8.

Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka

operacyjnego

RPP01 - Rachunek przepływów pieniężnych (dla kas stosujących metodę bezpośrednią)

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia)

Wartość

A.

RPP01.1.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

RPP01.1.1.

I Wpływy

RPP01.1.1.1.

Odsetki

RPP01.1.1.2.

Prowizje

RPP01.1.1.3.

Inne wpływy operacyjne

RPP01.1.2.

II Wydatki

RPP01.1.2.1.

Odsetki

RPP01.1.2.2.

Prowizje

RPP01.1.2.3.

Wynagrodzenie oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

RPP01.1.2.4.

Inne koszty działania kasy

RPP01.1.2.5.

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

RPP01.1.2.6.

Inne wydatki operacyjne

RPP01.2.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I i II)

RPP01.3.

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

RPP01.3.1.

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i

prawnych

RPP01.3.1.1.

Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i

prawnych

RPP01.3.1.2.

Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

RPP01.3.1.3.

Zbycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

RPP01.3.2.

Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności

RPP01.3.2.1.

Zbycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności

RPP01.3.2.2.

Inne wydatki związane z działalnością inwestycyjną

RPP01.3.2.3.

Inne wpływy związane z działalnością inwestycyjną

RPP01.4.

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

RPP01.5.

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

RPP01.5.1.

Wpływy z wpłat udziałów członkowskich, wpłat wpisowego, wypłat

udziałów członkowskich netto

RPP01.5.2.

Inne wpływy z działalności finansowej

RPP01.5.3.

Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu umów

leasingu finansowego

RPP01.5.4.

Inne wypłaty na rzecz członków

RPP01.5.5.

Inne wydatki z działalności finansowej

RPP01.6.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

RPP01.7.

Przepływy pieniężne netto łącznie

RPP01.8.

Bilansowa zmiana środków pieniężnych

RPP01.8.1.

w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

RPP01.9.

Środki pieniężne na początek okresu

RPP01.10.

Środki pieniężne na koniec okresu

RPP01.10.1.

w tym o ograniczonej możliwości dysponowania

RPP02 - Rachunek przepływów pieniężnych (dla kas stosujących metodę pośrednią)

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Wartość

A.

RPP02.1.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

RPP02.2.

Zysk (Strata) netto

RPP02.3.

Korekty razem:

RPP02.3.1.

Amortyzacja

RPP02.3.2.

Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych

RPP02.3.3.

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

RPP02.3.4.

Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej

RPP02.3.5.

Zmiana stanu rezerw

RPP02.3.6.

Wzrost (spadek) aktywów operacyjnych (z wyłączeniem gotówki i ekwiwalentów)

RPP02.3.6.1.

Wzrost (spadek) aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik

finansowy, w tym wzrost (spadek) aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu

RPP02.3.6.2.

Wzrost (spadek) aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży

RPP02.3.6.3.

Wzrost (spadek) kredytów i pożyczek

RPP02.3.6.4.

Wzrost (spadek) innych aktywów (według kategorii z bilansu)

RPP02.3.7.

Wzrost (spadek) zobowiązań operacyjnych (z wyłączeniem gotówki i ekwiwalentów)

RPP02.3.7.1.

Wzrost (spadek) zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez

wynik finansowy, w tym wzrost (spadek) zobowiązań finansowych przeznaczonych do

obrotu

RPP02.3.7.2.

Wzrost (spadek) zobowiązań finansowych wycenianych według skorygowanej ceny

nabycia

RPP02.3.7.3.

Wzrost (spadek) innych zobowiązań (według kategorii z bilansu)

RPP02.3.8.

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

RPP02.3.9.

Zmiana stanu odpisów aktualizujących

RPP02.3.10.

Inne korekty

RPP02.4.

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

RPP02.5.

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

RPP02.5.1.

Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

RPP02.5.2.

Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

RPP02.5.3.

Nabycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

RPP02.5.4.

Zbycie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

RPP02.5.5.

Nabycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności

RPP02.5.6.

Zbycie aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności

RPP02.5.7.

Inne wydatki związane z działalnością inwestycyjną

RPP02.5.8.

Inne wpływy związane z działalnością inwestycyjną

RPP02.6.

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

RPP02.7.

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

RPP02.7.1.

Wpływy z wpłat udziałów członkowskich, wpłat wpisowego, wypłat udziałów

członkowskich netto

RPP02.7.2.

Inne wpływy z działalności finansowej

RPP02.7.3.

Wydatki z tytułu innych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu umów leasingu

finansowego

RPP02.7.4.

Inne wypłaty na rzecz członków

RPP02.7.5.

Inne wydatki z działalności finansowej

RPP02.8.

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

RPP02.9.

Przepływy pieniężne netto łącznie

RPP02.10.

Bilansowa zmiana środków pieniężnych

RPP02.10.1.

w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

RPP02.11.

Środki pieniężne na początek okresu

RPP02.12.

Środki pieniężne na koniec okresu

RPP02.12.1.

- o ograniczonej możliwości dysponowania

GAP01 - Gotówka i inne aktywa pieniężne

Gotówka i inne aktywa pieniężne

Wartość

bilansowa

A.

GAP01.1.

Środki pieniężne w kasie

GAP01.1.1.

Gotówka

GAP01.1.2.

Pozostałe środki w kasie

GAP01.2.

Środki na rachunkach i ekwiwalenty środków pieniężnych

GAP01.2.1.

Środki na rachunkach bieżących w bankach

GAP01.2.2.

Środki na rachunkach bieżących w Kasie Krajowej

GAP01.2.3.

Lokaty

GAP01.2.4.

Papiery wartościowe

GAP01.3.

Suma

AF01 - Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy

Wartość

bilansowa

A.

AF01.1.

Instrumenty kapitałowe

AF01.1.1.

Akcje kwotowane na aktywnym rynku

AF01.1.2.

Pozostałe akcje

AF01.1.3.

Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego

AF01.1.4.

Inne

AF01.2.

Dłużne papiery wartościowe

AF01.2.1.

Bony skarbowe

AF01.2.2.

Obligacje

AF01.2.3.

Inne

AF01.3.

Pozostałe należności

AF01.3.1.

Duże przedsiębiorstwa

AF01.3.2.

MSP

AF01.3.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

AF01.3.4.

Osoby prywatne

AF01.3.5.

Rolnicy indywidualni

AF01.3.6.

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

AF01.3.7.

Inne

AF01.4.

Suma

AF02 - Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

Cena nabycia

Wartość

bilansowa

A.

B.

AF02.1.

Instrumenty kapitałowe

AF02.1.1.

Akcie kwotowane na aktywnym rynku

AF02.1.2.

Pozostałe akcje

AF02.1.3.

Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego

AF02.1.4.

Inne

AF02.2.

Dłużne papiery wartościowe

AF02.2.1.

Bony skarbowe

AF02.2.2.

Obligacje

AF02.2.3.

Inne

AF02.3.

Pozostałe należności

AF02.3.1.

Duże przedsiębiorstwa

AF02.3.2.

MSP

AF02.3.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

AF02.3.4.

Osoby prywatne

AF02.3.5.

Rolnicy indywidualni

AF02.3.6.

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

AF02.3.7.

Inne

AF02.4.

Suma

AF03 - Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Cena

nabycia

Wartość

godziwa

aktywów

bez utraty

wartości

Wartość

godziwa

aktywów z

utratą

wartości

Odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

A.

B.

C.

D.

E.

AF03.1.

Instrumenty kapitałowe

AFO3.1.1.

Akcje kwotowane na aktywnym

rynku

AF03.1.2.

Pozostałe akcje

AF03.1.3.

Jednostki uczestnictwa funduszy

rynku pieniężnego

AF03.1.4.

Inne

AF03.2.

Dłużne papiery wartościowe

AF03.2.1.

Bony skarbowe

AF03.2.2.

Obligacje

AF03.2.3.

Inne

AF03.3.

Pozostałe należności

AF03.3.1.

Duże przedsiębiorstwa

AF03.3.2.

MSP

AF03.3.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

AF03.3.4.

Osoby prywatne

AF03.3.5.

Rolnicy indywidualni

AF03.3.6.

Instytucje niekomercyjne

działające na rzecz gospodarstw

domowych

AF03.3.7.

Inne

AF03.4.

Suma

AF04 - Kredyty i pożyczki oraz inne należności

Kredyty i pożyczki oraz inne należności

Cena

nabycia

Wartość

bilansowa

brutto

aktywów bez utraty

wartości

Wartość

bilansowa

brutto

aktywów z

utratą

wartości

Odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

A.

B.

C.

D.

E.

AF04.1.

Kredyty i pożyczki

AF04.1.1.

Duże przedsiębiorstwa

AF04.1.2.

MSP

AF04.1.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

AF04.1.4.

Osoby prywatne

AF04.1.5.

Rolnicy indywidualni

AF04.1.6.

Instytucje niekomercyjne

działające na rzecz

gospodarstw domowych

AF04.1.7.

Inne

AF04.2.

Dłużne papiery wartościowe

AF04.2.1.

Bony skarbowe

AF04.2.2.

Obligacje

AF04.2.3.

Inne

AF04.3.

Pozostałe należności

AF04.3.1.

Duże przedsiębiorstwa

AF04.3.2.

MSP

AF04.3.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

AF04.3.4.

Osoby prywatne

AF04.3.5.

Rolnicy indywidualni

AF04.3.6.

Instytucje niekomercyjne

działające na rzecz

gospodarstw domowych

AF04.3.7.

Inne

AF04.4.

Suma

AF05 - Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu

wymagalności

Cena

nabycia

Wartość

bilansowa

brutto

aktywów

bez utraty

wartości

Wartość

bilansowa

brutto

aktywów z

utratą

wartości

Odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

A.

B.

C.

D.

E.

AF05.1.

Dłużne papiery wartościowe

AF05.1.1.

Bony skarbowe

AF05.1.2.

Obligacje

AF05.1.3.

Inne

AF05.2.

Pozostałe należności

AF05.2.1.

Duże przedsiębiorstwa

AF05.2.2.

MSP

AF05.2.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

AF05.2.4.

Osoby prywatne

AF05.2.5.

Rolnicy indywidualni

AF05.2.6.

Instytucje niekomercyjne działające

na rzecz gospodarstw domowych

AF05.2.7.

Inne

AF05.3.

Suma

AT01 - Aktywa trwałe

Wartość bez

uwzględnienia

umorzenia i

odpisów z tytułu

utraty wartości

Umorzenie i

odpisy z tytułu

utraty wartości

A.

B.

AT01.1.

Akcje i udziały zaliczane do aktywów trwałych

AT01.2.

Aktywa trwałe rzeczowe

AT01.2.1.

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)

AT01.2.2.

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

AT01.2.3.

urządzenia techniczne i maszyny

AT01.2.4.

środki transportu

AT01.2.5.

inne środki trwałe

AT01.2.6.

środki trwałe w budowie

AT01.3.

Wartości niematerialne i prawne

AT01.3.1.

wartość firmy

AT01.3.2.

inne wartości niematerialne i prawne

AT01.3.3.

nakłady na wartości niematerialne i prawne

AT01.4.

Aktywa do zbycia

AT01.4.1.

aktywa trwałe

AT01.4.2.

aktywa obrotowe

AT01.5.

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

używane na podstawie umów leasingu, najmu i dzierżawy

AT01.6.

Pozostałe aktywa trwałe

AT01.7.

Suma

ST01 - Rzeczowe aktywa trwałe - Zmiana stanu środków trwałych

Zmiana stanu środków trwałych

Grunty

(w tym prawo

użytkowania

wieczystego

gruntów)

Budynki,

lokale i

obiekty

inżynierii

lądowej i

wodnej

Urządzenia

techniczne i

maszyny

Środki

transportu

Inne środki

trwałe

Środki trwałe

w budowie

Suma

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

ST01.1.

Wartość brutto

ST01.2.

Bilans otwarcia

ST01.3.

Zwiększenia

ST01.4.

Przemieszczenie wewnętrzne

ST01.5.

Zmniejszenia

ST01.6.

Bilans zamknięcia

ST01.7.

Umorzenie

ST01.8.

Bilans otwarcia

ST01.9.

Zwiększenia

ST01.10.

Przemieszczenie wewnętrzne

ST01.11.

Zmniejszenia

ST01.12.

Bilans zamknięcia

ST01.13.

Odpisy aktualizujące

ST01.14.

Bilans otwarcia

ST01.15.

Zwiększenia

ST01.16.

Przemieszczenie wewnętrzne

ST01.17.

Zmniejszenia

ST01.18.

Bilans zamknięcia

ST01.19.

Wartość netto

ST01.20.

Bilans otwarcia

ST01.21.

Bilans zamknięcia

ST02 - Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe używane przez kasę

Pozostałe aktywa trwałe używane przez kasę

Wartość

bilansowa

A.

ST02.1.

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

ST02.2.

Środki trwałe nieamortyzowane, w tym:

ST02.2.1.

będące przedmiotem leasingu operacyjnego

ST02.2.2.

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

ST02.2.3.

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

ST02.2.4.

urządzenia techniczne i maszyny

ST02.2.5.

środki transportu

ST02.2.6.

inne środki trwałe

ST03 - Rzeczowe aktywa trwałe - Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie

Wartość

bilansowa

A.

ST03.1.

Środki trwałe w budowie

ST03.2.

Bilans otwarcia

ST03.3.

Zwiększenia

ST03.4.

Przemieszczenie wewnętrzne

ST03.5.

Odpis aktualizujący

ST03.6.

Zmniejszenia

ST03.7.

Bilans zamknięcia

ST03.8.

Nakłady planowane na rok następny

WNIP01 - Wartości niematerialne i prawne - Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

Zmiana stanu wartości niematerialnych i

prawnych

Koszty

zakończonych

prac

rozwojowych

Inne wartości

niematerialne i

prawne

Zaliczki na

wartości

niematerialne i

prawne

Suma

A.

B.

C.

D.

WNIP01.1.

Wartość brutto

WNIP01.2.

Bilans otwarcia

WNIP01.3.

Zwiększenia

WNIP01.4.

Przemieszczenie

wewnętrzne

WNIP01.5.

Zmniejszenia

WNIP01.6.

Bilans zamknięcia

WNIP01.7.

Umorzenie

WNIP01.8.

Bilans otwarcia

WNIP01.9.

Zwiększenia

WNIP01.10.

Przemieszczenie

wewnętrzne

WNIP01.11.

Zmniejszenia

WNIP01.12.

Bilans zamknięcia

WNIP01.13.

Odpisy aktualizujące

WNIP01.14.

Bilans otwarcia

WNIP01.15.

Zwiększenia

WNIP01.16.

Przemieszczenie

wewnętrzne

WNIP01.17.

Zmniejszenia

WNIP01.18.

Bilans zamknięcia

WNIP01.19.

Wartość netto

WNIP01.20.

Bilans otwarcia

WNIP01.21.

Bilans zamknięcia

WNIP02 - Wartości niematerialne i prawne - nieamortyzowane wartości niematerialne i prawne

Wartość

bilansowa

A.

WNIP02.1.

Nieamortyzowane wartości niematerialne i prawne

RMK01 - Rozliczenia międzyokresowe - aktywa

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

Wartość

bilansowa

A.

RMK01.1.

Rozliczenia międzyokresowe, w tym:1)

RMK01.1.1.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

RMK01.1.2.

RMK01.1.3.

RMK01.1.4.

RMK01.1.5.

RMK01.1.6.

RMK01.1.7.

RMK01.1.8.

RMK01.1.9.

RMK01.1.10.

pozostałe < 10% ogólnej wartości

RMK01.2.

Część długoterminowa (powyżej 12 miesięcy)

RMK01.3.

