§ 2. - Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. - Dz.U.2019.1195 - OpenLEX

§ 2. - Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1195

Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 2019 r.
§  2. 
1. 
Wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej "ustawą", i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania przez powiat dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy, i dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 113a ustawy, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
4. 
Wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania przez samorząd województwa zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.