§ 6. - Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. - Dz.U.2019.1195 - OpenLEX

§ 6. - Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1195

Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 2019 r.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.