Część krótkoterminowa (poniżej 12 miesięcy)

Nota objaśniająca:

1) W polach od RMK01.1.1 do RMK01.1.9 należy przedstawić rozliczenia, których udział w całości rozliczeń

jest wyższy niż 10%.

PA01 - Inne aktywa

Inne aktywa

Wartość

bilansowa

A.

PA01.1.

Zapasy

PA01.1.1.

Wartość brutto

PA01.1.2.

Odpisy aktualizujące

PA01.1.3.

Wartość netto

PA01.2.

Inne aktywa

PA01.2.1.

Wkłady na fundusz stabilizacyjny

PA01.2.2.

Wpłacone kaucje z tytułu najmu

PA01.2.3.

Środki pieniężne w drodze

PA01.2.4.

Należności z różnych tytułów

PA01.2.4.1.

podatków ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych

publicznoprawnych

PA01.2.4.2.

rozliczenia kart płatniczych

PA01.2.4.3.

rozrachunki z tytułu przelewów

PA01.2.4.4.

pozostałe

ZF02 - Zobowiązania finansowe w wartości bilansowej

Przeznaczone do

obrotu

Wyceniane w

wartości godziwej

przez wynik

finansowy

Pozostałe wyceniane

według

skorygowanej ceny

nabycia

A.

B.

C.

ZF02.1.

Oszczędności

ZF02.1.1.

Duże przedsiębiorstwa

ZF02.1.2.

MSP

ZF02.1.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

ZF02.1.4.

Osoby prywatne

ZF02.1.5.

Rolnicy indywidualni

ZF02.1.6.

Instytucje niekomercyjne działające

na rzecz gospodarstw domowych

ZF02.1.8.

Inne

ZF02.2.

Zobowiązania z tytułu własnej

emisji

ZF02.2.1.

Duże przedsiębiorstwa

ZF02.2.2.

MSP

ZF02.2.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

ZF02.2.4.

Osoby prywatne

ZF02.2.5.

Rolnicy indywidualni

ZF02.2.6.

Instytucje niekomercyjne działające

na rzecz gospodarstw domowych

ZF02.2.7.

Pozostałe instytucje sektora

finansowego

ZF02.2.7.1.

w tym: Bankowy Fundusz

Gwarancyjny

ZF02.2.7.2.

w tym: Kasa Krajowa

ZF02.2.8.

Banki

ZF02.2.9.

Inne

ZF02.3.

Pozostałe zobowiązania

ZF02.3.1.

Duże przedsiębiorstwa

ZF02.3.2.

MSP

ZF02.3.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

ZF02.3.4.

Osoby prywatne

ZF02.3.5.

Rolnicy indywidualni

ZF02.3.6.

Instytucje niekomercyjne działające

na rzecz gospodarstw domowych

ZF02.3.7.

Banki centralne

ZF02.3.8.

Pozostałe instytucje sektora

finansowego

ZF02.3.8.1.

w tym: Bankowy Fundusz

Gwarancyjny

ZF02.3.8.2.

w tym: Kasa Krajowa

ZF02.3.9.

Banki

ZF02.3.10.

Inne

ZF02.4.

Suma

RE01 - Rezerwy

Rezerwy

Rezerwy na emerytury i inne

świadczenia pracownicze

(również dla byłych

pracowników)

Rezerwy na

restrukturyzację

Rezerwy na

sprawy sporne

(w tym

podatkowe)

Rezerwy na

zobowiązania

pozabilansowe

(finansowe i

gwarancyjne)

Rezerwa z

tytułu

odroczonego

podatku

dochodowego

Pozostałe

rezerwy

Suma

Świadczenia

emerytalne w

tym odprawy

emerytalne i

nagrody

jubileuszowe

Inne

świadczenia

pracownicze

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

RE01.1.

Bilans otwarcia

RE01.2.

Zwiększenia

RE01.3.

Wykorzystanie

RE01.4.

Rozwiązanie

RE01.5.

Wzrost wartości rezerw na inne

umowy rodzące obciążenia

w wyniku dyskontowania (w tym na

skutek zmiany stopy dyskonta)

RE01.6.

Inne zmiany wartości

RE01.7.

Bilans zamknięcia

ZWB01 - Zobowiązania z tytułu podatków

Zobowiązania wobec sektora budżetowego

Wartość

bilansowa

A.

ZWB01.1.

Zobowiązania z tytułu podatków

ZWB01.1.1.

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych

ZWB01.1.2.

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych

ZWB01.1.3.

Zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

ZWB01.1.4.

Zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości

ZWB01.1.5.

ZWB01.1.6.

ZWB01.1.7.

ZWB01.1.8.

ZWB01.1.9.

ZWB01.1.10.

ZWB01.1.11.

ZWB01.1.12.

Pozostałe <10% ogólnej wartości

RMK02 - Rozliczenia międzyokresowe - pasywa

Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

Wartość

bilansowa

A.

RMK02.1.

Rozliczenia międzyokresowe, w tym:1)

RMK02.1.1.

Przychody przyszłych okresów

RMK02.1.2.

RMK02.1.3.

RMK02.1.4.

RMK02.1.5.

RMK02.1.6.

RMK02.1.7.

RMK02.1.8.

RMK02.1.9.

RMK02.1.10.

pozostałe < 10% ogólnej wartości

RMK02.2.

Część długoterminowa (powyżej 12 miesięcy)

RMK02.3.

Część krótkoterminowa (poniżej 12 miesięcy)

Nota objaśniająca:

1) W polach od RMK02.1.1 do RMK02.1.9 należy przedstawić rozliczenia, których udział w całości rozliczeń

jest wyższy niż 10%.

FSIZ01 - Fundusze specjalne i inne zobowiązania

Fundusze specjalne i inne zobowiązania

Wartość

bilansowa

A.

FSIZ01.1.

Fundusze specjalne i inne zobowiązania

FSIZ01.1.1.

Fundusze specjalne

FSIZ01.1.1.1.

FSIZ01.1.1.2.

FSIZ01.1.1.3.

FSIZ01.1.1.4.

FSIZ01.1.1.5.

FSIZ01.1.1.6.

FSIZ01.1.1.7.

FSIZ01.1.1.8.

FSIZ01.1.1.9.

FSIZ01.1.1.10.

Pozostałe <10% ogólnej wartości

FSIZ01.1.2.

Inne zobowiązania

FSIZ01.1.2.1.

FSIZ01.1.2.2.

FSIZ01.1.2.3.

FSIZ01.1.2.4.

FSIZ01.1.2.5.

FSIZ01.1.2.6.

FSIZ01.1.2.7.

FSIZ01.1.2.8.

FSIZ01.1.2.9.

FSIZ01.1.2.10.

Pozostałe <10% ogólnej wartości

FSIZ01.2.

Część długoterminowa (powyżej 12 miesięcy)

FSIZ01.3.

Część krótkoterminowa (poniżej 12 miesięcy)

FW02 - Struktura Funduszu udziałowego

Struktura Funduszu udziałowego

Ilość udziałów

członkowskich

Wartość

udziałów

członkowskich

Udział % w

funduszu

udziałowym

A.

B.

C.

FW02.1.

Duże przedsiębiorstwa

FW02.2.

MSP

FW02.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

FW02.4.

Osoby prywatne

FW02.5.

Rolnicy indywidualni

FW02.6.

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz

gospodarstw domowych

FW02.7.

Inne

FW02.8.

Suma

FW03 - Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych

A.

FW03.1.

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych

FW03.1.1.

Bilans otwarcia

FW03.1.1.1.

a. skutki przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży:

FW03.1.1.1.1.

- zyski lub straty z okresowej wyceny

FW03.1.1.1.2.

- kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości

FW03.1.1.1.3.

- zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii

dostępnych do sprzedaży

FW03.1.1.1.4.

- kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego

instrumentu finansowego

FW03.1.1.1.5.

- kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych

do terminu wymagalności

FW03.1.1.1.6.

- kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych

FW03.1.1.2.

b. ustalenie, przeszacowanie i odpisanie rezerw oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku

dochodowego

FW03.1.1.3.

c. zmiany w wyniku wyceny rzeczowych aktywów trwałych

FW03.1.2.

Bilans zamknięcia

FW04 - Propozycje co do sposobu podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia straty

Propozycje co do sposobu podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia straty

A.

FW04.1.

Propozycje co do sposobu podziału nadwyżki bilansowej lub pokrycia straty

FW04.1.1.

zwiększenie funduszu zasobowego

FW04.1.2.

uzupełnienie udziałów uprzednio przeznaczonych na pokrycie straty

FW04.1.3.

pokrycie straty z funduszu zasobowego

FW04.1.4.

pokrycie straty z funduszu udziałowego

FW04.1.5.

pokrycie straty z zysku

FW04.1.6.

inne

ZPU01 - Zobowiązania pozabilansowe udzielone

Linie kredytowe

Poręczenia

Inne

Zobowiązania z tytułu

operacji walutowych

Zobowiązania z tytułu

zawartych kontraktów kupna

- sprzedaży instrumentów

finansowych

Zobowiązania z tytułu

udzielonych zabezpieczeń

Zobowiązan

ia nieobjęte rezerwami

Zobowiązan

ia objęte rezerwami

Utworzone

rezerwy

Zobowiązan

ia nieobjęte rezerwami

Zobowiązan

ia objęte rezerwami

Utworzone

rezerwy

Zobowiązan

ia nieobjęte rezerwami

Zobowiązan

ia objęte rezerwami

Utworzone

rezerwy

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

ZPU01.1.

Duże przedsiębiorstwa

ZPU01.2.

MSP

ZPU01.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

ZPU01.4.

Osoby prywatne

ZPU01.5.

Rolnicy indywidualni

ZPU01.6.

Instytucje niekomercyjne

działające na rzecz gospodarstw

domowych

ZPU01.7.

Inne

ZPU01.8.

Suma

ZPU02 - Ustanowione przez kasę zabezpieczenia majątkowe

Ustanowione przez kasę zabezpieczenia majątkowe

Wartość

ZPU02.1.

Ustanowione przez kasę zabezpieczenia majątkowe

ZPU02.2.

Środki trwałe

ZPU02.2.1.

Hipoteka

ZPU02.2.2.

Zastaw

ZPU02.3.

Zastaw na pozostałych aktywach

ZPU02.4.

Cesie

ZPU02.5.

Inne

ZPO01 - Zobowiązania pozabilansowe otrzymane

Linie

kredytowe

Gwarancje

Poręczenia

Zobowiązania z

tytułu operacji

walutowych

Zobowiązania z tytułu

zawartych kontraktów kupna -

sprzedaży instrumentów

finansowych

Inne

A.

B.

C.

D.

E.

F.

ZPO01.1.

Kasa Krajowa

ZPO01.2.

Banki

ZPO01.3.

Inne

ZPO01.3.1.

w tym osoby prywatne

ZPO01.4.

Suma

Informacja uzupełniająca: liczba pojedynczych

przekroczeń w zakresie przepisu art. 33 ustawy

Informacja uzupełniająca: liczba pojedynczych

przekroczeń w zakresie przepisu art. 34 ustawy

NLOK02 - Należności z tytułu lokat według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według podmiotów

PLN

EUR

USD

CHF

Pozostałe waluty

Lokaty jednodniowe

Lokaty tygodniowe

Lokaty jednomiesięczne

Lokaty dwumiesięczne

Lokaty trzymiesięczne

Lokaty sześciomiesięczne

Lokaty roczne

Inne lokaty

Lokaty jednodniowe

Lokaty tygodniowe

Lokaty jednomiesięczne

Lokaty trzymiesięczne

Lokaty roczne

Inne lokaty

Lokaty jednodniowe

Lokaty tygodniowe

Lokaty jednomiesięczne

Lokaty trzymiesięczne

Lokaty roczne

Inne lokaty

Lokaty jednodniowe

Lokaty tygodniowe

Lokaty jednomiesięczne

Lokaty trzymiesięczne

Lokaty roczne

Inne lokaty

Lokaty jednodniowe

Lokaty tygodniowe

Lokaty jednomiesięczne

Lokaty trzymiesięczne

Lokaty roczne

Inne lokaty

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

Ł.

M.

N.

O.

P.

R.

S.

T.

U.

W.

Z.

AA.

AB.

AC.

AD.

AE.

AF.

AG.

AH.

AI.

NLOK02.1.

Banki

NLOK02.2.

Kasa Krajowa

NLOK02.3.

Inne podmioty za

zgodą Komisji

NLOK02.4.

Suma

DPW01 - Papiery wartościowe według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według produktów i podmiotów

PLN

EUR

USD

CHF

Pozostałe waluty

Banki centralne

Instytucje rządowe i samorządowe

Banki

Inne monetarne instytucje finansowe

Kasa Krajowa

Pozostałe instytucje sektora finansowego

Duże przedsiębiorstwa i MSP

Banki centralne

Instytucje rządowe i samorządowe

Banki

Inne monetarne instytucje finansowe

Kasa Krajowa

Pozostałe instytucje sektora finansowego

Duże przedsiębiorstwa i MSP

Banki centralne

Instytucje rządowe i samorządowe

Banki

Inne monetarne instytucje finansowe

Kasa Krajowa

Pozostałe instytucje sektora finansowego

Duże przedsiębiorstwa i MSP

Banki centralne

Instytucje rządowe i samorządowe

Banki

Inne monetarne instytucje finansowe

Kasa Krajowa

Pozostałe instytucje sektora finansowego

Duże przedsiębiorstwa i MSP

Banki centralne

Instytucje rządowe i samorządowe

Banki

Inne monetarne instytucje finansowe

Kasa Krajowa

Pozostałe instytucje sektora finansowego

Duże przedsiębiorstwa i MSP

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H

I.

J.

K

L.

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W.

X.

Y.

Z.

AA.

AB.

AC.

AD.

AE.

AF.

AG.

AH.

AL

AJ.

DPW01.1.

Dłużne papiery wartościowe

DPW01.1.1.

Bonv skarbowe

DPW01.1.2.

Obligacje

DPW01.1.3.

Inne

DPW01.2.

Instrumenty kapitałowe

DPW01.3.

Suma

DPW02 - Instrumenty kapitałowe i dłużne papiery wartościowe - informacja o utracie wartości

Opóźnienia w spłacie - wartość

bilansowa

Wartość bilansowa brutto

Odpis aktualizujący

Wartość bilansowa

Zabezpieczenia ustanowione

na rzecz kasy

nieprzeterminowane

≤ 90 dni

> 90 dni ≤ 180 dni

> 180 dni ≤ 1 roku

> 1 roku

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

DPW02.1.

Instrumenty kapitałowe

DPW02.1.1.

Banki

DPW02.1.2.

Inne monetarne instytucje finansowe

DPW02.1.3.

Pozostałe instytucje sektora finansowego

DPW02.1.4.

Duże przedsiębiorstwa i MSP

DPW02.2.

Dłużne papiery wartościowe

DPW02.2.1.

Banki centralne

DPW02.2.2.

Instytucje rządowe i samorządowe

DPW02.2.3.

Banki

DPW02.2.4.

Inne monetarne instytucje finansowe

DPW02.2.5.

Pozostałe instytucje sektora finansowego

DPW02.2.6.

Duże przedsiębiorstwa i MSP

DPW02.3.

Suma

DPW03 - Dłużne papiery wartościowe w podziale na podmioty oraz według produktów

Banki centralne

Instytucje rządowe i

samorządowe

Banki

Inne monetarne

instytucje finansowe

Kasa Krajowa

Pozostałe instytucje

sektora finansowego

Duże przedsiębiorstwa i

MSP

Wartość

według

ceny

nabycia

Wartość

bilansowa

Wartość

według

ceny

nabycia

Wartość

bilansowa

Wartość

według

ceny

nabycia

Wartość

bilansowa

Wartość

według

ceny

nabycia

Wartość

bilansowa

Wartość

według

ceny

nabycia

Wartość

bilansowa

Wartość

według

ceny

nabycia

Wartość

bilansowa

Wartość

według

ceny

nabycia

Wartość

bilansowa

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

DPW03.1.

