§ 4. - Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. - Dz.U.2012.1371 - OpenLEX

§ 4. - Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1371

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 2012 r.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 grudnia 2012 r.2)