Bony skarbowe

DPW03.2.

Obligacje

DPW03.3.

Inne

DPW03.3.1.

w tym: dłużne papiery wartościowe ujęte w

bilansie w wyniku sprzedaży wierzytelności

DPW03.4.

Suma

DPW04 - Instrumenty kapitałowe w podziale na podmioty oraz według produktów

Banki

Inne monetarne

instytucje finansowe

Pozostałe instytucje

sektora finansowego

Duże

przedsiębiorstwa i

MSP

Wartość

według

ceny

nabycia

Wartość

bilansowa

Wartość

według

ceny

nabycia

Wartość

bilansowa

Wartość

według

ceny

nabycia

Wartość

bilansowa

Wartość

według

ceny

nabycia

Wartość

bilansowa

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

DPW04.1.

Instrumenty kapitałowe jednostek kontrolowanych przez kasę

DPW04.1.1.

Akcje kwotowane na aktywnym rynku

DPW04.1.2.

Pozostałe akcje

DPW04.1.3.

udziały

DPW04.1.4.

inne przedsięwzięcia

DPW04.2.

Instrumenty kapitałowe jednostek, na które kasa wywiera znaczący wpływ, w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 36 ustawy o rachunkowości,

DPW04.2.1.

Akcje kwotowane na aktywnym rynku

DPW04.2.2.

Pozostałe akcje

DPW04.2.3.

Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego

DPW04.2.4.

udziały

DPW04.2.5.

inne przedsięwzięcia

DPW04.3.

Pozostałe instrumenty kapitałowe

DPW04.3.1.

Akcje kwotowane na aktywnym rynku

DPW04.3.2.

Pozostałe akcje

DPW04.3.3.

Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego

DPW04.3.4.

udziały

DPW04.3.5.

inne przedsięwzięcia

DPW04.4.

Suma

DPW05 - Inwestycje w udziały, akcje i wkłady w innych podmiotach

Nazwa

podmiotu

REGO

N

Cena

nabycia

inwestyc

ji

Wartość

bilansow

a

Udział

w

kapital

e %

Udział

w

głosach

na

Walny

m %

Data

sprawozdawc

za

Fundusz

e własne

Wartość

bilansowa

aktywów netto

podmiotu

kontrolowane

go

Wartość

godziwa

aktywów netto

podmiotu

kontrolowane

go

Przychod

y z tytułu

dywiden

d

Wartoś

ć

rynkow

a

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

DPW05.1.

DPW05.2.

DPW05.3.

DPW05.4.

DPW05.5.

DPW05.6.

DPW05.7.

DPW05.8.

DPW05.9.

DPW05.10.

DPW05.11.

DPW05.12.

DPW05.13.

DPW05.14.

DPW05.15.

DPW05.16.

DPW05.17.

DPW05.18.

DPW05.19.

DPW05.20.

DPW05.21.

DPW05.22.

DPW05.23.

DPW05.24.

DPW05.25.

DPW05.26.

DPW05.27.

DPW05.28.

DPW05.29.

DPW05.30.

DPW05.31.

Suma

DPW06 - Dłużne papiery wartościowe według wartości bilansowej w podziale na terminy

zapadalności oraz według produktów

Zapadłe

Z terminem

do 1

miesiąca

powyżej 1

miesiąca do

3 miesięcy

powyżej 3

miesięcy do

6 miesięcy

powyżej 6

miesięcy do

1 roku

powyżej 1

roku do 3

lat

powyżej 3

lat

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

DPW06.1.

Bony skarbowe

DPW06.2.

Obligacje

DPW06.3.

Inne

DPW06.3.1.

w tym: dłużne

papiery

wartościowe ujęte

w bilansie w

wyniku sprzedaży

wierzytelności

DPW06.4.

Suma

DPW07 - Dłużne papiery wartościowe według wartości bilansowej w podziale na terminy

zapadalności oraz według podmiotów

Zapadłe

Z terminem

do 1

miesiąca

powyżej 1

miesiąca

do 3

miesięcy

powyżej 3

miesięcy

do 6

miesięcy

powyżej 6

miesięcy

do 1 roku

powyżej 1

roku do 3

lat

powyżej 3

lat

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

DPW07.1.

Banki centralne

DPW07.2.

Instytucje rządowe i

samorządowe

DPW07.3.

Banki

DPW07.4.

Inne monetarne instytucje

finansowe

DPW07.5.

Pozostałe instytucje sektora

finansowego

DPW07.6.

Duże przedsiębiorstwa i

MSP

DPW07.7.

Suma

NKIP01 - Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, z wyłączeniem ujmowanych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do obrotu - w

podziale na zabezpieczenia oraz według podmiotów

Zabezpieczone hipoteką

Zabezpieczone lokatą

Zabezpieczone gwarancją,

poręczeniem, w tym

poręczeniem wekslowym

Zabezpieczone papierami

wartościowymi

Zabezpieczone zastawem

rejestrowym na rzeczach

ruchomych

Zabezpieczone innymi

rodzajami zabezpieczeń

Niezabezpieczone

Wartość

bilansowa brutto

Odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

Wartość

bilansowa brutto

Odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

Wartość

bilansowa brutto

Odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

Wartość

bilansowa brutto

Odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

Wartość

bilansowa brutto

Odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

Wartość

bilansowa brutto

Odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

Wartość

bilansowa brutto

Odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

R.

S.

T.

U.

V.

NKIP01.1.

Duże przedsiębiorstwa

NKIP01.2.

MSP

NKIP01.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

NKIP01.4.

Osoby prywatne

NKIP01.5.

Rolnicy indywidualni

NKIP01.6.

Instytucje niekomercyjne działające

na rzecz gospodarstw domowych

NKIP01.7.

Inne

NKIP01.8.

Suma

NKIP02 - Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, z wyłączeniem ujmowanych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do obrotu - w

podziale na zabezpieczenia oraz według produktów

Zabezpieczone hipoteką

Zabezpieczone lokatą

Zabezpieczone gwarancją lub poręczeniem

Zabezpieczone

papierami

wartościowymi

Zabezpieczone zastawem rejestrowym na rzeczach ruchomych

Zabezpieczone innymi rodzajami zabezpieczeń

Niezabezpieczone

Wartość bilansowa

brutto

Odpis aktualizujący

Wartość bilansowa

Wartość bilansowa

brutto

Odpis aktualizujący

Wartość bilansowa

Wartość bilansowa

brutto

Odpis aktualizujący

Wartość bilansowa

Wartość bilansowa

brutto

Odpis aktualizujący

Wartość bilansowa

Wartość bilansowa

brutto

Odpis aktualizujący

Wartość bilansowa

Wartość bilansowa

brutto

Odpis aktualizujący

Wartość bilansowa

Wartość bilansowa

brutto

Odpis aktualizujący

Wartość bilansowa

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

R.

S.

T.

U.

V.

NKIP02.1.

Inwestycyjne

NKIP02.2.

Operacyjne

NKIP02.3.

Konsumpcyjne

NKIP02.3.1.

w tym: gotówkowe

NKIP02.4.

W rachunku bieżącym

NKIP02.5.

Na nieruchomości

NKIP02.6.

Inne

NKIP02.7.

Suma

NKIP03 - Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, z wyłączeniem ujmowanych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do obrotu - w

podziale na kategorie ryzyka określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.)1 oraz według podmiotów

Należności regularne

Należności zagrożone

Nieprzeterminowane

(oraz brak obaw odnośnie

sytuacji ekonomiczno-

finansowej)

Przeterminowane od 1 dnia

do 1 miesiąca włącznie

(oraz brak obaw odnośnie

sytuacji ekonomiczno-

finansowej)

Przeterminowane powyżej

1 miesiąca do 3 miesięcy

włącznie

(oraz brak obaw odnośnie

sytuacji ekonomiczno-

finansowej)

Należności z prawdopodobieństwem

wystąpienia nieściągalności

(opóźnienie w spłacie kapitału lub

odsetek przekracza 3 miesiące i nie

przekracza 6 miesięcy oraz spełniające

kryteria określone w par.2 pkt 24)

Należności o znacznym stopniu

wystąpienia prawdopodobieństwa

nieściągalności

(opóźnienie w spłacie kapitału lub

odsetek przekracza 6 miesięcy i nie

przekracza 12 miesięcy oraz spełniające

kryteria określone w par.2 pkt 25)

Należności nieściągalne

(termin spłaty został

przekroczony powyżej 12 miesięcy

oraz spełniające kryteria

określone w par.2 pkt 26)

Wartość

bilansowa brutto

Odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

Wartość

bilansowa brutto

Odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

Wartość

bilansowa brutto

Odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

Wartość

bilansowa brutto

Wartość

zabezpieczenia

Odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

Wartość

bilansowa brutto

Wartość

zabezpieczenia

Odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

Wartość

bilansowa brutto

Wartość

zabezpieczenia

Odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

A.

AA.

B.

C.

CC.

D.

E.

EE.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

R.

NKIP03.1.

Duże przedsiębiorstwa

NKIP03.2.

MSP

NKIP03.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

NKIP03.4.

Osoby prywatne

NKIP03.5.

Rolnicy indywidualni

NKIP03.6.

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz

gospodarstw domowych

NKIP03.7.

Inne

NKIP03.8.

Suma

______________________________

1 Z uwzględnieniem art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.

poz. 245).

NKIP04 - Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, z wyłączeniem ujmowanych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do obrotu - w

podziale na kategorie ryzyka określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.)1 oraz według produktów

Należności regularne

Należności zagrożone

Nieprzeterminowane

(oraz brak obaw odnośnie

sytuacji ekonomiczno-

finansowej)

Przeterminowane od 1 dnia

do 1 miesiąca włącznie

(oraz brak obaw odnośnie

sytuacji ekonomiczno-

finansowej)

Przeterminowane powyżej

1 miesiąca do 3 miesięcy

włącznie

(oraz brak obaw odnośnie

sytuacji ekonomiczno-

finansowej)

Należności z prawdopodobieństwem

wystąpienia nieściągalności

(opóźnienie w spłacie kapitału lub

odsetek przekracza 3 miesiące i nie

przekracza 6 miesięcy oraz spełniające

kryteria określone w par.2 pkt 24)

Należności o znacznym stopniu

wystąpienia prawdopodobieństwa

nieściągalności

(opóźnienie w spłacie kapitału lub

odsetek przekracza 6 miesięcy i nie

przekracza 12 miesięcy oraz

spełniające kryteria określone w par.2

pkt 25)

Należności nieściągalne

(termin spłaty został

przekroczony powyżej 12 miesięcy

oraz spełniające kryteria

określone w par.2 pkt 26)

Wartość

bilansowa

brutto

Odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

Wartość

bilansowa

brutto

Odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

Wartość

bilansowa

brutto

Odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

Wartość

bilansowa

brutto

Wartość

zabezpieczenia

Odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

Wartość

bilansowa

brutto

Wartość

zabezpieczenia

Odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

Wartość

bilansowa

brutto

Wartość

zabezpieczenia

Odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

A.

AA.

B.

C.

CC.

D.

E.

EE.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

R.

NKIP04.1.

Inwestycyjne

NKIP04.2.

Operacyjne

NKIP04.3.

Konsumpcyjne

NKIP04.3.1.

w tym gotówkowe

NKIP04.4.

W rachunku bieżącym

NKIP04.5.

Na nieruchomości

NKIP04.6.

Inne

NKIP04.7.

Suma

_______________________________

1 Z uwzględnieniem art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.

poz. 245).

NKIP05 - Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, z wyłączeniem ujmowanych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do obrotu - według

podmiotów

Wartość brutto

Zabezpieczenia

pomniejszające

wartość

podstawy

tworzenia

odpisu

Odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

Wartość

udzielonego

kredytu i

pożyczki

lub innych

należności

Wartość

pozostałego

do spłaty

kapitału

kredytu i

pożyczki

lub innych

należności

Nierozliczone

prowizje lub

opłaty

Nierozliczone

koszty

Odsetki

umowne

Odsetki

karne lub

ustawowe

Koszty

windykacji

Inne

Suma

A.

B,

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

NKIP05.1.

Należności regularne

NKIP05.1.1.

Duże przedsiębiorstwa

NKIP05.1.2.

MSP

NKIP05.1.3.

Przedsiębiorcy

indywidualni

NKIP05.1.4.

Osoby prywatne

NKIP05.1.5.

Rolnicy indywidualni

NKIP05.1.6.

Instytucje niekomercyjne

działające na rzecz

gospodarstw domowych

NKIP05.1.7

Inne

NKIP05.2.

Należności z

prawdopodobieństwem

wystąpienia

nieściągalności

NKIP05.2.1.

Duże przedsiębiorstwa

NKIP05.2.2.

MSP

NKIP05.2.3.

Przedsiębiorcy

indywidualni

NKIP05.2.4.

Osoby prywatne

NKIP05.2.5.

Rolnicy indywidualni

NKIP05.2.6.

Instytucje niekomercyjne

działające na rzecz

gospodarstw domowych

NKIP05.2.7.

Inne

NKIP05.3.

Należności o znacznym

stopniu

prawdopodobieństwa

nieściągalności

NKIP05.3.1.

Duże przedsiębiorstwa

NKIP05.3.2.

MSP

NKIP05.3.3.

Przedsiębiorcy

indywidualni

NKIP05.3.4.

Osoby prywatne

NKIP05.3.5.

Rolnicy indywidualni

NKIP05.3.6.

Instytucje niekomercyjne

działające na rzecz

gospodarstw domowych

NKIP05.3.7

Inne

NKIP05.4.

Należności nieściągalne

NKIP05.4.1.

Duże przedsiębiorstwa

NKIP05.4.2.

MSP

NKIP05.4.3.

Przedsiębiorcy

indywidualni

NKIP05.4.4.

Osoby prywatne

NKIP05.4.5.

Rolnicy indywidualni

NKIP05.4.6.

Instytucje niekomercyjne

działające na rzecz

gospodarstw domowych

NKIP05.4.7.

Inne

NKIP05.5.

Suma

NKIP06 - Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności (wszystkie portfele) według zabezpieczeń, wartość brutto

Kredyty i pożyczki oraz pozostałe

należności zabezpieczone hipoteką

Inne zabezpieczone kredyty i pożyczki oraz

pozostałe należności

mieszkaniowe

komercyjne

środki pieniężne

gwarancje

finansowe

inne

zabezpieczenia

A.

B.

C.

D.

E.

NKIP06.1.

Kredyty i pożyczki

NKIP06.1.1.

Duże przedsiębiorstwa

NKIP06.1.2.

MSP

NKIP06.1.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

NKIP06.1.4.

Osoby prywatne

NKIP06.1.5.

Rolnicy indywidualni

NKIP06.1.6.

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

NKIP06.1.7.

Inne

NKIP06.2.

Suma

NKIP07 - Kredyty i pożyczki na nieruchomości według terminów pierwotnych

Według terminów pierwotnych

do 1 roku

od 1 roku do

2 lat

od 2 lat do 3

lat

od 3 lat do 5

lat

od 5 lat do

10 lat

od 10 lat do

20 lat

powyżej 20

lat

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

NKIP07.1.

Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe

NKIP07.1.1.

Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe - ekspozycja bez utraty

wartości

NKIP07.1.2.

Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe - ekspozycja z

rozpoznaną utratą wartości

NKIP07.1.3.

Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe - odpisy z tytułu utraty

wartości

NKIP07.2.

Kredyty na nieruchomości komercyjne

NKIP07.2.1.

Kredyty na nieruchomości komercyjne - ekspozycja bez utraty

wartości

NKIP07.2.2.

Kredyty na nieruchomości komercyjne - ekspozycja z

rozpoznaną utratą wartości

NKIP07.2.3.

Kredyty na nieruchomości komercyjne - odpisy z tytułu utraty

wartości

NKIP07.3.

Kredyty na nieruchomości suma

NKIP08 - Informacja na temat ryzyka kredytowego oraz odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości - należności nieściągalne spisane w ciężar odpisów

z tytułu utraty wartości

Należności

nieściągalne, stan na

początek okresu

Odpisane

Umorzone w okresie

sprawozdawczym

Spłacone w okresie

sprawozdawczym

Należności

nieściągalne, na

koniec okresu

Odsetki na koniec

okresu

A.

B

C.

D.

E.

F.

NKIP08.1.

Należności ogółem

NKIP08.1.1.

Duże przedsiębiorstwa

NKIP08.1.2.

MSP

NKIP08.1.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

NKIP08.1.4.

Osoby prywatne

NKIP08.1.5.

Rolnicy indywidualni

NKIP08.1.6.

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz

gospodarstw domowych

NKIP08.1.7.

Inne

NKIP09 - Należności objęte restrukturyzacją (pozostałe należności ze wszystkich portfeli oraz portfel kredyty i pożyczki oraz inne należności)

Wartość nominalna

Wartość bilansowa

brutto ekspozycji bez

rozpoznanej utraty

wartości

Wartość bilansowa

brutto ekspozycji z

rozpoznaną utratą

wartości

Odpis aktualizujący z

tytułu utraty wartości

A.

B.

C.

D.

NKIP09.1.

Należności objęte restrukturyzacją

NKIP09.1.1.

Duże przedsiębiorstwa

NKIP09.1.2.

MSP

NKIP09.1.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

NKIP09.1.4.

Osoby prywatne

NKIP09.1.5.

Rolnicy indywidualni

NKIP09.1.6.

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

NKIP09.1.7.

Inne

NKIP10 - Należności z odroczonym terminem zapłaty oraz należności przeterminowane i należności sporne, na które nie utworzono odpisu aktualizującego

oraz według podmiotów

Należności regularne (opóźnienie w spłacie poniżej 3 miesięcy)

Przeterminowane powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy włącznie

Należności nieściągalne

(termin spłaty został przekroczony

powyżej 12 miesięcy)

Nieprzeterminowane

Przeterminowane od 1 dnia

do 1 miesiąca włącznie

Przeterminowane powyżej

1 miesiąca do 3 miesięcy

włącznie

Należności z prawdopodobieństwem

wystąpienia nieściągalności

(opóźnienie w spłacie kapitału lub

odsetek przekracza 3 miesiące i nie

przekracza 6 miesięcy)

Należności o znacznym stopniu

wystąpienia prawdopodobieństwa

nieściągalności

(opóźnienie w spłacie kapitału lub

odsetek przekracza 6 miesięcy i nie

przekracza 12 miesięcy)

Wartość

bilansowa brutto

Brakujący odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

Wartość

bilansowa brutto

Brakujący odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

Wartość

bilansowa brutto

Brakujący odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

Wartość

bilansowa brutto

Wartość

zabezpieczenia

Brakujący odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

Wartość

bilansowa brutto

Wartość

zabezpieczenia

Brakujący odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

Wartość

bilansowa brutto

Wartość

zabezpieczenia

Brakujący odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

A.

AA.

B.

C.

CC.

D.

E.

EE.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

R.

NKIP10.1.

Duże przedsiębiorstwa

NKIP10.2.

MSP

NKIP010.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

NKIP10.4.

Osoby prywatne

NKIP10.5.

Rolnicy indywidualni

NKIP10.6.

Instytucje niekomercyjne działające na

rzecz gospodarstw domowych

NKIP10.7.

Inne

NKIP10.8.

Suma

NKIP11 - Należności z odroczonym terminem zapłaty oraz należności przeterminowane i należności sporne, na które nie utworzono odpisu aktualizującego

oraz według produktów

Należności regularne (opóźnienie w spłacie poniżej 3 miesięcy)

Przeterminowane powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy włącznie

Należności nieściągalne

(termin spłaty został przekroczony

powyżej 12 miesięcy)

Nieprzeterminowane

Przeterminowane od 1 dnia

do 1 miesiąca włącznie

Przeterminowane powyżej

1 miesiąca do 3 miesięcy

włącznie

Należności z prawdopodobieństwem

wystąpienia nieściągalności

(opóźnienie w spłacie kapitału lub

odsetek przekracza 3 miesiące i nie

przekracza 6 miesięcy)

Należności o znacznym stopniu

wystąpienia prawdopodobieństwa

nieściągalności

(opóźnienie w spłacie kapitału lub

odsetek przekracza 6 miesięcy i nie

przekracza 12 miesięcy)

Wartość

bilansowa

brutto

Brakujący

odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

Wartość

bilansowa

brutto

Brakujący

odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

Wartość

bilansowa

brutto

Brakujący

odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

Wartość

bilansowa

brutto

Wartość

zabezpieczenia

Brakujący

odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

Wartość

bilansowa

brutto

Wartość

zabezpieczenia

Brakujący

odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

Wartość

bilansowa

brutto

Wartość

zabezpieczenia

Brakujący

odpis

aktualizujący

Wartość

bilansowa

A.

AA.

B.

C.

CC.

D.

E.

EE.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

Q.

R.

NKIP11.1.

Inwestycyjne

NKIP11.2.

Operacyjne

NKIP11.3.

Konsumpcyjne

NKIP11.3.1.

w tym gotówkowe

NKIP11.4.

W rachunku bieżącym

NKIP11.5.

Na nieruchomości

NKIP11.6.

Inne

NKIP11.7.

Suma

NWTZ01 - Kredyty i pożyczki oraz inne należności według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według podmiotów

Zapadłe

Z terminem

do 1 miesiąca

powyżej 1

miesiąca do 3

miesięcy

powyżej 3

miesięcy do 6

miesięcy

powyżej 6

miesięcy do 1

roku

powyżej 1 roku

do 3 lat

od 3 lat do 5 lat

od 5 lat do 10

lat

powyżej 10 lat

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

NWTZ01.1.

Duże przedsiębiorstwa

NWTZ01.2.

MSP

NWTZ01.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

NWTZ01.4.

Osoby prywatne

NWTZ01.5.

Rolnicy indywidualni

NWTZ01.6.

Instytucje niekomercyjne

działające na rzecz gospodarstw

domowych

NWTZ01.7.

Inne

NWTZ01.8.

Suma

NWTZ02 - Kredyty i pożyczki oraz inne należności według wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne oraz według podmiotów

Bieżące

Z terminem

do 1

miesiąca

powyżej

1

miesiąca

do 3

miesięcy

powyżej 3

miesięcy do 6

miesięcy

powyżej 6

miesięcy do 1

roku

powyżej 1 roku

do 3 lat

od 3 lat do 5 lat

od 5 lat do 10 lat

powyżej 10 lat

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

NWTZ02.1.

Duże przedsiębiorstwa

NWTZ02.2.

MSP

NWTZ02.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

NWTZ02.4.

Osoby prywatne

NWTZ02.5.

Rolnicy indywidualni

NWTZ02.6.

Instytucje niekomercyjne

działające na rzecz gospodarstw

domowych

NWTZ02.7.

Inne

NWTZ02.8.

Suma

NWTZ03 - Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności (wszystkie portfele) według wartości początkowej i terminów pierwotnych

Wartość początkowa

Bieżące

Z terminem pierwotnym

do 1 miesiąca

powyżej 1 miesiąca

do 3 miesięcy

powyżej 3 miesięcy

do 6 miesięcy

powyżej 6 miesięcy

do 1 roku

od 1 roku do 2 lat

od 2 lat do 3 lat

od 3 lat do 5 lat

od 5 lat do 10 lat

powyżej 10 lat

Ilość

Wartość

Ilość

Wartość

Ilość

Wartość

Ilość

Wartość

Ilość

Wartość

Ilość

Wartość

Ilość

Wartość

Ilość

Wartość

Ilość

Wartość

Ilość

Wartość

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

R.

S.

T.

U.

NWTZ03.1.

Suma

NWTZ03.1.1.

do 2 tys. zł włącznie

NWTZ03.1.2.

powyżej 2 tys. do 5 tys.

zł włącznie

NWTZ03.1.3.

powyżej 5 tys. do 10 tys.

zł włącznie

NWTZ03.1.4.

powyżej 10 tys. do 30

tys. zł włącznie

NWTZ03.1.5.

powyżej 30 tys. do 50

tys. zł włącznie

NWTZ03.1.6.

powyżej 50 tys. do 100

tys. zł włącznie

NWTZ03.1.7.

powyżej 100 tys. do 500

tys. zł włącznie

NWTZ03.1.8.

powyżej 500 tys. zł do 1

mln zł włącznie

NWTZ03.1.9.

powyżej 1 mln zł

NWTZ03.2.

W tym restrukturyzacje

NWTZ03.2.1.

do 2 tys. zł włącznie

NWTZ03.2.2.

powyżej 2 tys. do 5 tys.

zł włącznie

NWTZ03.2.3.

powyżej 5 tys. do 10 tys.

zł włącznie

NWTZ03.2.4.

powyżej 10 tys. do 30

tys. zł włącznie

NWTZ03.2.5.

powyżej 30 tys. do 50

tys. zł włącznie

NWTZ03.2.6.

powyżej 50 tys. do 100

tys. zł włącznie

NWTZ03.2.7.

powyżej 100 tys. do 500

tys. zł włącznie

NWTZ03.2.8.

powyżej 500 tys. zł do 1

mln zł włącznie

NWTZ03.2.9.

powyżej 1 mln zł

NWTZ04 - Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności (wszystkie portfele) według wartości początkowej i terminów zapadalności

Wartość początkowa

Zapadłe

Z terminem zapadalności

do 1 miesiąca

powyżej 1 miesiąca

do 3 miesięcy

powyżej 3

miesięcy do 6

miesięcy

powyżej 6

miesięcy do 1 roku

od 1 roku do 2 lat

od 2 lat do 3 lat

od 3 lat do 5 lat

od 5 lat do 10 lat

powyżej 10 lat

Ilość

Wartość

Ilość

Wartość

Ilość

Wartość

Ilość

Wartość

Ilość

Wartość

Ilość

Wartość

Ilość

Wartość

Ilość

Wartość

Ilość

Wartość

Ilość

Wartość

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

R.

S.

T.

U.

NWTZ04.1.

Suma

NWTZ04.1.1.

do 2 tys. zł. włącznie

NWTZ04.1.2.

powyżej 2 tys. do 5 tys.

zł włącznie

NWTZ04.1.3.

powyżej 5 tys. do 10 tys.

zł włącznie

NWTZ04.1.4.

powyżej 10 tys. do 30

tys. zł włącznie

NWTZ04.1.5.

powyżej 30 tys. do 50

tys. zł włącznie

NWTZ04.1.6.

powyżej 50 tys. do 100

tys. zł włącznie

NWTZ04.1.7.

powyżej 100 tys. do 500

tys. zł włącznie

NWTZ04.1.8.

powyżej 500 tys. zł do 1

mln zł włącznie

NWTZ04.1.9.

powyżej 1 mln zł

NWTZ04.2.

W tym restrukturyzacje

NWTZ04.2.1.

powyżej 2 tys. zł

włącznie

NWTZ04.2.2.

powyżej 2 tys. do 5 tys.

zł włącznie

NWTZ04.2.3.

powyżej 5 tys. do 10 tys.

zł włącznie

NWTZ04.2.4.

powyżej 10 tys. do 30

tys. zł włącznie

NWTZ04.2.5.

powyżej 30 tys. do 50

tys. zł włącznie

NWTZ04.2.6.

powyżej 50 tys. do 100

tys. zł włącznie

NWTZ04.2.7.

powyżej 100 tys. do 500

tys. zł włącznie

NWTZ04.2.8.

powyżej 500 tys. zł do 1

mln zł włącznie

NWTZ04.2.9.

powyżej 1 mln zł

RSP01 - Ryzyko stopy procentowej - zestawienie pozycji według długości okresu przeszacowania

Zestawienie pozycji według długości okresu przeszacowania

Informacja uzupełniająca

Wartość aktywów

odsetkowych

w tym: portfel

kredytowy

Wartość

pasywów

odsetkowych

Pozycja długa

Pozycja krótka

A.

B.

C.

D.

E.

RSP01.1.

Instrumenty o stopie zwrotu zarządzanej przez kasę

RSP01.2.

do 1 dnia roboczego (włącznie)

RSP01.3.

od 2 dni roboczych do tygodnia (włącznie)

RSP01.4.

Powyżej tygodnia do 1 miesiąca (włącznie)

RSP01.5.

Powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)

RSP01.6.

Powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)

RSP01.7.

Powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)

RSP01.8.

Powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)

RSP01.9.

Powyżej 2 lat do 5 lat (włącznie)

RSP01.10.

Powyżej 5 lat

RSP01.11.

Suma

RSP02 - Ryzyko stopy procentowej - zaktualizowany średni okres zwrotu

Zaktualizowany średni okres zwrotu według długości okresu przeszacowania

Informacja uzupełniająca

Wartość aktywów

odsetkowych

w tym: portfel

kredytowy

Wartość

pasywów

odsetkowych

Pozycja długa

Pozycja krótka

A.

B.

C.

D.

E.

RSP02.1.

Instrumenty o stopie zwrotu zarządzanej przez kasę

RSP02.2.

do 1 dnia roboczego (włącznie)

RSP02.3.

od 2 dni roboczych do tygodnia (włącznie)

RSP02.4.

Powyżej tygodnia do 1 miesiąca (włącznie)

RSP02.5.

Powyżej 1 do 3 miesięcy (włącznie)

RSP02.6.

Powyżej 3 do 6 miesięcy (włącznie)

RSP02.7.

Powyżej 6 miesięcy do 1 roku (włącznie)

RSP02.8.

Powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)

RSP02.9.

Powyżej 2 lat do 5 lat (włącznie)

RSP02.10.

Powyżej 5 lat

RSP02.11.

Suma

RSP03 - Ryzyko stopy procentowej - informacje dodatkowe

Wartość aktywów

odsetkowych

w tym: portfel

kredytowy

Wartość pasywów

odsetkowych

A.

B.

C.

RSP03.1.

Oprocentowanie według stopy zmiennej

RSP03.2.

Oprocentowanie według stopy stałej

RSP03.3.

Suma

RSP04 - Dane służące obliczeniu oprocentowania wszystkich umów według terminów pierwotnych, w okresie sprawozdawczym

Naliczone odsetki w

okresie

Średniomiesięczna

wartość umów

A.

B.

RSP04.1.

Depozyty

RSP04.1.1.

bieżące

RSP04.1.2.

z terminem pierwotnym

RSP04.1.2.1.

do 1 roku włącznie

RSP04.1.2.2.

powyżej 1 roku

RSP04.1.3.

z terminem wypowiedzenia

RSP04.1.3.1.

do 3 miesięcy włącznie

RSP04.1.3.2.

powyżej 3 miesięcy

RSP04.2.

Kredyty i pożyczki

RSP04.2.1.

W rachunku bieżącym

RSP04.2.2.

Konsumpcyjne

RSP04.2.2.1.

do 1 roku włącznie

RSP04.2.2.2.

powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

RSP04.2.2.3.

powyżej 5 lat

RSP04.2.3.

w tym z tytułu kart kredytowych

RSP04.2.3.1.

oprocentowane

RSP04.2.3.2.

nieoprocentowane

RSP04.2.4.

Na nieruchomości

RSP04.2.4.1.

do 1 roku włącznie

RSP04.2.4.2.

powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

RSP04.2.4.3.

powyżej 5 lat

RSP04.2.5.

Na inne cele

RSP04.2.5.1.

do 1 roku włącznie

RSP04.2.5.2.

powyżej 1 roku do 5 lat włącznie

RSP04.2.5.3.

powyżej 5 lat

RSP05 - Dane służące obliczeniu oprocentowania nowych umów według terminów pierwotnych

Średnia ważona wysokość

oprocentowania w %

Nominalna wartość

umów

A.

B.

RSP05.1.

Depozyty z terminem pierwotnym

RSP05.1.1.

do 1 miesiąca włącznie

RSP05.1.2.

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie

RSP05.1.3.

powyżej 3 miesiąca do 6 miesięcy włącznie

RSP05.1.4.

powyżej 6 miesiąca do 1 roku włącznie

RSP05.1.5.

powyżej 1 roku do 2 lat włącznie

RSP05.1.6.

powyżej 2 lat

RSP05.2.

Kredyty i pożyczki

RSP05.2.1.

Konsumpcyjne

RSP05.2.1.1.

zabezpieczone

RSP05.2.1.1.1.

stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie

RSP05.2.1.1.2.

stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie

RSP05.2.1.1.3.

stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie

RSP05.2.1.1.4.

stopa stała powyżej 5 lat

RSP05.2.1.2.

niezabezpieczone

RSP05.2.1.2.1.

stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie

RSP05.2.1.2.2.

stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie

RSP05.2.1.2.3.

stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie

RSP05.2.1.2.4.

stopa stała powyżej 5 lat

RSP05.2.2.

Na nieruchomości

RSP05.2.2.1.

zabezpieczone

RSP05.2.2.1.1.

stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie

RSP05.2.2.1.2.

stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie

RSP05.2.2.1.3.

stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie

RSP05.2.2.1.4.

stopa stała powyżej 5 lat

RSP05.2.2.2.

niezabezpieczone

RSP05.2.2.2.1.

stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie

RSP05.2.2.2.2.

stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie

RSP05.2.2.2.3.

stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie

RSP05.2.2.2.4.

stopa stała powyżej 5 lat

RSP05.2.3.

Na cele działalności gospodarczej

RSP05.2.3.1.

stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie

RSP05.2.3.2.

stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie

RSP05.2.3.3.

stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie

RSP05.2.3.4.

stopa stała powyżej 5 lat

RSP05.2.4.

Pozostałe

RSP05.2.4.1.

stopa zmienna i stała do 3 miesięcy włącznie

RSP05.2.4.2.

stopa stała od 3 miesięcy do 1 roku włącznie

RSP05.2.4.3.

stopa stała od 1 roku do 5 lat włącznie

RSP05.2.4.4.

stopa stała powyżej 5 lat

NO01 - Kredyty i pożyczki oraz pozostałe należności, z wyłączeniem ujmowanych w wartości godziwej przez wynik finansowy, w tym do obrotu - według

wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według podmiotów i produktów

PLN

EUR

USD

CHF

Pozostałe waluty

Inwestycyjne

Operacyjne

Konsumpcyjne

w tym: gotówkowe

W rachunku bieżącym

Na nieruchomości

Inne

Inwestycyjne

Operacyjne

Konsumpcyjne

w tym gotówkowe

W rachunku bieżącym

Na nieruchomości

Inne

Inwestycyjne

Operacyjne

Konsumpcyjne

w tym gotówkowe

W rachunku bieżącym

Na nieruchomości

Inne

Inwestycyjne

Operacyjne

Konsumpcyjne

w tym gotówkowe

W rachunku bieżącym

Na nieruchomości

Inne

Inwestycyjne

Operacyjne

Konsumpcyjne

w tym gotówkowe

W rachunku bieżącym

Na nieruchomości

Inne

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

R.

S.

T.

U.

V.

W.

X.

Y.

Z.

AA.

AB.

AC.

AD.

AE.

AF.

AG.

AH.

AI.

AJ.

NO01.1.

Duże

przedsiębiorstwa

NO01.2.

MSP

NO01.3.

Przedsiębiorcy

indywidualni

NO01.4.

Osoby prywatne

NO01.5.

Rolnicy

indywidualni

NO01.6.

Instytucje

niekomercyjne

działające na

rzecz

gospodarstw

domowych

NO01.7.

Inne

NO01.8.

Suma

AF06 - Utrata wartości dla aktywów finansowych w podziale na portfele

Utrata wartości dla aktywów finansowych w podziale na portfele

Okres bieżący

Utrata wartości narastająco

Saldo początkowe

Wartość aktywów

finansowych spisanych w

ciężar odpisów

aktualizujących

Utworzone odpisy

aktualizujące z tytułu utraty

wartości w danym okresie

Rozwiązane odpisy

aktualizujące z tytułu utraty

wartości w danym okresie

Inne korekty

Saldo końcowe

Odzyskana wartość

aktywów finansowych ujęta

bezpośrednio w rachunku

zysków i strat

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

AF06.1.

Aktywa finansowe przeznaczone do sprzedaży

AF06.1.1.

Instrumenty kapitałowe

AF06.1.2.

Dłużne papiery wartościowe

AF06.1.3.

Pozostałe

AF06.2.

Kredyty i pożyczki oraz inne należności

AF06.2.1.

Kredyty i pożyczki

AF06.2.2.

Dłużne papiery wartościowe

AF06.2.3.

Pozostałe

AF06.3.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

AF06.3.1.

Dłużne papiery wartościowe

AF06.3.2.

Pozostałe

AF06.4.

Suma

AF06.5.

Przychody z tytułu odsetek od aktywów finansowych z utratą wartości

AF07 - Utrata wartości dla aktywów finansowych w podziale na produkty i podmioty

Utrata wartości dla aktywów finansowych w podziale na

produkty i podmioty

Okres bieżący

Utrata wartości narastająco

Saldo początkowe

Wartość aktywów

finansowych spisanych w

ciężar odpisów

aktualizujących

Utworzone odpisy

aktualizujące z tytułu utraty

wartości w danym okresie

Rozwiązane odpisy

aktualizujące z tytułu utraty

wartości w danym okresie

Inne korekty

Saldo końcowe

Odzyskana wartość aktywów

finansowych ujęta

bezpośrednio w rachunku

zysków i strat

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

AF07.1.

Instrumenty kapitałowe

AF07.1.1.

Akcje kwotowane na aktywnym rynku

AF07.1.2.

Pozostałe akcje

AF07.1.3.

Jednostki uczestnictwa funduszy rynku

pieniężnego

AF07.1.4.

Inne

AF07.2.

Dłużne papiery wartościowe

AF07.2.1.

Bony skarbowe

AF07.2.2.

Obligacje

AF07.2.3.

Inne

AF07.3.

Kredyty i pożyczki oraz inne należności

AF07.3.1.

Duże przedsiębiorstwa

AF07.3.2.

MSP

AF07.3.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

AF07.3.4.

Osoby prywatne

AF07.3.5.

Rolnicy indywidualni

AF07.3.6.

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz

gospodarstw domowych

AF07.3.7.

Inne

AF07.4.

Pozostałe należności

AF07.4.1.

Banki

AF07.4.2.

Pozostałe instytucje sektora finansowego

AF07.4.3.

Duże przedsiębiorstwa

AF07.4.4.

MSP

AF07.4.5.

Przedsiębiorcy indywidualni

AF07.4.6.

Osoby prywatne

AF07.4.7.

Rolnicy indywidualni

AF07.4.8.

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz

gospodarstw domowych

AF07.4.9.

Inne

AF07.5.

Suma

AF08 - Aktywa finansowe stanowiące zabezpieczenie: wyłączenia i zobowiązania finansowe powiązane z przeniesionymi aktywami finansowymi

Przeniesione aktywa finansowe ujęte w całości

Przeniesione aktywa finansowe ujęte w stopniu

odpowiadającym utrzymywanemu zaangażowaniu

Przeniesione aktywa

Powiązane zobowiązania

Pozostała

wartość

bilansowa

pierwotnych

aktywów

Wartość

bilansowa

aktywów nadal

ujmowana

(utrzymywane

zaangażowanie)

Wartość

bilansowa

powiązanych

zobowiązań

Wartość

bilansowa

W tym:

sekurytyzacja

W tym: umowy z

udzielonym

przyrzeczeniem

odkupu (repo)

Wartość

bilansowa

W tym:

sekurytyzacja

W tym umowy z

udzielonym

przyrzeczeniem

odkupu (repo)

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

AF08.1.

Aktywa finansowe

przeznaczone do obrotu

AF08.1.1.

Instrumenty kapitałowe

AF08.1.2.

Dłużne papiery wartościowe

AF08.1.3.

Pozostałe

AF08.2.

Aktywa finansowe

wyceniane w wartości

godziwej przez wynik

finansowy

AF08.2.1.

Instrumenty kapitałowe

AF08.2.2.

Dłużne papiery wartościowe

AF08.2.3.

Pozostałe

AF08.3.

Aktywa finansowe dostępne

do sprzedaży

AF08.3.1.

Instrumenty kapitałowe

AF08.3.2.

Dłużne papiery wartościowe

AF08.3.3.

Pozostałe

AF08.4.

Kredyty i pożyczki oraz

inne należności

AF08.4.1.

Kredyty i pożyczki

AF08.4.2.

Dłużne papiery wartościowe

AF08.4.3.

Pozostałe

AF08.5.

Aktywa finansowe

utrzymywane do terminu

wymagalności

AF08.5.1.

Dłużne papiery wartościowe

AF08.5.2.

Pozostałe

AF08.6.

Suma

AF09 - Sprzedaż wierzytelności

Wartość

A.

AF09.1.

Wartość brutto sprzedanych kredytów, w tym

AF09.1.1.

należności regularne nieprzeterminowane

AF09.1.2.

należności regularne przeterminowane do 3 miesięcy

AF09.1.3.

należności z prawdopodobieństwem wystąpienia nieściągalności

AF09.1.4.

należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności

AF09.1.5.

należności nieściągalne

AF09.2.

Wartość netto sprzedanych kredytów

AF09.3.

Wartość brutto nabytych dłużnych papierów wartościowych

AF09.4.

Wartość odpisu aktualizującego wartość dłużnych papierów wartościowych

AF09.5.

Wartość umorzonych dłużnych papierów wartościowych w wyniku otrzymania

spłat

AF09.6.

Łączna wartość wpływów z tytułu posiadanych dłużnych papierów wartościowych

ze sprzedanych:

AF09.6.1.

należności regularne nieprzeterminowane

AF09.6.2.

należności regularne przeterminowane do 3 miesięcy

AF09.6.3.

należności z prawdopodobieństwem wystąpienia nieściągalności

AF09.6.4.

należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności

AF09.6.5.

należności nieściągalne

AF09.7.

Należności brutto z tytułu sprzedanych wierzytelności z tytułu kredytów, w tym:

AF09.7.1.

Wartość zabezpieczona (np. poręczeniem, zabezpieczeniem rzeczowym) w podziale na

należności:

AF09.7.1.1.

z okresem spłaty do 12 miesięcy

AF09.7.1.2.

z okresem spłaty powyżej 12 miesięcy

AF09.7.2.

Wartość niezabezpieczona w podziale na należności:

AF09.7.2.1.

z okresem spłaty do 12 miesięcy

AF09.7.2.2.

z okresem spłaty powyżej 12 miesięcy

AF09.7.3

należności regularne nieprzeterminowane

AF09.7.4

należności regularne przeterminowane do 3 miesięcy

AF09.7.5

należności z prawdopodobieństwem wystąpienia nieściągalności

AF09.7.6

należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności

AF09.7.7

należności nieściągalne

AF09.8.

Wartość odpisu aktualizującego wartość należności z tytułu sprzedanych

wierzytelności z tytułu kredytów

AF09.9.

Łączna wartość wpływów z tytułu sprzedanych wierzytelności kredytowych (bez

dłużnych papierów wartościowych), w tym:

AF09.9.1.

należności regularne nieprzeterminowane

AF09.9.2.

należności regularne przeterminowane do 3 miesięcy

AF09.9.3.

należności z prawdopodobieństwem wystąpienia nieściągalności

AF09.9.4.

należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności

AF09.9.5.

należności nieściągalne

ZF01 - Zobowiązania finansowe według wartości bilansowej w podziale na waluty oraz według produktów i podmiotów

PLN

EUR

USD

CHF

Pozostałe waluty

Oszczędności

Zabezpieczenia pieniężne

Kredyty i pożyczki

w tym: środki z funduszu stabilizacyjnego

Emisja własna

Inne

Oszczędności

Zabezpieczenia pieniężne

Kredyty i pożyczki

Emisja własna

Inne

Oszczędności

Zabezpieczenia pieniężne

Kredyty i pożyczki

Emisja własna

Inne

Oszczędności

Zabezpieczenia pieniężne

Kredyty i pożyczki

Emisja własna

Inne

Oszczędności

Zabezpieczenia pieniężne

Kredyty i pożyczki

Emisja własna

Inne

A.

B.

C.

D.

E

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

P.

R.

S.

T.

U.

V.

W.

X.

Y.

Z.

AA.

ZF01.1.

Duże przedsiębiorstwa

ZF01.2.

MSP

ZF01.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

ZF01.4.

Osoby prywatne

ZF01.5.

Rolnicy indywidualni

ZF01.6.

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz

gospodarstw domowych

ZF01.7.

Kasa Krajowa

ZF01.8.

Banki

ZF01.9.

Inne

ZF01.10.

Suma

ZF03 - Zobowiązania finansowe według wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne według podmiotów

Bieżące

Z terminem pierwotnym

do 1

miesiąca

powyżej 1

miesiąca do

3 miesięcy

powyżej 3

miesięcy do

6 miesięcy

powyżej 6

miesięcy do

1 roku

powyżej 1

roku do 3 lat

powyżej 3

lat do 5 lat

powyżej 5

roku

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

ZF03.1.

Oszczędności

ZF03.1.1.

Duże przedsiębiorstwa

ZF03.1.2.

MSP

ZF03.1.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

ZF03.1.4.

Osoby prywatne

ZF03.1.5.

Rolnicy indywidualni

ZF03.1.6.

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

ZF03.1.7.

Kasa Krajowa

ZF03.1.8.

Inne

ZF03.2.

Zobowiązania z tytułu własnej emisji

ZF03.2.1.

Duże przedsiębiorstwa

ZF03.2.2.

MSP

ZF03.2.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

ZF03.2.4.

Osoby prywatne

ZF03.2.5.

Rolnicy indywidualni

ZF03.2.6.

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

ZF03.2.7.

Pozostałe instytucje sektora finansowego

ZF03.2.7.1.

w tym: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

ZF03.2.7.2.

w tym: Kasa Krajowa

ZF03.2.8.

Banki

ZF03.2.9.

Inne

ZF03.3.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

ZF03.3.1.

Banki centralne

ZF03.3.2.

Banki

ZF03.3.3.

Pozostałe instytucje sektora finansowego

ZF03.3.3.1.

w tym: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

ZF03.3.3.2.

w tym: Kasa Krajowa

ZF03.3.3.2.1.

w tym: środki pieniężne z funduszu stabilizacyjnego zaliczone do

funduszy kasy

ZF03.3.3.2.2.

w tym: pozostałe środki pieniężne z funduszu stabilizacyjnego

ZF03.3.3.

Inne

ZF03.4.

Pozostałe zobowiązania

ZF03.4.1.

Duże przedsiębiorstwa

ZF03.4.2.

MSP

ZF03.4.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

ZF03.4.4.

Osoby prywatne

ZF03.4.5.

Rolnicy indywidualni

ZF03.4.6.

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

ZF03.4.7.

Banki centralne

ZF03.4.8.

Banki

ZF03.4.9.

Pozostałe instytucje sektora finansowego

ZF03.4.10.

Inne

ZF03.5.

Suma

ZF04 - Zobowiązania finansowe według wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności według podmiotów

Bieżące

Z terminem wymagalności

do 1

miesiąca

powyżej 1

miesiąca do

3 miesięcy

powyżej 3

miesięcy do

6 miesięcy

powyżej 6

miesięcy do

1 roku

powyżej 1

roku do 3 lat

powyżej 3

lat do 5 lat

powyżej 5

roku

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

ZF04.1.

Oszczędności

ZF04.1.1.

Duże przedsiębiorstwa

ZF04.1.2.

MSP

ZF04.1.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

ZF04.1.4.

Osoby prywatne

ZF04.1.5.

Rolnicy indywidualni

ZF04.1.6.

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

ZF04.1.7.

Kasa Krajowa

ZF04.1.8.

Inne

ZF04.2.

Zobowiązania z tytułu własnej emisji

ZF04.2.1.

Duże przedsiębiorstwa

ZF04.2.2.

MSP

ZF04.2.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

ZF04.2.4.

Osoby prywatne

ZF04.2.5.

Rolnicy indywidualni

ZF04.2.6.

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

ZF04.2.7.

Pozostałe instytucje sektora finansowego

ZF04.2.7.1.

w tym: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

ZF04.2.7.2.

w tym: Kasa Krajowa

ZF04.2.8.

Banki

ZF04.2.9.

Inne

ZF04.3.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

ZF04.3.1.

Banki centralne

ZF04.3.2.

Banki

ZF04.3.3.

Pozostałe instytucje sektora finansowego

ZF04.3.3.1.

w tym: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

ZF04.3.3.2.

w tym: Kasa Krajowa

ZF04.3.3.2.1.

w tym: środki pieniężne z funduszu stabilizacyjnego zaliczone do

funduszy kasy

ZF04.3.3.2.2.

w tym: pozostałe środki pieniężne z funduszu stabilizacyjnego

ZF04.3.3.

Inne

ZF04.4.

Pozostałe zobowiązania

ZF04.4.1.

Duże przedsiębiorstwa

ZF04.4.2.

MSP

ZF04.4.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

ZF04.4.4.

Osoby prywatne

ZF04.4.5.

Rolnicy indywidualni

ZF04.4.6.

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych

ZF04.4.7.

Banki centralne

ZF04.4.8.

Banki

ZF04.4.9.

Pozostałe instytucje sektora finansowego

ZF04.4.10.

Inne

ZF04.5.

Suma

ZF05 - Pozostałe zobowiązania w wartości bilansowej

Zobowiązania z tytułu

kredytów i pożyczek

Zobowiązania z tytułu

leasingu finansowego

Inne zobowiązania

A.

B.

C.

ZF05.1.

Banki centralne

ZF05.2.

Banki

ZF05.3.

Pozostałe instytucje sektora

finansowego

ZF05.4.

Duże przedsiębiorstwa

ZF05.5.

MSP

ZF05.6.

Przedsiębiorcy indywidualni

ZF05.7.

Osoby prywatne

ZF05.8.

Rolnicy indywidualni

ZF05.9.

Instytucje niekomercyjne działające

na rzecz gospodarstw domowych

ZF05.10.

Inne

ZF05.11.

Suma

ZF06 - Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy

Wartość bilansowa

Suma

PLN

EUR

USD

CHF

Inne waluty

A.

B.

C.

D.

F.

G.

ZF06.1.

Wkłady członkowskie

ZF06.1.1.

Duże przedsiębiorstwa

ZF06.1.2.

MSP

ZF06.1.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

ZF06.1.4.

Osoby prywatne

ZF06.1.5.

Rolnicy indywidualni

ZF06.1.6.

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw

domowych

ZF06.1.7.

Kasa Krajowa

ZF06.1.8.

Inne

ZF06.2.

Gromadzone przez członków oszczędności

ZF06.2.1.

Duże przedsiębiorstwa

ZF06.2.2.

MSP

ZF06.2.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

ZF06.2.4.

Osoby prywatne

ZF06.2.5.

Rolnicy indywidualni

ZF06.2.6.

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw

domowych

ZF06.2.7.

Inne

ZF06.3.

Suma

ZF07 - Zobowiązania finansowe z tytułu oszczędności i zabezpieczeń pieniężnych w wartości bilansowej

Zobowiązania z tytułu rachunków bieżących

Zobowiązania z tytułu rachunków terminowych

Zabezpieczenia pieniężne

A.

B.

C.

ZF07.1.

Duże przedsiębiorstwa

ZF07.2.

MSP

ZF07.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

ZF07.4.

Osoby prywatne

ZF07.5.

Rolnicy indywidualni

ZF07.6.

Instytucje niekomercyjne działające na

rzecz gospodarstw domowych

ZF07.7.

Inne

ZF07.8.

Suma

ZF08 - Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności według wartości bilansowej w podziale na terminy pierwotne oraz według

rodzaju

Rodzaj /

Wartość kapitału

Bieżące

Z terminem pierwotnym

do 1 miesiąca

powyżej 1

miesiąca do 3

miesięcy

powyżej 3

miesięcy do 6

miesięcy

powyżej 6

miesięcy do 1

roku

powyżej 1 roku

Licz

ba

Wartość

Licz

ba

Wartość

Licz

ba

Wartość

Licz

ba

Wartość

Licz

ba

Wartość

Licz

ba

Wartość

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

ZF08.1.

Nowo założone

ZF08.1.1.

do 2 tys. zł włącznie

ZF08.1.2.

powyżej 2 tys. do 5 tys. zł włącznie

ZF08.1.3.

powyżej 5 tys. do 10 tys. zł włącznie

ZF08.1.4.

powyżej 10 tys. do 30 tys. zł włącznie

ZF08.1.5.

powyżej 30 tys. do 50 tys. zł włącznie

ZF08.1.6.

powyżej 50 tys. do 100 tys. zł włącznie

ZF08.1.7.

powyżej 100 tys. do 500 tys. zł włącznie

ZF08.1.8.

powyżej 500 tys. do 1 mln zł

ZF08.1.9.

powyżej 1 mln zł

ZF08.2.

Wypłacone

ZF08.2.1.

powyżej 2 tys. zł włącznie

ZF08.2.2.

powyżej 2 tys. do 5 tys. zł włącznie

ZF08.2.3.

powyżej 5 tys. do 10 tys. zł włącznie

ZF08.2.4.

powyżej 10 tys. do 30 tys. zł włącznie

ZF08.2.5.

powyżej 30 tys. do 50 tys. zł włącznie

ZF08.2.6.

powyżej 50 tys. do 100 tys. zł włącznie

ZF08.2.7.

powyżej 100 tys. do 500 tys. zł włącznie

ZF08.2.8.

powyżej 500 tys. do 1 mln zł

ZF08.2.9.

powyżej 1 mln zł

ZF08.3.

W tym: zerwane przed terminem

ZF08.3.1.

powyżej 2 tys. zł włącznie

ZF08.3.2.

powyżej 2 tys. do 5 tys. zł włącznie

ZF08.3.3.

powyżej 5 tys. do 10 tys. zł włącznie

ZF08.3.4.

powyżej 10 tys. do 30 tys. zł włącznie

ZF08.3.5.

powyżej 30 tys. do 50 tys. zł włącznie

ZF08.3.6.

powyżej 50 tys. do 100 tys. zł włącznie

ZF08.3.7.

powyżej 100 tys. do 500 tys. zł włącznie

ZF08.3.8.

powyżej 500 tys. do 1 mln zł

ZF08.3.9.

powyżej 1 mln zł

ZF08.4.

Stan depozytów na koniec okresu

ZF08.4.1.

do 2 tys. zł włącznie

ZF08.4.2.

powyżej 2 tys. do 5 tys. zł włącznie

ZF08.4.3.

powyżej 5 tys. do 10 tys. zł włącznie

ZF08.4.4.

powyżej 10 tys. do 30 tys. zł włącznie

ZF08.4.5.

powyżej 30 tys. do 50 tys. zł włącznie

ZF08.4.6.

powyżej 50 tys. do 100 tys. zł włącznie

ZF08.4.7.

powyżej 100 tys. do 500 tys. zł włącznie

ZF08.4.8.

powyżej 500 tys. do 1 mln zł

ZF08.4.9.

powyżej 1 mln zł

ZF09 - Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności według wartości bilansowej w podziale na terminy wymagalności oraz

według rodzaju

Rodzaj /

Wartość kapitału

Bieżące

do 1 miesiąca

powyżej 1

miesiąca do 3

miesięcy

powyżej 3

miesięcy do 6

miesięcy

powyżej 6

miesięcy do 1

roku

powyżej 1 roku

Licz

ba

Wartość

Licz

ba

Wartość

Licz

ba

Wartość

Licz

ba

Wartość

Licz

ba

Wartość

Licz

ba

Wartość

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

ZF09.1.

Nowo założone

ZF09.1.1.

do 2 tys. zł włącznie

ZF09.1.2.

powyżej 2 tys. do 5 tys. zł włącznie

ZF09.1.3.

powyżej 5 tys. do 10 tys. zł włącznie

ZF09.1.4.

powyżej 10 tys. do 30 tys. zł włącznie

ZF09.1.5.

powyżej 30 tys. do 50 tys. zł włącznie

ZF09.1.6.

powyżej 50 tys. do 100 tys. zł włącznie

ZF09.1.7.

powyżej 100 tys. do 500 tys. zł włącznie

ZF09.1.8.

powyżej 500 tys. do 1 mln zł

ZF09.1.9.

powyżej 1 mln zł

ZF09.2.

Wypłacone

ZF09.2.1.

do 2 tys. zł włącznie

ZF09.2.2.

powyżej 2 tys. do 5 tys. zł włącznie

ZF09.2.3.

powyżej 5 tys. do 10 tys. zł włącznie

ZF09.2.4.

powyżej 10 tys. do 30 tys. zł włącznie

ZF09.2.5.

powyżej 30 tys. do 50 tys. zł włącznie

ZF09.2.6.

powyżej 50 tys. do 100 tys. zł włącznie

ZF09.2.7.

powyżej 100 tys. do 500 tys. zł włącznie

ZF09.2.8.

powyżej 500 tys. do 1 mln zł

ZF09.2.9.

powyżej 1 mln zł

ZF09.3.

W tym: zerwane przed terminem

ZF09.3.1.

do 2 tys. zł włącznie

ZF09.3.2.

powyżej 2 tys. do 5 tys. zł włącznie

ZF09.3.3.

powyżej 5 tys. do 10 tys. zł włącznie

ZF09.3.4.

powyżej 10 tys. do 30 tys. zł włącznie

ZF09.3.5.

powyżej 30 tys. do 50 tys. zł włącznie

ZF09.3.6.

powyżej 50 tys. do 100 tys. zł włącznie

ZF09.3.7.

powyżej 100 tys. do 500 tys. zł włącznie

ZF09.3.8.

powyżej 500 tys. do 1 mln zł

ZF09.3.9.

powyżej 1 mln zł

ZF09.4.

Stan depozytów na koniec okresu

ZF09.4.1.

powyżej 2 tys. zł włącznie

ZF09.4.2.

powyżej 2 tys. do 5 tys. zł włącznie

ZF09.4.3.

powyżej 5 tys. do 10 tys. zł włącznie

ZF09.4.4.

powyżej 10 tys. do 30 tys. zł włącznie

ZF09.4.5.

powyżej 30 tys. do 50 tys. zł włącznie

ZF09.4.6.

powyżej 50 tys. do 100 tys. zł włącznie

ZF09.4.7.

powyżej 100 tys. do 500 tys. zł włącznie

ZF09.4.8.

powyżej 500 tys. do 1 mln zł

ZF09.4.9.

powyżej 1 mln zł

ZFW01 - Zobowiązania zaliczane do funduszy własnych za zgodą Komisji

Kasa Krajowa

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Inne

Wartość nominalna

Wartość bilansowa

Wartość nominalna

Wartość bilansowa

Wartość nominalna

Wartość bilansowa

A.

B.

C.

D.

E.

F.

ZFW01.1.

do 1 roku

ZFW01.2.

powyżej 1 roku do 2 lat

ZFW01.3.

powyżej 2 lat do 5 lat

ZFW01.4.

powyżej 5 lat do 10 lat

ZFW01.5.

powyżej 10 lat

ZFW01.6.

suma

ZWE01 - Zobowiązania z tytułu własnej emisji w podziale na produkty oraz według terminów pierwotnych

Obligacje, które za zgodą Komisji są zaliczane

do funduszy własnych

Inne obligacje

Pozostałe

Wartość nominalna

Wartość bilansowa

Wartość nominalna

Wartość bilansowa

Wartość nominalna

Wartość bilansowa

A.

B.

C.

D.

E.

F.

ZWE01.1.

do 1 roku

ZWE01.2.

powyżej 1 roku do 2 lat

ZWE01.3.

powyżej 2 lat do 5 lat

ZWE01.4.

powyżej 5 lat do 10 lat

ZWE01.5.

powyżej 10 lat

ZWE01.6.

suma

ZWE02 - Zobowiązania z tytułu własnej emisji w podziale na produkty oraz według terminów wymagalności

Obligacje, które za zgodą Komisji są zaliczane do

funduszy własnych

Inne obligacje

Pozostałe

Wartość nominalna

Wartość bilansowa

Wartość nominalna

Wartość bilansowa

Wartość nominalna

Wartość bilansowa

A.

B.

C.

D.

E.

F.

ZWE02.1.

do 1 roku

ZWE02.2.

powyżej 1 roku do 2 lat

ZWE02.3.

powyżej 2 lat do 5 lat

ZWE02.4.

powyżej 5 lat do 10 lat

ZWE02.5.

powyżej 10 lat

ZWE02.6.

suma

PUK01 - Promesy udzielenia kredytu według wartości nominalnej

Liczba

Wartość nominalna

A.

B.

PUK01.1.

Duże przedsiębiorstwa

PUK01.2.

MSP

PUK01.3.

Przedsiębiorcy indywidualni

PUK01.4.

Osoby prywatne

PUK01.5.

Rolnicy indywidualni

PUK01.6.

Instytucje niekomercyjne działające na

rzecz gospodarstw domowych

PUK01.7.

Inne

PUK01.8.

Suma

PO01 - Przychody z tytułu odsetek według rodzaju instrumentu finansowego

Przychody z tytułu odsetek

Duże

przedsiębiorstwa

MSP

Przedsiębiorcy

indywidualni

Osoby

prywatne

Rolnicy

indywidualni

Instytucje niekomercyjne

działające na rzecz

gospodarstw domowych

Inne

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

PO01.1.

Aktywa pieniężne

PO01.2.

Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej

przez wynik finansowy

PO01.2.1.

Instrumenty kapitałowe

PO01.2.2.

Dłużne papiery wartościowe

PO01.2.3.

Pozostałe

PO01.3.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

PO01.3.1.

Instrumenty kapitałowe

PO01.3.2.

Dłużne papiery wartościowe

PO01.3.3.

Pozostałe

PO01.4.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

PO01.4.1.

Instrumenty kapitałowe

PO01.4.2.

Dłużne papiery wartościowe

PO01.4.2.1.

w tym: bony skarbowe

PO01.4.2.2.

w tym: obligacje

PO01.4.2.3.

w tym: inne

PO01.4.3.

Pozostałe

PO01.4.3.1.

w tym: należności z tytułu lokat

PO01.4.3.2.

w tym: pozostałe należności

PO01.5.

Kredyty i pożyczki oraz inne należności

PO01.5.1.

Kredyty i pożyczki

PO01.5.2.

Dłużne papiery wartościowe

PO01.5.2.1.

w tym: bony skarbowe

PO01.5.2.2.

w tym: obligacje

PO01.5.2.3.

w tym: inne

PO01.5.3.

Pozostałe

PO01.5.3.1.

w tym: należności z tytułu lokat

PO01.5.3.2.

w tym: należności z tytułu wniesionych kaucji

PO01.5.3.3.

w tym: pozostałe należności

PO01.6.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu

wymagalności

PO01.6.1.

Dłużne papiery wartościowe

PO01.6.1.1.

w tym: bony skarbowe

PO01.6.1.2.

w tym: obligacje

PO01.6.1.3.

w tym: inne

PO01.6.2.

Pozostałe należności

PO01.6.2.1.

w tym: należności z tytułu lokat

PO01.6.2.2.

w tym: pozostałe należności

PO01.7.

Inne aktywa

PO01.8.

Suma

PO02 - Przychody z tytułu odsetek według produktów

Przychody z tytułu odsetek

Duże

przedsiębiorstwa

MSP

Przedsiębiorcy

indywidualni

Osoby

prywatne

Rolnicy

indywidualni

Instytucje niekomercyjne

działające na rzecz

gospodarstw domowych

Inne

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

PO02.l.

Inwestycyjne

PO02.2.

Operacyjne

PO02.3.

Konsumpcyjne

PO02.3.l.

w tym: gotówkowe

PO02.4.

W rachunku bieżącym

PO02.5.

Na nieruchomości

PO02.6.

Inne

PO02.7.

Suma

KO01 - Koszty odsetek

Koszty odsetek

Duże

przedsiębiorstwa

MSP

Przedsiębiorcy

indywidualni

Osoby

prywatne

Rolnicy

indywidualni

Instytucje niekomercyjne

działające na rzecz

gospodarstw domowych

Inne

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

KO01.1.

Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości

godziwej przez wynik finansowy

KO01.1.2.

Oszczędności

KO01.1.2.1.

w tym: bieżące

KO01.1.2.2.

w tym: terminowe

KO01.1.3.

Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji

KO01.1.3.1.

w tym: obligacje

KO01.1.3.2.

w tym: pozostałe

KO01.1.4.

Pozostałe zobowiązania

KO01.2.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

KO01.2.1.

Oszczędności

KO01.2.1.1.

w tym: bieżące

KO01.2.1.2.

w tym: terminowe

KO01.2.2.

Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji

KO01.2.2.1.

w tym: obligacje

KO01.2.2.2.

w tym: pozostałe

KO01.2.3.

Pozostałe zobowiązania

KO01.3.

Zobowiązania finansowe wyceniane w wysokości

skorygowanej ceny nabycia

KO01.3.1.

Oszczędności

KO01.3.1.1.

w tym: bieżące

KO01.3.1.2.

w tym: terminowe

KO01.3.2.

Zobowiązania finansowe z tytułu własnej emisji

KO01.3.2.1.

w tym: obligacje

KO01.3.2.2.

w tym: pozostałe

KO01.3.3.

Pozostałe zobowiązania

KO01.4.

Pozostałe zobowiązania

KO01.5.

Suma

PIK01 - Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

Przychody/zysk

Koszty/straty

A.

B.

PIK01.1.

Środki trwałe, środki trwałe w budowie

PIK01.2.

Wartości niematerialne i prawne

PIK01.3.

Nieruchomości inwestycyjne

PIK01.4.

Leasing operacyjny

PIK01.5.

Z tytułu odpisanych należności i zobowiązań

PIK01.6.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości/rozwiązane odpisy aktualizujące z tytułu utraty

wartości aktywów niefinansowych

PIK01.7.

Z tytułu sprzedanych produktów, towarów i materiałów

PIK01.8.

Utworzone rezerwy/rozwiązane rezerwy

PIK01.9.

Odszkodowania i kary

PIK01.10.

Darowizny

PIK01.11.

Inne

PIK01.12.

Suma

PIK02 - Koszty pracownicze

Koszty pracownicze

Wartość

A.

PIK02.1.

Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę

PIK02.2.

Narzuty na wynagrodzenia

PIK02.3.

Świadczenia rzeczowe, pozapłacowe składniki wynagrodzeń

PIK02.4.

Wynagrodzenia z tytułu innych umów

PIK02.5.

Odprawy emerytalne i rentowe

PIK02.6.

Inne

PIK02.7.

Suma

PIK03 - Koszty działania kasy

Wartość

A.

PIK03.1.

Amortyzacja

PIK03.2.

Zużycie materiałów i energii

PIK03.3.

Usługi obce

PIK03.3.1.

Koszty marketingu

PIK03.3.1.1.

w tym koszty użytkowania znaku firmowego

PIK03.3.2.

Koszty informatyczne

PIK03.3.3.

Czynsze

PIK03.3.4.

Koszty pośrednictwa finansowego

PIK03.3.5.

Usługi obce z tytułu innych umów

PIK03.3.6.

Obsługa prawna

PIK03.3.7.

Usługi doradcze

PIK03.3.8.

Inne

PIK03.4.

Podatki i opłaty

PIK03.4.1.

Komisja Nadzoru Finansowego

PIK03.4.2.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

PIK03.4.3.

Kasa Krajowa

PIK03.4.4.

Inne

PIK03.5.

Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

PIK03.6.

Pozostałe koszty rodzajowe

PIK03.8.

Suma

PIK04 - Wynik operacji nadzwyczajnych

Wynik operacji nadzwyczajnych

Wartość

A.

PIK04.1.

Zyski nadzwyczajne

PIK04.1.1.

Skutki zdarzeń losowych

PIK04.1.2.

Pozostałe

PIK04.2.

Straty nadzwyczajne

PIK04.2.1.

Skutki zdarzeń losowych

PIK04.2.2.

Pozostałe

PIK04.3.

Podatek dochodowy

PIK05 - Podatek dochodowy od osób prawnych - struktura podatku dochodowego od osób prawnych

Struktura podatku dochodowego od osób prawnych

Wartość

A.

PIK05.1.

Podatek dochodowy bieżący

PIK05.2.

Dodatkowe zobowiązania podatkowe za lata poprzednie

PIK05.3.

Zmiana stanu odroczonego podatku dochodowego

PIK05.4.

Wynik netto stanowiący podstawę opodatkowania według deklaracji podatkowej

PIK06 - Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji

Przychody i koszty z tytułu opłat i prowizji

Duże

przedsiębiorstwa

MSP

Przedsiębiorcy

indywidualni

Osoby prywatne

Rolnicy

indywidualni

Instytucje

niekomercyjne

działające na rzecz

gospodarstw

domowych

Inne

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

PIK06.1.

Przychody z tytułu opłat i prowizji

PIK06.1.1.

od instrumentów dłużnych i kapitałowych

PIK06.1.2.

z tytułu rozliczeń

PIK06.1.3.

z tytułu usług

PIK06.1.3.1.

przychody z tytułu sprzedaży produktów

ubezpieczeniowych

PIK06.1.4.

od udzielonych kredytów

PIK06.1.5.

inne

PIK06.2.

Inne

PIK06.3.

Koszty z tytułu opłat i prowizji

PIK06.3.1.

prowizje wypłacane agentom i pośrednikom

z tytułu wykonywania czynności określonych

w ustawie

PIK06.3.2.

prowizje wypłacane agentom i pośrednikom

z innych tytułów

PIK06.3.3.

z tytułu rozliczeń

PIK06.3.4.

z tytułu usług

PIK06.3.4.1.

koszty z tytułu sprzedaży produktów

ubezpieczeniowych

PIK06.3.5.

z tytułu zobowiązań gwarancyjnych

PIK06.3.6.

inne

PIK06.4.

Wynik z tytułu opłat i prowizji

PIK07 - Zyski i straty z tytułu zobowiązań finansowych

Zyski i straty z tytułu zobowiązań

finansowych

Duże przedsiębiorstwa

MSP

Przedsiębiorcy indywidualni

Osoby prywatne

Rolnicy indywidualni

Instytucje niekomercyjne

działające na rzecz

gospodarstw domowych

Inne

Zyski

Straty

Netto

Zyski

Straty

Netto

Zyski

Straty

Netto

Zyski

Straty

Netto

Zyski

Straty

Netto

Zyski

Straty

Netto

Zyski

Straty

Netto

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

Ł.

M.

N.

O.

P.

R.

S.

T.

U.

PIK07.1.

Zobowiązania finansowe

przeznaczone do obrotu

PIK07.1.1.

Oszczędności

PIK07.1.2.

Zobowiązania finansowe z

tytułu własnej emisji

PIK07.1.3.

Pozostałe zobowiązania

PIK07.2.

Zobowiązania finansowe

wyceniane w wysokości

skorygowanej ceny

nabycia

PIK07.2.1.

Oszczędności

PIK07.2.2.

Zobowiązania z tytułu

własnej emisji

PIK07.2.3.

Pozostałe zobowiązania

PIK07.3.

Suma

PIK08 - Zyski i straty z tytułu aktywów finansowych

Zyski i straty z tytułu aktywów finansowych

Duże przedsiębiorstwa

MSP

Przedsiębiorcy indywidualni

Osoby prywatne

Rolnicy indywidualni

Instytucje niekomercyjne

działające na rzecz

gospodarstw domowych

Inne

Zyski

Straty

Netto

Zyski

Straty

Netto

Zyski

Straty

Netto

Zyski

Straty

Netto

Zyski

Straty

Netto

Zyski

Straty

Netto

Zyski

Straty

Netto

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

Ł.

M.

N.

O.

P.

R.

S.

T.

U.

PIK08.1.

Aktywa finansowe wyceniane

w wartości godziwej przez

wynik finansowy

PIK08.1.1.

Instrumenty kapitałowe

PIK08.1.2.

Dłużne papiery wartościowe

PIK08.1.3.

Pozostałe

PIK08.2.

Aktywa finansowe

przeznaczone do obrotu

PIK08.2.1.

Instrumenty kapitałowe

PIK08.2.2.

Dłużne papiery wartościowe

PIK08.2.3.

Pozostałe

PIK08.3.

Aktywa finansowe dostępne

do sprzedaży

PIK08.3.1.

Instrumenty kapitałowe

PIK08.3.2.

Dłużne papiery wartościowe

PIK08.3.3.

Pozostałe

PIK08.4.

Kredyty i pożyczki oraz inne

należności

PIK08.4.1.

Kredyty i pożyczki

PIK08.4.2.

Dłużne papiery wartościowe

PIK08.4.3.

Pozostałe

PIK08.5.

Aktywa finansowe

utrzymywane do terminu

wymagalności

PIK08.5.1.

Dłużne papiery wartościowe

PIK08.5.2.

Pozostałe

PIK08.6.

Suma

PIK09 - Przychody i koszty od środków pomocowych

Przychody

Koszty

A.

B.

PIK09.1.

Pomoc z Kasy Krajowej

PIK09.1.1.

pożyczka podporządkowana

PIK09.1.2.

udziały nadobowiązkowe

PIK09.1.3.

darowizny

PIK09.1.4.

inna pomoc

PIK09.2.

Pomoc z Bankowego Funduszu

Gwarancyjnego

PIK09.2.1.

pożyczka podporządkowana

PIK09.2.2.

udzielone gwarancje

PIK09.2.3.

skupione wierzytelności

PIK09.2.4.

darowizny

PIK09.2.5.

inne formy pomocy

PIK09.3.

Pomoc z innych źródeł

PIK09.3.1.

pożyczka podporządkowana

PIK09.3.2.

darowizny

PIK09.3.3.

inne formy pomocy

PIK09.4.

Pomoc razem

PIK10 - Aktywa przychodowe i nieprzychodowe

Wartość

bilansowa

A.

PIK10.1.

Aktywa przychodowe

PIK10.1.1.

Środki na oprocentowanych rachunkach

PIK10.1.2.

Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

PIK10.1.3.

Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

PIK10.1.4.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

PIK10.1.5.

Kredyty i inne należności

PIK10.1.6.

Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

PIK10.1.7.

Nieruchomości inwestycyjne, rzeczowe aktywa trwałe

PIK10.1.8.

Inwestycje kapitałowe

PIK10.2.

Aktywa nieprzychodowe

PIK10.2.1.

Kasa i nieoprocentowane środki na rachunkach

PIK10.2.2.

Wartości niematerialne i prawne

PIK10.2.3.

Nieruchomości i rzeczowe aktywa trwałe

PIK10.2.4.

Aktywa z tytułu podatku dochodowego

PIK10.2.5.

Pozostałe aktywa

PIK10.2.6.

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

PIK10.3.

Aktywa w sumie

PIK11 - Pasywa kosztowe i niekosztowe

Wartość

bilansowa

A.

PIK11.1.

Pasywa kosztowe

PIK11.1.1.

Zobowiązania finansowe wyceniane według wartości godziwej przez wynik finansowy

PIK11.1.2.

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

PIK11.1.3.

Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

PIK11.1.4.

Zobowiązania finansowe z tytułu przeniesienia aktywów finansowych

PIK11.1.5.

Zobowiązania podporządkowane

PIK11.1.6.

Pozostałe pasywa kosztowe

PIK11.2.

Pasywa niekosztowe

PIK11.2.1.

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

PIK11.2.2.

inne zobowiązania

PIK11.2.3.

fundusze własne (z wyłączeniem zobowiązań podporządkowanych)

PIK11.2.4.

pozostałe pasywa niekosztowe

PIK11.3.

Pasywa w sumie

OA01 - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - zmiana w bieżącym okresie sprawozdawczym

Zwiększenia

Odwrócenia

Saldo

A.

B.

C.

OA01.1.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych

OA01.1.1.

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych wycenianych według ceny

nabycia

OA01.1.2.

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

OA01.1.3.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i innych należności wycenianych

według modelu zamortyzowanego kosztu

OA01.1.4.

Odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji utrzymywanych do terminu

wymagalności

OA01.2.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych

OA01.2.1.

Odpisy z tytułu utraty wartości nieruchomości i rzeczowych aktywów trwałych

OA01.2.2.

Odpisy z tytułu utraty wartości nieruchomości inwestycyjnych

OA01.2.3.

Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów dotyczące inwestycji kapitałowych

OA01.2.4.

Odpisy z tytułu utraty wartości innych wartości niematerialnych i prawnych

OA01.2.5.

Odpisy z tytułu utraty wartości innych aktywów

OA01.3.

Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości suma

OA02 - Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - w podziale na rodzaje aktywów

Instrumenty

kapitałowe

Instrumenty

dłużne

Kredyty i inne

należności

Inne aktywa

finansowe

Suma

A.

B.

C.

D.

E.

OA02.1.

Odpisy aktualizujące - bilans otwarcia

OA02.2.

Spisanie w ciężar odpisów

OA02.3.

Utworzone odpisy

OA02.4.

Inne korekty

OA02.5.

Przemieszczenia pomiędzy grupami

odpisów

OA02.6.

Odpisy aktualizujące - bilans zamknięcia

OA02.7.

Wartości odzyskane wykazane

bezpośrednio w rachunku zysków i strat

OA02.8.

Korekty dokonane bezpośrednio w ciężar

rachunku zysków i strat

OA03 - Aktywa finansowe z tytułu kredytów i pożyczek, dłużnych papierów wartościowych oraz pozostałych

należności, od których kasa nie nalicza odsetek

Wartość bilansowa brutto

A

OA03.1.

Razem

OA03.1.1.

Kredyty i inne

OA03.1.2.

Instrumenty dłużne

OA03.1.3.

Inne należności

IK02 - Inwestycje kasy

Cena nabycia

Wartość

bilansowa

A.

B.

IK01.1.

Środki pieniężne w kasie

IK01.2.

Środki kasy na rachunku w Kasie Krajowej

IK01.3.

Środki kasy na rachunkach w bankach

IK01.4.

Udziały w Kasie Krajowej

IK01.5.

Wkłady wniesione na fundusz stabilizacyjny

IK01.5.1.

inne wkłady (w tym w spółdzielniach)

IK01.6.

Należności z tytułu lokat w Kasie Krajowej

IK01.6.1

w tym lokaty nadobowiązkowe

IK01.6.2

w tym lokaty z tytułu funduszy własnych

IK01.7.

Należności z tytułu lokat w bankach

IK01.8.

Należności od Skarbu Państwa

IK01.9.

Należności z tytułu kredytów i pożyczek od członków kasy w części

zabezpieczonej:

IK01.9.1.

kwotą pieniężną przelaną na rachunek kasy

IK01.9.2.

gwarancjami (poręczeniami) udzielonymi przez Skarb Państwa i Narodowy Bank

Polski

IK01.9.3.

dłużnymi papierami wartościowymi, których emitentem jest Skarb Państwa i

Narodowy Bank Polski

IK01.10.

Należności z tytułu kredytów i pożyczek od członków kasy zabezpieczone

hipoteką

IK01.10.1.

w tym, wartość wpisów do księgi wieczystej zabezpieczenia hipoteką

IK01.11.

Obligacje lub inne papiery wartościowe, których emitentem jest Skarb Państwa i

Narodowy Bank Polski

IK01.12.

Obligacje lub inne papiery wartościowe, których emitentem jest Kasa Krajowa

IK01.13.

Obligacje lub inne papiery wartościowe, których emitentem są banki

IK01.14.

Jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego

IK01.15.

Listy zastawne

IK01.16.

Obligacje wskazane w art. 37 ust. 1 pkt 1a) ustawy

IK01.17.

Inne kategorie lokat i inwestycji, za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego

IK01.18.

Akcje podmiotów notowanych na giełdzie

IK01.19.

Pozostałe papiery wartościowe

IK01.19.1.

w tym: akcje

IK01.20.

Pozostałe aktywa

IK01.20.1.

w tym: udziały lub wkłady

IK01.21.

Suma aktywów

PLK02 - Płynność kasy

Wartość

bilansowa

A.

PLK02.1.

Fundusze własne

PLK02.2.

Suma bilansowa

PLK02.3.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

PLK02.4.

Iloraz zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do sumy bilansowej

PLK02.5.

Aktywa płynne:

PLK02.5.1.

Środki pieniężne w formie gotówki

PLK02.5.2.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bieżących

PLK02.5.2.1.

w bankach rachunki bieżące

PLK02.5.2.2.

w Kasie Krajowej z tytułu rezerwy SKOK Przelew

PLK02.5.2.3.

w Kasie Krajowej z tytułu rezerwy kart płatniczych

PLK02.5.2.4.

w Kasie Krajowej pozostałe rachunki bieżące

PLK02.5.3.

Aktywa w kwocie, jaka jest możliwa do uzyskania w okresie do 30 dni przy założeniu wymuszonej

sprzedaży tych aktywów:

PLK02.5.3.1.

papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa

PLK02.5.3.2.

papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski

PLK02.5.3.3.

papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski

PLK02.5.3.4.

lokaty w Kasie Krajowej

PLK02.5.3.5.

lokaty w bankach

PLK02.5.3.6.

jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego

PLK02.5.3.7.

inne kategorie lokat niewymienione powyżej

PLK02.6.

Iloraz aktywów płynnych do sumy bilansowej

PLK02.7.

Aktywa niepłynne:

PLK02.7.1.

rzeczowe aktywa trwałe

PLK02.7.2.

wartości niematerialne i prawne

PLK02.7.3.

należności z tytułu kredytów i pożyczek

PLK02.7.4.

pozostałe lokaty i jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego

PLK02.7.5.

pozostałe papiery wartościowe

PLK02.7.6.

pozostałe aktywa

PLK02.8.

Iloraz sumy funduszy własnych do aktywów niepłynnych

PLK02.9.1.

Rezerwa płynna

PLK02.9.1.

w tym, dodatkowe środki określone przez Kasę Krajową na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy

PLK02.9.2.

w tym, środki na rachunkach w Kasie Krajowej

PLK02.10.

Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy

PLK02.11.

Udział rezerwy płynnej w funduszu oszczędnościowo-pożyczkowym

RPL02 - Rezerwa płynna

Wartość bilansowa

PLN

EUR

USD

CHF

Inne

waluty

Suma

A.

B.

C.

D.

E.

F.

RPL02.1.

Środki pieniężne zgromadzone w kasie w

formie gotówki

RPL02.2.

Środki pieniężne utrzymywane na

odrębnych rachunkach w Kasie Krajowej

RPL02.3.

Jednostki uczestnictwa funduszy rynku

pieniężnego

RPL02.4.

Suma (rezerwa płynna)

RPL02.5.

Limit 10% Funduszu

oszczędnościowo-pożyczkowego

RPL02.6.

Kwota niedoboru rezerwy płynnej

RPL02.7.

Zobowiązania kasy z tytułu

otrzymanego od Kasy Krajowej

kredytu płynnościowego

RO01 - Rezerwa obowiązkowa utrzymywana w Kasie Krajowej

PLN

A.

RO01.1.

Rezerwa obowiązkowa utrzymywana w Kasie Krajowej

RO01.2.

Zwolnienie z rezerwy obowiązkowej

RNIZ01 - Informacja o składzie rady nadzorczej i zarządu kasy

Informacja o składzie rady nadzorczej kasy oraz zarządu kasy

Funkcja w radzie nadzorczej

Funkcja w zarządzie

PESEL

Nazwisko

Imiona

Zawód/wykształcenie

A.

B.

C.

D.

E.

F.

RNIZ01.1.

RNIZ01.2.

RNIZ01.3.

RNIZ01.4.

RNIZ01.5.

RNIZ01.6.

RNIZ01.7.

RNIZ01.8.

RNIZ01.9.

RNIZ01.10.

RNIZ01.11.

RNIZ01.12.

RNIZ01.13.

RNIZ01.14.

RNIZ01.15.

RNIZ01.16.

RNIZ01.17.

RNIZ01.18.

RNIZ01.19.

RNIZ01.20.

RNIZ02 - Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład

organów zarządzających i nadzorujących

Wartość

bilansowa

A.

RNIZ02.1.

Wynagrodzenia oraz pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład

organów zarządzających i nadzorujących

RNIZ02.1.1.

Wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie kasy

RNIZ02.1.2.

Pozostałe wynagrodzenia członków zarządu z tytułu pełnienia innych funkcji w kasie

RNIZ02.2.

Wynagrodzenia osób należących do rady nadzorczej z innych tytułów niż funkcja w radzie nadzorczej

RNIZ02.3.

Pożyczki udzielone członkom zarządu

RNIZ02.4.

Pożyczki udzielone członkom rady nadzorczej

DZ01 - Działalność zaniechana

Działalność zaniechana

Wartość

A.

DZ01.1.

Działalność zaniechana

DZ01.2.

W bieżącym okresie

DZ01.2.1.

Przychody

DZ01.2.2.

Koszty

DZ01.2.3.

Podatek dochodowy

DZ01.3.

Działalność przewidziana do zaniechania w roku następnym

DZ01.3.1.

Przychody

DZ01.3.2.

Koszty

DZ01.3.3.

Podatek dochodowy

PKZ02 - Przekroczenie koncentracji zaangażowań

Wartość

A.

PKZ02.1.

Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy

PKZ02.1.1.

w tym: wkłady członkowskie

PKZ02.1.2.

w tym: gromadzone przez członków oszczędności

PKZ02.2.

Limit 10 % funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego

PKZ02.3.

Liczba pojedynczych przekroczeń ponad 10 % funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego z tytułu

łącznej kwoty pożyczek i kredytów udzielonych poszczególnym członkom kasy oraz zobowiązań tych

członków wynikających z udzielonych poręczeń

PKZ02.4.

Suma pojedynczych przekroczeń ponad 10% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego z tytułu łącznej

kwoty pożyczek i kredytów udzielonych poszczególnym członkom kasy oraz zobowiązań tych

członków wynikających z udzielonych poręczeń

PKZ02.5.

Limit 20% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego

PKZ02.6.

Liczba pojedynczych przekroczeń ponad 20% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego z tytułu

łącznej kwoty pożyczek i kredytów udzielonych poszczególnym członkom rady nadzorczej, zarządu i

komisji kredytowej

PKZ02.7.

Suma pojedynczych przekroczeń ponad 20% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego z tytułu łącznej

kwoty pożyczek i kredytów udzielonych poszczególnym członkom rady nadzorczej, zarządu i komisji

kredytowej

PKZ02.8.

Fundusze własne kasy

PKZ02.9.

Limit 15% funduszy własnych

PKZ02.10.

Liczba pojedynczych przekroczeń ponad 15% funduszy własnych z tytułu łącznej kwoty pożyczek i

kredytów udzielanych poszczególnym członkom na cele związane z działalnością gospodarczą, a także

udzielonych im zobowiązań pozabilansowych

PKZ02.11.

Suma pojedynczych przekroczeń ponad 15% funduszy własnych z tytułu łącznej kwoty pożyczek i

kredytów udzielanych poszczególnym członkom na cele związane z działalnością gospodarczą, a także

udzielonych im zobowiązań pozabilansowych

PKZ02.12.

Limit 100% funduszy własnych

PKZ02.13.

Kwota przekroczenia ponad 100% funduszy własnych z tytułu łącznej kwoty zakupionych przez kasę

środków trwałych

PKZ02.14.

Limit 150% funduszy własnych

PKZ02.15.

Kwota przekroczenia ponad 150% funduszy własnych z tytułu łącznej kwoty pożyczek i kredytów

udzielonych wszystkim członkom na cele związane z działalnością gospodarczą

PKZ02.16.

Aktywa kasy

PKZ02.17.

Limit 8% aktywów kasy

PKZ02.18.

Liczba pojedynczych przekroczeń ponad 8% aktywów kasy z tytułu łącznej kwoty lokat w

poszczególnych bankach, wartości wkładu, udziału, jednostki uczestnictwa lub nabytego papieru

wartościowego jednego rodzaju

PKZ02.19.

Suma pojedynczych przekroczeń ponad 8% aktywów kasy z tytułu łącznej kwoty lokat w

poszczególnych bankach, wartości wkładu, udziału, jednostki uczestnictwa lub nabytego papieru

wartościowego jednego rodzaju

PKZ02.20.

Limit 5% aktywów kasy

PKZ02.21.

Kwota przekroczenia ponad 5% aktywów z tytułu łącznej wysokości zakupionych przez kasę środków

trwałych

PKZ02.22.

Łączna wartość przekroczeń z pozycji: 4, 7, 11, 13, 15, 19 i 21

PKZ03 - Koncentracja aktywów

Wartość

A.

PKZ03.1.

Lokaty

PKZ03.1.1.

Kasa Krajowa

PKZ03.1.2.

Banki, w tym:1)

PKZ03.1.2.1.

PKZ03.1.2.2.

PKZ03.1.2.3.

PKZ03.1.2.4.

PKZ03.1.2.5.

PKZ03.1.2.6.

PKZ03.1.2.7.

PKZ03.1.2.8.

PKZ03.1.2.9.

PKZ03.1.2.10.

PKZ03.1.2.11.

PKZ03.1.2.12.

PKZ03.1.2.13.

Pozostałe banki

PKZ03.2.

Łączna wartość wkładu

PKZ03.3.

Łączna wartość udziału

PKZ03.4.

Łączna wartość jednostek uczestnictwa

PKZ03.5.

Papiery wartościowe, w tym:2)

PKZ03.5.1.

PKZ03.5.2.

PKZ03.5.3.

PKZ03.5.4.

PKZ03.5.5.

PKZ03.5.6.

PKZ03.5.7.

PKZ03.5.8.

PKZ03.5.9.

PKZ03.5.10.

PKZ03.5.11.

PKZ03.5.12.

PKZ03.5.13.

pozostałe papiery wartościowe

PKZ03.6.

Wartość 8% wartości aktywów kasy

Nota:

1) Należy przedstawić listę nie więcej niż 12 banków, w których kasa posiada lokaty wraz z łączną wartością tych lokat

2) Należy przedstawić listę nie więcej niż 12 papierów wartościowych jednego rodzaju, które kasa posiada wraz z łączną

wartością tych papierów

FS01 - Aktywa z tytułu wpłat na fundusz stabilizacyjny

Wartość

A.

FS01.1.

Bilans otwarcia należności z tytułu funduszu stabilizacyjnego

FS01.1.1.

Wpłata dokonana na fundusz stabilizacyjny do końca 2014 r.

FS01.2.

Odpisy aktualizujące

FS01.3.

Amortyzacja

FS01.4.

Pozostałe korekty

FS01.5.

Stan należności z tytułu funduszu stabilizacyjnego na koniec okresu sprawozdawczego

FS01.6.

Wpłata dokonana w danym roku obrotowym

ZAB01 - Zabezpieczenia ustanowione i przejęte na rzecz kasy oraz sprzedane w przypadku, gdy kasa jest uprawniona do sprzedaży zabezpieczenia lub

obciążenia go innym zastawem

Wartość godziwa

ustanowionych

zabezpieczeń

Wartość godziwa

zabezpieczeń

przejętych

w tym: wartość

godziwa

zabezpieczeń

przejętych w danym

roku

Wartość godziwa

zabezpieczeń

sprzedanych w

okresie

sprawozdawczym

w tym: wartość

godziwa

zabezpieczeń

sprzedanych w

danym roku

A.

B.

C.

D.

E.

ZAB01.1.

Nieruchomości

ZAB01.1.1.

grunty

ZAB01.1.2.

pozostałe

ZAB01.2.

Przeniesienie prawa własności rzeczy ruchomych

ZAB01.3.

Zastaw rejestrowy na rachunku członka kasy

ZAB01.4.

Przeniesienie prawa własności papierów wartościowych

ZAB01.5.

Zastaw rejestrowy na papierach wartościowych

ZAB01.6.

Inne

ZAB01.7.

Suma

ZAB02 - Zabezpieczenia ustanowione na rzecz kasy w przypadku, gdy kasa jest uprawniona do sprzedaży zabezpieczenia lub obciążenia go innym zastawem

Zabezpieczenia ustanowione na rzecz kasy w sytuacji, gdy kasa jest uprawniona do sprzedaży zabezpieczenia lub

obciążenia go innym zastawem

Wartość godziwa

ustanowionych

zabezpieczeń

Wartość godziwa

zabezpieczeń

sprzedanych

Wartość godziwa

zabezpieczeń

obciążonych innym

zastawem

A.

B.

C.

ZAB02.1.

Aktywa finansowe

ZAB02.1.1.

Instrumenty kapitałowe

ZAB02.1.2.

Instrumenty dłużne

ZAB02.1.3.

Pozostałe należności

ZAB02.2.

Aktywa niefinansowe

ZAB02.3.

Suma

ZAB03 - Składniki aktywów przejęte z tytułu zabezpieczenia

Składniki aktywów przejęte z tytułu zabezpieczenia

Wartość przejęta w

okresie

Wartość przejęta

narastająco

A.

B.

ZAB03.1.